Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

Det Nya Jerusalem, grund- och ordningsschema enligt Johannes uppenbarelse / Betydelsen av 12 x 12 = 144

Så tar JAG HERREN er vid Min HELIGA HAND och leder er genom följande verser av uppenbarelsen, som JAG i Min NÅD en gång skänkte till Min Johannes. Där ser ni nu i nästa uppenbarelsevers att talet 12 spelar en framstående roll och även dess multiplicering med sin egen storhet: 12 x 12 = 144.
»Den hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid portarna stodo tolv änglar, och över portarna voro skrivna namn: namnen på Israels barns tolv stammar.
I öster voro tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar.
Och stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stodo tolv namn: namnen på Lammets tolv apostlar.
Och han som talade till mig hade en gyllene mätstång, för att därmed mäta staden och dess portar och dess mur.
Och staden utgjorde en fyrkant, och dess längd var lika stor som dess bredd. Och med stången mätte han staden: dess mått var tolv tusen stadier, dess längd och bredd och höjd voro lika. Och han mätte dess mur: den var ett hundra fyrtiofyra alnar efter människors mått, som ock är änglars.
Och stadsmuren var byggd av jaspis, men staden själv var av rent guld, likt rent glas.
Stadsmurens grundstenar voro skönt lagda och utgjordes av alla slags ädelstenar. Den första grundstenen var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint, den tolfte en ametist.
Och de tolv portarna utgjordes av tolv pärlor; var särskild port utgjordes av en enda pärla, och stadens gata var av rent guld, likt genomskinligt glas.«
(Upp. 21:12-21)
114
»12« är alltså i detta NYA JERUSALEM ett ständigt återkommande tal. Så är murarnas mått etthundrafyrtiofyra alnar efter människors och änglars mått. »12« är alltså talet för Israels stammar och Mina apostlar, vilkas namn är fasthållna på stadsmuren. Även portarnas antal är 12 med tolv änglar vid dessa portar.
115
Ni kommer att fråga var i detta NYA JERUSALEM det finns något som hänför sig till »7«, talet för Mina HELIGA GRUNDEGENSKAPER.
116
Även detta heliga tal 7 är synligt och urskiljbart i DET NYA JERUSALEM! JAG skall genast tyda det för er.
117
Så sätter vi så att säga MIG, HERREN GUD såsom talens tal, som det evigt heliga grund- och ordningstalet 1 i mitten och Mina andra sex huvudegenskaper sätter vi med jämna mellanrum på symboltecknet för Min HELIGE ANDE, cirkeln. Så har vi framför oss den yttre cirkeln, jämnt uppdelad i den symmetriska ordningen av Min EVIGA KÄRLEK talet 1 genom de sex övriga huvudegenskaperna. Det ser bildligt sett ut precis som om man delar en cirkel förmedelst dess radie i sex lika delar.
118
Om vi då förbinder ordningspunkterna av Mina kring MIG, som är »1«, ordnade övriga sex huvudegenskaper, så att först de jämnas, sedan de ojämnas ordningspunkter blir förbundna, så erhåller vi två kring MIG, medelpunkten, ordnade liksidiga trianglar i symboliken av den stjärnan, som en gång redan Mitt »utvalda folk« valde som symbolstjärna för Min HELIGHET, sin GUD JEHOVA. Och drar vi nu från »1«, Min MITTPUNKT, en cirkel med en sådan radie att denna går genom snittpunkterna av de båda liksidiga trianglarna, så uppstår en inre cirkel med de sex ordningspunkterna av Mina från »1« utgående sex ur-egenskaper.
119
Därmed har vi avslöjat en synnerligen viktig nyckelställning av Min HELIGE ANDE så som den borde vara hos varje ande, och enbart kan vara, såvida den lever och verkar i den fullkomliga harmonin, att nämligen det inre i den fullkomliga ordningen skall stråla utåt och det yttre alltid skulle vara likt det inre. Och därmed kommer vi till hemligheten av talet 12, som måste vara det fullkomliga uttrycket för helhetsordningen av en ande och av varje verk, som evigt vill leva i Min HELIGA ORDNING!
DET NYA JERUSALEM
Grund- och ordningsschema
DET NYA JERUSALEM - Grund- och ordningsschema
120
Föreställ er denna uttydda bild av Min INRE OCH YTTRE ORDNING och gör därvid klart för er, att ni i denna symbol ej har någon ideologi av Mitt »utvalda folk« framför er utan det HELIGA ORDNINGSSCHEMAT FÖR ER GUD, HERRE OCH SKAPARE AV HIMMELEN OCH JORDEN, som ni överallt själva borde förverkliga!
121
Detta Min HELIGE ANDES grund- och ordningsschema uppenbarar nu och kompletterar dessutom det hittills avslöjade, nämligen att talet 12 icke i sitt bibliska mysterium skall föras tillbaka till Jakobs tolv söner utan det är precis tvärtom att Israels tolv stammar måste vara rotade i Min ORDNING om de ville bli välsignade och ledda!
122
På samma sätt skall även DET NYA JERUSALEMS tolv portar förstås att ligga i Min ORDNING. Att de är ordnade tre åt gången i de fyra himmelsriktningarna betyder, att Min HELIGE ANDE I DEN HELIGA TREENIGHETEN i absolut jämnmått måste genomtränga och bevara DET NYA JERUSALEM, varför även tolv änglar vakar som uttryck för den inre och yttre ordningen vid de tolv portarna.
DET NYA JERUSALEMS murar i denna absoluta ordning resta på »tolv grundstenar« är fastheten av den SANNA KÄRLEKEN I MIN HELIGE ANDE, och att de uppvisar namnen på Mina tolv apostlar innebär att genom dem den HELIGA LAGEN FÖR MIN ORDNING blev uppfylld, då ju JAG såsom MESSIAS även uttryckligen betonade att JAG ej hade kommit för att upphäva lagen utan för att fullborda den.
123
DET NYA JERUSALEM är lika till längden, bredden och höjden, vilket betyder att det i KÄRLEKEN, i VISHETEN och i VILJAN aldrig kommer att leva annorlunda än i ORDNINGEN FÖR MIN HELIGA ANDE OCH VILJA. Och murarna motsvarar det symmetriska måttet för multipliceringen av 12 x 12 = 144, vilket i sin tur står i samklang med sym-metrin för en människa och en ängel som det fullkomliga uttrycket för Min AVBILD.
124
DET NYA JERUSALEMS murar kunde i denna Min Johannes uppenbarelsebild ej alls vara byggda annorlunda än av den allra ädlaste stenen, jaspis, eftersom denna är den kristalliserade KÄRLEKEN i den materiella världen, liksom även stadens rena guld ej uttrycker något annat än KÄRLEKENS fullkomliga renhet, som är så ren att den, sett med kroppens ögon, är lik det rena glaset, varmed är uppenbarat att KÄRLEKEN i DET NYA JERUSALEM kommer att vara allt igenom ren som den osynlige HELIGE ANDEN.
125
Det kommer ytterligare en gång till uttryck i denna uppenbarelsebild av »stadens gata«, varmed menas att alla, även Mina KÄRLEKENS BARNS minsta vägar, är av rent guld, likt genomskinligt glas.
126
Slutligen var alla »grundstenar« i DET NYA JERUSALEM i den fullkomliga ordningen smyckade med tolv olika ädelstenar, och det betyder att den SANNA KÄRLEKEN i den skönaste och renaste mångfald i sanning kommer att smycka DET NYA JERUSALEM.
127
Efter denna DET NYA JERUSALEMS fullkomliga ORDNING I MIN HELIGE ANDES KÄRLEK kan det icke vara annorlunda än att det trossteget, där människan behöver ett synligt Guds tempel, är till fullo övervunnet. Ty där Min HELIGA ORDNING enligt Min KÄRLEK råder i allt, där är även JAG HERREN icke enbart medelpunkten och A och Q. av allt varande, utan även TEMPLET UTÖVER ALLA TEMPEL, och envar är ett med Mitt TEMPEL, då envar själv i Mitt TEMPEL är ett tempel av sitt själv!
128
Det fullkomliga andliga tillståndet har blivit verklighet i DET NYA JERUSALEM; icke enbart att JAG, HERREN GUD OCH DEN EVIGE SKAPAREN AV HIMMELEN OCH JORDEN, omedelbart bor i och ibland Mina KÄRLEKENS BARN, utan att även DET HELIGA ORDET I DET NYA JERUSALEM kommer att ha blivit uppfyllt, att symboliskt uttryckt GUD lever med de Sina såsom DEN ENE HERDEN med Sin hjord, vilket i realiteten skall förstås så, att hela mänskligheten med sin sanne ENE GUD OCH SKAPARE AV HIMMELEN OCH JORDEN skall ha blivit en fullkomlig ENHET I KÄRLEKEN!
129
Därför skildrade Min Johannes det så:
»Och jag såg i den intet tempel; ty Herren Gud, den Allsmäktige, är dess tempel, Han och Lammet.«
(Upp. 21:22)
130
Dock storheten och den omätliga räckvidden, som ej alls går att fatta av er nutida människor, blir även uppenbarad av Min Johannes:
»Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty Guds härlighet upplyser den, och dess ljus är Lammet.«
(Upp. 21:23)
131
Därmed hade Min Johannes föregripit något som på hans tid ingen var i stånd att förstå och som även idag enbart kan fattas av den som med sitt hjärta har blivit ett sant BARN AV MIN KÄRLEK! Ty, vilka av er människor kan annars fatta att en stad ej behöver något solljus och att enbart GUDS HÄRLIGHET upplyser allt?
132
Detta är dock EN HELIG UPPENBARELSESANNING FRÅN MIG, SKAPAREN OCH HERREN!
133
Så säger JAG HERREN till er alla ni som ej vill vackla hit och dit - fastän det nog kommer att finnas många läsare av denna NYA BIBEL som i detta ögonblick säger: »Hittills har jag ju bemödat mig om att tro allt, men detta går nu ändå över min tros förmåga!« och slår igen denna NYA BIBEL men senare ändå kommer att slå upp den igen. - Förvisso, det är så!
134
Ty den som har gripit tag i MIG i MIN KÄRLEKS FULLKOMLIGHET har även LJUSET UTÖVER ALLT LJUS och lyser som JAG, HERREN!
135
En naturlig sol som den på ert firmament, är enbart av nöden där kärleken ännu är kall och så ringa att den knappt är skönjbar, ännu mindre lyser av sig själv! Och skulle JAG låta er människor leva i torftigheten av er kärlek, så säger JAG, ni kunde och skulle ej leva alls; ty ni skulle omkomma från den ena dagen till den andra i ert mörker!
136
Där Min KÄRLEK emellertid blir till glödande KÄRLEK i ett människobarn begynner den SANNA KÄRLEKEN att skina och stråla och lysa upp allt omkring sig! Ni har ju läst att Min störste profet Moses fick lägga ett tredubbelt täcke kring sitt huvud, när han hade kommit från berget Sinai och talade med sitt folk Israel; ty inget av de ännu blinda Israels barn hade annars kunnat uthärda detta LJUS AV MITT HELIGA LJUS.
137
JAG sade redan till er i denna NYA BIBEL, att ni ej alls kan föreställa er hur KÄRLEKEN av alla Mina människobarn skulle mångfaldigas om de alla vore uppfyllda av sann KÄRLEK! Och så har ni redan då genom Min Johannes fått höra att DET NYA JERUSALEM ej längre var i behov av något solljus, emedan Min HÄRLIGHET upplyser allt!
138
När alla Mina barn på denna jord har blivit medborgare i DET NYA JERUSALEM och har blivit fullkomlig KÄRLEK, enbart brinnande, barmhärtigaste JESUS-MARIA-KÄRLEK, då allt kommer att ha enats med MIG HERREN, I FULLKOMLIGHETEN , då kommer HÄRLIGHETEN AV MITT LJUS att upplysa allt, så att ingen annan sol tarvas längre! Detta faktum är en sanning, en HELIG SANNING som är definitiv!
139
Likaså är det en HELIG SANNING att allt ljus i Min oändliga skapelse, alltså även alla solars och stjärnors ljus, även de största centralsolarnas, är Mitt DEN EVIGA KÄRLEKENS LJUS: ett återsken av Mitt KÄRLEKSLJUS!
140
Genom denna HELIGA SANNING må det gå upp ett ljus för er i er tankevärld hur obeskrivlig och helt ofattbar Min EVIGA KÄRLEK är för er och alla andra skapade varelser!
141
Säkerligen kommer DET NYA JERUSALEM icke på en gång att bli upplyst i sin helhet av Mitt LJUS; ty detta NYA JERUSALEM kommer först att behöva svinga sig upp från begynnelsestadiet av den sanna fullkomliga KÄRLEKEN till detta högsta stadium av JESUS-MARIA-KÄRLEK. Men det kommer att gå fortare än ni i detta jordiska ögonblick är istånd att fatta, att DET NYA JERUSALEM kommer att ta emot sitt eget JESUS-MARIA-LJUS från KÄRLEKEN AV MITT ALLRA HELIGASTE; ty »Lammet« - det är den djupaste ödmjukhet och den högsta offerberedskap i barmhärtigheten, såväl som den obetingade lydnaden såsom KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK - har gått upp i GUDS HÄRLIGHET, som evigt lyser i DET NYA JERUSALEM såsom LJUSET UTÖVER ALLT LJUS!
142
Och JAG sade även att Min HIMMEL skall sänka sig ned till jorden och upprätta DET NYA JERUSALEM, och där Min HIMMEL är, lyser GUDS HÄRLIGHETS HIMMEL av sig själv, annars vore den ingen himmel!
143
Så må ni ständigt ha detta NYA JERUSALEMS uppenbarelsebild för ögonen i vetskap om att detta kommer att vara den NYA JORDEN och att det sannerligen är på tiden att följa Min HELIGA VILJA!
144
Allt mera kommer ni nu att inse att Mitt HELIGA ORD, vare sig ni förnimmer DET ur den Gamla eller nu ur denna NYA BIBEL eller som MIN HELIGA STÄMMA genom ett människohjärta, måste uppfattas ur Andens, Min HELIGE ANDES, djup annars kan ni aldrig skönja DEN HELIGA SANNINGEN utan snärjer in er i egenhändigt kombinerade felaktiga slutsatser!
145
Stig därför helt in i Min JESUS-MARIA-KÄRLEK, så som den strålande lyser emot er från var sida av Min NYA BIBEL, och ni kommer efter allvaret av ert bemödande att bli omhöljda och genomsyrade av Min HELIGE ANDE, som undan för undan låter er se Mitt RIKE som icke är av denna värld!
146
Så kunde ni även se att JAG HERREN redan länge har varit ibland er såsom DET NYA JERUSALEMS TEMPEL, såsom Min Johannes har sett i sin sjunde syn! Ty där Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN, KRISTI LJUSKRETS i denna värld är, är även JAG HERREN såsom TEMPLET UTÖVER ALLA TEMPEL, DET NYA JERUSALEMS TEMPEL! Och det ligger enbart hos er, Mina människobarn, att samlas kring detta er GUDS OCH HERRES HELIGA TEMPEL, att förnimma och uppfylla Min HELIGA VILJA för att därigenom upprätta DET NYA JERUSALEM.
147
Och så ni kommer till detta Mitt HELIGA TEMPEL må ni icke förvänta er att redan på långt håll se en praktbyggnad; ingalunda, utan ni skall se MIG lysa i Min HELIGA STÄMMA när denna talar till er där, så JAG HERREN vill det!
148
Det må så vara att ni besviket åter ger er iväg därifrån och varken har sett Mig såsom TEMPLET UTÖVER ALLA TEMPEL eller förnummit MIG i Min HELIGA STÄMMA. Men då ligger det hos er, ni som då icke kommer i djupaste ödmjukhet och kanhända med ont uppsåt i hjärtat. Ty det är precis så som det skildrats av Min Johannes
»Men intet orent skall någonsin komma ditin, och ingen som gör vad styggeligt är och lögn, utan allenast de som äro skrivna i livets bok, Lammets bok.«
(Upp. 21:27)
149
Ty Min HELIGE ANDE råder i Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN och utesluter det som icke hör hemma i DET NYA JERUSALEM! Enbart de som kommer till MIG såsom icke troende och ångrar att hittills icke ha känt igen MIG och bekänner att nu genom denna NYA BIBEL ha funnit MIG i sitt hjärta, kommer att finna NÅD och bli saliga inför MIG, så att de hädanefter får vandra i MITT LJUS, så som det heter:
»Och folken skola vandra i dess ljus, och jordens konungar föra ditin vad härligt de hava.«
(Upp. 21:24)

Fotnoter