Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Skapandet av en skapelsesfär till förlösning

För att åter förmå denna egenkärlek såsom det egensinniga olydnadsbeslutet av Min förstfödda ande Satana att vika tillbaka, att förlösa den och göra den helt overksam, så att Min skapelse blir renad från detta olydnadens andliga träsk, måste det ur mörkret, som alla olydiga barn av Min KÄRLEK bundit sig i genom sitt fria beslut, skapas en ny skapelsesfär till förlösning från detta tillstånd aV självvald bundenhet.
71
Som förutsättning för denna förlösningssfär blev en lag av nöden för att efter måttet av den självförorsakade skulden av avfallet från Min EVIGA SKAPELSES LJUS placera in varje ande i det rätta stadiet för sin förlösning och låta den enligt MIN KÄRLEKS RÄTTVISA åter stiga upp och komma tillbaka in i Mina himlar av DEN EVIGA KÄRLEKEN, er GUDS, SKAPARES OCH HERRES rike.
72
Och denna lag skapades ur Min OANTASTLIGA VISHETS, KÄRLEKS OCH BARMHÄRTIGHETS FULLKOMLIGHET som
LAGEN OM SKULD OCH BOT
73
Denna lag vet icke av några bokstäver och paragrafer. Det är en rent andlig lag! Det erfordras inga utläggningar. Den kan icke användas på olika sätt. Den behöver överhuvud taget icke användas, ty den verkar fullkomligt ur Min HELIGE ANDE!
74
Med dagens ordförråd skulle ni säga: Denna lag verkar helt automatiskt. Då ni ännu inte är återfödda i Min HELIGE ANDE kan ni svårligen fatta det; lika lite som ni hittills fullständigt har fattat lagen om orsak och verkan och många andra lagar ur MIN FULLKOMLIGHET för vilka varken erfordras advokater, domstolar eller kommentatorer; ty JAG HERREN är också FULLKOMLIGHETENS DOMSTOL -om det skulle visa sig vara nödvändigt!
75
Domslutet enligt denna MIN FULLKOMLIGHETENS domstol fäller emellertid inte MIN DOMSTOL utan den skyldige själv!
76
Min NÅD och Mitt FÖRBARMANDE vill alltid bespara den skyldige den egna självvalda domen, varför JAG HERREN undervisar och förmanar honom och försöker leda honom på Mina HELIGA VÄGAR med den outtröttligaste KÄRLEK och TÅLAMOD, även om det skulle dröja eoner, som det hände i fallet med Min förstfödda ande Satana! Enbart i yttersta fall inträder den självförvållade domen. Men Mitt FÖRBARMANDE följer då omedelbart! Ty JAG ÄR den absoluta KÄRLEKEN OCH DET EVIGA LIVET och räddar allt, i stället för att döma något eller någon som helst!
77
Så akta er, Mina barn av denna jord och MIN KÄRLEK, att nu fälla en dom över er själva enligt denna FULLKOMLIGHETSLAG eller till och med att dra till er domen; ty denna LAG OM SKULD OCH BOT är som en rent andlig lag högst känslig, man skulle kunna säga hyperkänslig! Vid den ringaste kränkning av KÄRLEKEN börjar den verka och drar samtidigt med sig en bundenhet till denna lag för den skyldige. Denna bundenhet kan enbart lösas genom den egna insikten om skuld genom den övertygade ångern och det seriösa efterföljandet av Mina KÄRLEKSBUD. Men den slutgiltiga förlösningen från denna lag om skuld och bot försiggår alltid genom Min NÅD!
78
Så borde ni så småningom begripa att ert jordeliv i all natt och nöd inte kommit till av en slump, ty ni skördar bara det som ni har sått! Då ni hörde att denna FULLKOMLIGHETENS LAG är överkänslig och varje, även den ringaste kränkning av KÄRLEKEN är registrerad och binder den skyldige, borde ni även förstå att en kränkning av GUDS HELIGE ANDE medför det eftertryckligaste utslag i registreringen av en sådan skuld!
79
Det betyder icke att ni skall hysa fruktan för denna hyperkänsliga FULLKOMLIGHETSLAG AV MIN KÄRLEK som inte kan kringgås; inglunda, säger JAG HERREN! Den skall tvärtemot lyfta upp er till det steget av sann KÄRLEK på vilket denna fullkomliga KÄRLEK inte gör något annat av KÄRLEK än att enbart vara KÄRLEK och därför inte alls kan komma i den frestelsen att kränka KÄRLEKEN till GUD och vår nästa och att attrahera LAGEN OM SKULD OCH BOT!
80
Den som emellertid inte blir renaste KÄRLEK trots sådana läxor får skylla sig själv om denna fullkomlighetslag binder honom så som det är oundgängligt för hans lutt-ring och om nödigt dessutom utlöser MIN KÄRLEKS DOM, som en oundviklig följd av denna halsstarrighet. Men Min NÅD och Mitt FÖRBARMANDE förmår även att upplösa den hårdaste halsstarrighet genom den FÖRLÅTANDE KÄRLEKENS OFFER!
81
När JAG HERREN hade övervunnit kroppens död på korset på Golgata hade det ögonblick kommit som bröt den största halsstarrigheten i min skapelse: den ditintills orubbliga högmodstron av Min motpol Satana, att denna ande stod högst i denna värld! Ända in i sista ögonblicket av Mitt lidande i mänsklig klädnad på korset på Golgata var Satana bestyrkt i den halsstarrigheten och det högmodet att ha tvingat MIG, GUD, HERREN OCH SKAPAREN I JESUS KRISTUS på knä. Men MAKTEN av Min HELIGE ANDE I JESUS KRISTUS bevisade för Satana några få ögonblick senare, vem som är DEN SANNE HERREN över även denna stjärna jorden, som nu i sanning inför Min vedersakares ögon hade blivit till förlösningsstjärna för hela den fallna skapelsen, därigenom att JAG HERREN över liv och död, hade brutit sönder dödens skiljemur och därmed stött upp porten till helvetet som är Min vedersakares rike, vari alla de tycktes bundna för all evighet som hade överlämnat sig åt Satana!
82
Nu trängde emellertid Mitt UPPSTÅNDELSELJUS som Min seger över död och materie djupt ned i helvetet och bevisade för allt som var bundet där, att man kan kränga av sig varje boja genom DEN SANNA KÄRLEKEN och att Min vedersakare är tvungen att böja sig för KÄRLEKENS MAKT, så KÄRLEKEN i absolut lydnad mot GUD gör icke något annat än att uppfylla GUDS ALLENARADANDE HELIGA VILJA och att på så sätt genom LYDNAD och KÄRLEK bli till KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK!
83
Makt och halsstarrighet av Min vedersakare hade därmed brutits så långt att envar som nu ville det, kunde frigöra sig från Satanas makt!
84
Genom Min UPPSTÅNDELSE PÅ GOLGATA hade dödens trumfkort som är det EVIGA LIVETS starkaste motpolsmakt, tagits ur handen på Min förstfödda ande och motpol Satana! Denna andes makt deklasserades på Golgata till en skenmakt, i det att den i fortsättningen enbart beror på dem som inte vill tro på det EVIGA LIVETS GUD SOM I JESUS KRISTUS betygade KÄRLEKENS MAKT över död och materia, så att Hans KÄRLEKS BARN kan följa HONOM och återvända till KÄRLEKENS OCH DET EVIGA LIVETS RIKE! Död och materia, de båda huvudkomponenterna av den olydiga, fallna anden, blev på Golgata berövade sin hemlighetsfullaste kraft genom ANDENS MAKT SOM ÄR ETT MED GUD, DEN ALLSMÄKTIGE!
85
JAG HERREN hade åt Min förstfödda ande Satana med följe skapat materiens värld till förlösning från Satanas halsstarrighet och illusion att vara en egen allmakt. Därför har JAG i huvudsak satt samman denna värld åt denna ande av dess olydnads- och högmodsegenskaper, i vilken Satana i materiell konsekvens återfinner allt det som denna motspänstiga, olydiga ande förorsakade; dock med den skillnaden för Satana själv att JAG, DEN EVIGA KÄRLEKENS FADER OCH HERRE, i alla Satanas skapade former av den fallna anden lade in MIN OÄNDLIGA KÄRLEK, utan vilken även denna andes väsensformer skulle ha stelnat fullständigt.
86
Ty se till exempel den våldsamma andliga kraftens mångfaldiga levnadsformer i rovdjurens varierande arter som trots de i dem trollbundna egenskaperna uppvisar drag av skönhet och till och med emottar VÄLSIGNELSEN AV MIN KÄRLEK i fortplantnings-, moderskaps- och gemenskapskärleken för att genom KÄRLEKEN kunna sträva mot högre levnadsformer.
87
JAG har redan förklarat för er att allt i Min skapelse är KÄRLEK och att ingenting kan leva, bestå och fortplanta sig utan KÄRLEK, och att till och med helvetet förfogar över väsensdrag av KÄRLEK. Ty vore så inte fallet, så skulle allt falla från olydnad in i total förstening av evig död.

Fotnoter