Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Himlarnas rening

Min HELIGA TREENIGHETS FULLKOM-LIGHETSSFÄR som Mitt RIKE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN - som Mina himlar alltså - var emellertid inte skild från Min förstfödda ande Satanas treenighetssfär som utvecklats till Min motpol. Så verkade bägge treenighetssfärernas andar vid sidan om och mellan varandra! Sann KÄRLEK och egenkärlek möttes, och så blev detta sfärernas tillstånd i Mina himlar till en prövning för alla andar som framgått ur den sanna, fullkomliga KÄRLEKEN!
60
För att ge sin sfär en övervikt och bryta Min fullkomliga EVIGA KÄRLEKSMAKT och låta den ingå i sin treenighetssfär av egenkärlek, skapade sig Min förstfödda ande Satana så att säga en stridstrupp till självförhärligande förmedelst sin egensinniga kärleksande, som ville vinna himlen för sig med alla medel av de färdigheter och den kraft som JAG, SKAPAREN, hade förlänat denna ande och dess treenighetssfär!
61
Emot dem stod skaran av alla andar ur Min TREENIGHETS sfärer och Mina SJU UR-ANDAR: De var alla barn av Min FULLKOMLIGHET med den HELIGA VILJAN att följa MIG, ALLA TINGS SKAPARE OCH FADER, i den fullkomliga KÄRLEKEN!
62
Denna »konfrontation« av den sanna, fullkomliga KÄRLEKEN med egenkärleken skall inte förstås som en konfrontation i synliga fronter. Denna konfrontation är de egenskaper som Min FULLKOMLIGHETSKÄRLEK och motpolskärleken reflekterar i alla viljehandlingar. Dessa fronter var emellertid inte så utpräglade i Mina himlar som idag på er jord. De bildades när de började ta andlig form på ett sätt som är svårbegripligt för er människor på denna jord; ty det var konsekvenser av rent andliga egenskaper. Ni kan tillnärmelsevis jämföra dem med en människa på er jord som förfogar över höga andliga gåvor och presterar häpnadsväckande ting men ger uttryck för föga eller ingen sann kärlek från hjärtat utan enbart den avarten av den rena KÄRLEKEN som är egenkärleken att i förmätet högmod stå över alla andra.
63
Den sanna, rena KÄRLEKEN i den djupaste ödmjukheten och i medvetandet att inte kunna något av sig själv och inte vara något av sig själv utan GUDS KÄRLEK och NÅD, kan aldrig och kommer aldrig att utvecklas till självförhärligande, och då den aldrig vill bemäktiga sig egenkärleken utan enbart vill lösa den från sin förvända egenskap och föra den tillbaka till den sanna KÄRLEKEN, kommer den ofta skenbart att befinna sig i underläge gentemot motpolens egenkärlek.
64
DEN SANNA KÄRLEKENS MAKT beror emellertid på den oföränderliga ORDNINGEN AV DE SJU GUDSEGENSKAPERNA I DEN HELIGA TREENIGHETEN. Den blir emellertid enbart synlig om faran består att en tillbakagång skulle kunna ske till förfång för alla barn i Min skapelse. Detta är då det ögonblick då JAG som SKAPELSENS HERRE ingriper!
65
Så ingrep JAG HERREN fordom i Mina himlar först när motpolssfären av Min förstfödda ande Satana genom sin kärntrupp av egenkärlek såtillvida hade blivit till en makt i Min skapelse att denna egenkärlekens motpolssfär hotade att förändra den sanna KÄRLEKENS himmelska tillstånd.
66
Mitt HELIGA INGREPP var emellertid inte någon maktkamp eller något krig i er jordiska bemärkelse, utan enbart ett tillbakadragande av MIN NÅD från dem som trots MIN KÄRLEKS oändliga tålamod inte ville inse den felaktiga inriktningen av sin vilja.
67
Detta undandragande av MIN NÅD medförde för det första för alla berörda andar av motpolssfären förlusten av Min EVIGA KÄRLEKS EVIGA LJUS, som liksom medförde fallet från den EVIGA KÄRLEKENS LJUS in i mörkret!
68
Självvalt och självskapat var detta fall ned i mörkret; ty det var i sanning i utvecklingsfasen mellan utträdandet av Min förstfödda ande Satana ända till detta fall ned i mörkret, som i jordiska tidsbegrepp överhuvud taget inte går att uttrycka, ej någon brist på fortlöpande maningar av Min KÄRLEK och NÅD att frigöra sig från egenkärleken.
69
Denna himmelska tillbakablick är nödvändig för detta bibelkapitel över det sanna äktenskapet för att därigenom förstå och inse varför man och kvinna måste skapas på denna förslösningsjord genom Mitt FÖRBARMANDE. Ty nu vet ni först hur egenkärleken kausalt uppstod som en motpolskomponent till den sanna, fullkomliga KÄRLEKEN i Min skapelse och inte enbart utvecklades som en motpolskraft till Min ALLMAKT utan till och med skulle ha utvecklats till en motpolssfär av Min skapelse och därmed till en oändlighetssfär i likhet med Mitt oändlighetens och evighetens rike!

Fotnoter