Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Det »utvalda folket«

Så har JAG HERREN visat just andegruppen kring Min förstfödda ande Satana den största barmhärtighet. Denna hade bildats av egenmäktiga änglar kring Satana och hade för avsikt att i Mina himlar genomdriva en sär- skild allmakt. Det var en grupp änglar med de underbaraste egenskaper från MIG, men genom Min förstfödda ande Satana blev den förledd till egenmäktighet och bestyrkt i tron att till och med vara mer än JAG HERREN! Utan denna grupp änglaandar med MIN KÄRLEKS högsta nådeegenskaper, som satte sig upp emot MIG, hade det aldrig lyckats för Min förstfödda ande Satana att bli en motpol till Min ALLS-MÄKTIGHET.
89
Efter Min förstfödda ande Satanas fall ur Mina himlar med allt det som var denna andes motpolsverk, lät JAG HERREN vid skapandet av den materiella världen av denna motpolsgrupp av Mitt rikes tidigare änglar, dem inte bara behålla alla väsensdrag från Mina NÅDEGÅVOR nu även i mänsklig klädnad, utan inordnade dem motsvarande sin rangställning under Min förstfödda ande som ett »utvalt folk« bland alla folk på denna jord, eftersom de även enligt LAGEN OM SKULD OCH BOT måste vara med om att bära det tyngsta av försyndelsen av Min förstfödda ande! Därför leddes i Mitt FÖRBARMANDE denna så svårt skuldsatta motpolsgrupp som »ett utvalt folk« direkt av MIG, så att den på den kortaste vägen hade kunnat frigöra sig från sin himmelska försyndel-ses börda och åter kunnat finna hem till Mitt rike av den RENA KÄRLEKEN som den redan som änglagrupp inte uppfattade ur den HELIGE ANDENS rena blickfält. Utan denna prioriterade ställning som »ett utvalt folk« bland jordens folk - som alltså inte är någon prioritetsställning av himmelska förtjänster - skulle denna motpolsgrupp av Min förstfödda ande på grund av den himmelska försyndelsen aldrig kunna gå tillbaka vägen till det på spel satta himmelska hemvistet utan helt tillintetgöras av försyndelsens börda!
90
Så uppenbarade JAG HERREN MIG i Mitt FÖRBARMANDE för detta »utvalda folk« först som DEN SANNE ENE GUDEN AV HIMMELEN OCH JORDEN och ledde det genom Mina profeter i sannerligen oändligt tålamod för att minska dess försyndelses börda, så att det genom prövningar skulle bli herre över alla svagheter, och aldrig mer snubbla i frestelserna inför MIG, HERREN. Därför begav JAG HERREN MIG i Min STÖRSTA AKT AV FÖRBARMANDE in i köttet av detta folk som DESS FRÄLSARE OCH MESSIAS!
91
Så hade med utplånandet av urskulden av alla himmelskt skuldsatta genom Mitt JESUSBLOD även utplånandet av skuldbördan av detta »utvalda folk« kunnat sammanfalla, om det hade erkänt MIG, sin GUD I JESUS KRISTUS och inte korsfäst MIG, ja, ännu mer: Min förstfödda ande och motpol, det »utvalda folkets« före detta himmelska ledar- och förföringsande, hade ögonblickligen stått där utan makt och hade fått böja sig i Mitt LJUS för sin GUD OCH SKAPARE. Satanas makt som motpol hade varit helt bruten!
92
Aldrig hade Mitt »utvalda folk« behövt bli skingrat, om det inte hade begått illgärningen och illdådet på Golgata i sin blindhet. Aldrig hade det blivit någon förföljelse av Mina lärjungar och alla människobarn som trodde på MIG. Varken i en Herodes, i en Kaifas eller i en Nero hade Min motpol kunnat rasa mot MIG! Inte enbart hela mänskligheten hade kunnat slå in på en annan kurs, nämligen den himmelska kursen, utan hela skapelsen hade i alla avseenden lyfts ett steg högre!
93
Så har detta »utvalda folk« sig själv att tillskriva sig sitt tragiska öde bland jordens folk, så som envar har sig själv att tillskriva sig sitt öde som inte vill se och erkänna MIG, HERREN GUD, och inte vill följa MIG.
94
Dock får inget av jordens folk ta sig friheten att höja sig över detta »utvalda folk« och att beskära dess levnadsrättigheter eller vilja förneka dess existens. Ty alla folk och raser är både samtidigt skuld- och nådesteg för att kunna beträda vägen tillbaka till Mitt rike av DEN EVIGA KÄRLEKEN OCH FULLKOMLIGHETEN. Varje skuldtyngd ande från Mina himlar är inbäddad i en folk- och rasnivå som motsvarar honom där han bäst och fortast kan avbörda sig sin skuld! Inför Mitt HELIGA ANLETE finns det inget privilegium för något folk eller någon ras att höja sig över andra på denna jord. Ty inför MIG, HERREN GUD OCH SKAPAREN AV ALLA TING OCH ALLT LIV är alla lika. Alla är MINA BARN, benådade genom MIN ARVEDEL i dem, och enbart MAKTEN AV MIN KÄRLEK skall glöda i varje människohjärta och ena och föra samman allt i denna KÄRLEK men även i denna KÄRLEK övervinna varje svaghet, så att en sann HIMMEL PÅ JORDEN må skapas genom KÄRLEKEN!

Fotnoter