Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

Mitt ERBJUDANDE OM NÅD till de mäktiga på denna jord

Därav må ni se hur Min NÅD är uppnåelig för alla, att ingen är utestängd från DET NYA JERUSALEM på denna jord och att även de mäktiga på denna jord som redan MINA HIMLARS DROTTNING vänt sig till, ännu kan bli delaktiga av Min NÅD, såvida de är beredda att bli sanna härskare över de människobarn som sorterar under dem!
151
JAG HERREN säger, detta är en oföreställbar NÅD för er mäktiga på denna jord för att undgå den oundvikliga domen! Se med hela ert allvar denna ER GUDS OCH HERRES NÅDEHAND, som sträckts fram emot er innan det är för sent!
152
Ingenting kan räddas över till DET NYA JERUSALEM än blott KÄRLEKEN och dess sanna verk!
153
Hav detta klart för er! Ty ni vet även mycket väl var det har satts gränser för er makt. Desto oförståndigare är det att vilja spränga dessa med våld! Ty det är JAG HERREN som ej låter er hoppa över dessa gränser och så ni försöker det, är er makt dömd till misslyckande, vilken bas den än är upprättad på! Det finns ingen grundval för någon som helst makt som inför MIG, HERREN GUD, har för evigt rätt! Om någon makt är tillåten i Min LÅNGMODIGHET, så är det för det enda syftet att Mina människobarn skall smaka på viljans frihet ända till slutet och samla sina erfarenheter för att en dag, vare sig i detta eller i ett annat jordeliv, kunna se att Min HELIGA VILJA är det högsta och det fullkomligaste och viljans frihet finner sin fullkomliga uppfyllelse enbart i KÄRLEKENS MAKT!
154
Så var kloka, ni mäktiga på denna jord! Inbilla er dock icke, JAG HERREN säger er detta, att det är för att JAG behöver er! Var icke så dåraktiga att tro sådant! Ty JAG HERREN OCH DEN ALLSMÄKTIGE SKAPAREN AV HIMMELEN OCH JORDEN behöver ingen! Envar behöver MIG och mest behöver ni mäktiga MIG för att rädda er själ! Ty denna er själ skulle JAG vilja se räddad. Därför ger JAG HERREN er dessa råd av Min BARMHÄRTIGHET! Om er makt ej uppvisar någon sann KÄRLEK och ni ej genom denna Min NYA BIBEL kommer till insikt, så kan ni ej räddas, emedan ni sitter djupt i maskorna av RÄTTVISELAGEN OM SKULD OCH BOT, som efter detta jordeliv håller er fast som ett spindelnät, ett skuldsättningsnät som ni själva har spunnit åt er! Och ingen annan kan befria er ur detta nät än JAG HERREN genom Min NÅD. Allra minst kan ni själva befria er ur detta!
155
JAG HERREN DEN ALLSMÄKTIGE säger er, det finns före detta mäktiga från denna jord, som under sin jordetid var nästan allsmäktiga och som idag efter årtusenden är insnärjda i detta skuldsättningsnät, eftersom de icke har blivit insiktsfulla och icke har åkallat Min NÅD i förhärdandet och förstockelsen av sina hjärtan och själar.
156
Så är Mitt upprop till er mäktiga på denna jord ett HELIGT ANBUD AV MIN NÅD till er, varav ni kan se att JAG HERREN vill mildra den oundvikliga DOMEN så långt det är möjligt, att JAG sannerligen icke har någon glädje av denna kommande dom, att JAG vill se er alla räddade, så att ni alla kan flytta in i DET NYA JERUSALEM!
157
Därför råder JAG er, att icke spänna försyndelsernas båge alltför hårt och att gripa Min HELIGA ARM! Att spänna försyndelsernas båge för hårt genom insiktslöshet betyder att själv utlösa domen, som då med oförminskad styrka slår tillbaka mot sin upphovsman! Att emellertid gripa Min HELIGA ARM betyder att uppskjuta DOMEN så länge, tills Min NAD kan bli verksam och ej hela jorden blir en kyrkogård för alla Mina människobarn!
158
Så bestäm er, ni som tilltalas här, så att Min NÅDE-ARM kan fatta tag i er! Mer kan JAG HERREN nu icke längre göra för er! Det ligger nu hos er själva om JAG, ER GUD, HERRE OCH SKAPARE, kan rädda era själar eller icke!
159
Den som icke via DET NYA JERUSALEM vill flytta in i Mina HIMLAR har själv att tillskriva sig det med alla konsekvenser! JAG HERREN har manat och varnat i Min NÅD och utifrån den största BARMHÄRTIGHETEN AV MIN EVIGA KÄRLEK!
160
Den som emellertid hör på Min HELIGA STÄMMA, på alla ord och bud i denna Min NYA BIBEL och hänger sig på Min HELIGA ARM I HENNE, I VILKEN JAG HERREN har återkommit till denna jord till hela människosläktets räddning och förlösning, kommer att efter Min motpols stora stormflod kunna flytta in i DET NYA JERUSALEM och kommer att vid
»... en ström med levande vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron,«
(Upp. 22:1)
som är Min HELIGE ANDES eviga ström ej enbart kunna stärka och vederkvicka sig utan av den EVIGA ORDNINGENS fullhet få skörda frukterna. Det innebär att utan bekymmer vara försörjd genom Min HELIGE ANDE och att av dennes eviga mångfald kunna utföra eviga VERK AV KÄRLEK. Detta kommer ni nu redan själva att kunna utläsa från nästa uppenbarelsevers av Min Johannes efter att JAG har introducerat er i det andliga språket.
»Och flöt fram mitt igenom stadens gata. Och på båda sidor om strömmen stodo livsträd, som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt var månad; och trädens löv tjänade till läkedom för folken.«
(Upp 22:2)
161
»Livsträd« är viljans fasthet, som har gått upp i Min FULLKOMLIGA HELIGA VILJA och därför frambringar frukterna i Min ORDNING efter Mina HELIGA EGENSKAPER. »Trädens löv« är den utåtriktade viljan som »tjänar till läkedom för folken«, i det att Min NÅD uppenbaras för de BARN AV MIN KÄRLEK som efter det tidigare övergivandet av MIG åter har funnit MIG, varigenom de åter helt går upp i Min HELIGA VILJA och blir Mina SANNA BARN!
»Och ingen förbannelse skall vara mer. Och Guds och Lammets tron skall stå därinne, och Hans tjänare skola tjäna Honom.«
(Upp. 22:3)
162
Det betyder att ingen är utestängd från DET NYA JERUSALEM och att alla skall tjäna MIG, HERREN, varvid ordet »tjänare« ej har någonting att göra med en arbetare som står i en underdånig tjänst utan betecknar en sann SON AV MIN KÄRLEK, som helt med blicken riktad uppåt mot MIG, HERREN GUD, glatt uppfyller Min HELIGA VILJA till sin egen salighet!
163
Och den sanna lönen för dessa Mina tjänare i DET NYA JERUSALEM kommer att vara att få se Mitt HELIGA ANLETE. De kommer att bära SIN GUDS OCH HERRES SIGILL synligt på pannan, varigenom de är så upplysta genom MIG, att det i DET NYA JERUSALEM, som redan sagts tidigare, ej tarvas något solljus mer. Allt dväljes i LJUSET UTÖVER ALLT LJUS, i Mitt HELIGA EVIGHETSLJUS och Mina sanna tjänare regerar genom MIG I MIN FULLKOMLIGHET från evighet till evighet!
»... och skola se hans ansikte; och hans namn skall stå tecknat på deras pannor. Och ingen natt skall vara mer; och de behöva icke någon lampas ljus, ej heller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skola regera i evigheternas evigheter.«
(Upp. 22:4-5)
164
Detta regerande kommer icke att likna något regeringssystem i denna värld det ringaste; ty - det skall envar som redan är lite upplyst av Min HELIGE ANDE kunna tänka sig - Min HELIGA STÄMMA kommer att leda allt genom Mina sanna tjänare, så att det för detta varken behövs något parlament eller något val med röstsedlar; ty Mina SANNA BARN i DET NYA JERUSALEM har i sin »absoluta majoritet enbart bestämt sig för MIG, sin GUD, FADER OCH HIMMELENS OCH JORDENS SKAPARE! I denna regering kommer det icke att finnas några olösta problem; den kommer varken att vara någon diktatur eller någon demokrati utan så att säga MIN KÄRLEKS REGERING, i vilken VISHETEN UTÖVER ALL VISHET regerar: MIN EVIGA FULLKOMLIGHET som överallt i Min skapelse!
»Och han sade till mig: Dessa ord äro vissa och sanna; och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. Och se, jag kommer snart. Salig är den som tager vara på de profetians ord som står i denna bok.«
(Upp. 22:6-7)
165
Så hade JAG Herren visat Min Johannes den förestående domen och det kommande NYA JERUSALEM genom min bebådelseängel Gabriel! Och det är en EVIG HELIG SANNING, att den är salig som uppfyller Mina HELIGA ORD. Skulle ni människor på denna jord åtminstone uppvisa det allra ringaste mått av inre upplysning och förstå att den fullkomliga saligheten är förknippad med uppfyllandet av Mitt HELIGA ORD, så skulle ni sannerligen handla annorlunda än hittills och er värld vore ej en tummelplats för Min motpol och alla dennes biträdande krafter och makter!

Fotnoter