Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

Upprop till det förutvarande

Oräkneliga gånger har ni människobarn, ni som anser er vara kristna, läst denna uppenbarelse av Min Johannes och JAG HERREN frågar nu: Vem har någonsin som Min Johannes försökt att tänka så och att handla så som det står skrivet där?
»Och jag, Johannes, var den som hörde och såg detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ned för att tillbedja inför ängelns fötter, hans som visade mig detta. Men han sade till mig: Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, profeternas, och deras som taga vara på denna boks ord. Gud skall du tillbedja.«
(Upp. 22:8-9)
167
Detta »Gud skall du tillbed ja« som envar har läst som med riktigt allvar har tagit bibeln i handen, hade redan för länge sedan kunnat förändra hela ert varande på denna jord om denna hänvisning av Min höga ängel även hade följts riktigt av er. Om ni nu skulle göra så som Min Johannes, nämligen att i gripenhet och vördnad för det kommande NYA JERUSALEM knäböja i tacksägelsebön inför MIG, HERREN, så skulle ni redan därigenom uträtta stort. Ty denna hänvisning gavs ej bara till Min Johannes utan till alla som kommer att läsa denna uppenbarelse ända in i nuvarande tid.
168
Därför sade Min ängel vidare till Johannes:
»Göm icke under något insegel de profetians ord som stå i denna bok; ty tiden är nära.«
(Upp. 22:10)
169
Denna uppmaning betydde att Johannes icke skulle behålla denna syn om DET NYA JERUSALEM med den underbara chiffrerade profetian för sig. Ty uppfyllelsens tid är nära och envar måste kunna bestämma sig innan JAG HERREN åter kommer till denna jord för att åt envar giva »lönen« för sina verk!
»Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en som hans gärningar äro.«
(Upp. 22:12)
170
Därmed hade redan då med få ord tydligt skisserats LAGEN OM SKULD OCH BOT, som utförligt fick avslöjas i denna NYA BIBEL, eftersom man ej i denna uppenbarelse av Min Johannes ville se den med det nödvändiga allvaret och ej gjorde den till en ledande princip för det egna handlandet.
171
Men till hela mänsklighetens sorg gick det i uppfyllelse som Min ängel sade i uppenbarelseversen innan, att de förblir i sin orättfärdighet som är orättfärdiga i grunden och de som är orena förblir i sin orenhet, varemot de rättfärdiga förblir rättfärdiga och den som är helig förblir också helig!
»Må den som är orättfärdig fortfara att öva sin orättfärdighet, och den som är oren att orena sig. Så ock den som är rättfärdig, han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig.«
(Upp. 22:11)
172
Denna profetia tyder på att trögheten i det onda och orena som icke accepterar någon förmaning och ej är beredd att ändra sig, kommer att släpa sig fram till avlägsna tider. Detta har nu blivit till en tragisk verklighet, ty det knytes så att säga den ena försyndelseknuten efter den andra i den vid det här laget redan närapå oändliga fösyndelsekedjan. Det godas och heligas kamp som enligt denna profetia även kommer att finnas kvar, upphör tydligen aldrig någonsin, men JAG HERREN betonar genom Min ängel på det uttryckligaste som i begynnelsen av denna uppenbarelse:
»Jag är A och Q, den förste och den siste, begynnelsen och änden.«
(Upp 22:13)
173
Därmed kungöres avgörandet av alla avgöranden på denna jord med det tillägget:
»Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.«
(Upp. 22:14)
174
Så kommer alla som uppfyller Min ALLENARÅDANDE VILJA att uppnå saligheten genom Min NÅD, ty de kommer därigenom att ha del i allt beträffande den oändliga mångfalden av det sanna, eviga livet, ty de skall som de första gå in genom HIMMELENS PORT in i Mitt NYA JERUSALEM, den i all härlighet till jorden nedsänkta himmelen. De har därmed tagit steget till Mitt RIKE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN!
175
Men de som höll sig stängda för Min KÄRLEK och Min VILJA och hellre vegeterar i det helvetiskas avgrunder på denna jord, de skall behålla sin fria vilja, så länge de behagar. Men de får stanna utanför och det betyder att de måste erfara domen med alla konsekvenser:
»Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste stanna därutanför.«
(Upp. 22:15)
176
Och när JAG HERREN då själv tillkännagav att JAG, JESUS, hade skickat min bebådelseängel till Johannes, så att han måtte förkunna allt detta för församlingarna som efter Mitt jordeliv i JESUS KRISTUS började bildas efter Min LÄRA, så skulle det därmed för alla kommande tider dokumenteras att denna Min Johannes syn icke blott var en egen vision, måhända av tvivelaktigt värde, som nuförtiden er så kallade forskning vill presentera den, utan att det var ett HELIGT UPPDRAG AV HERREN GUD för att visa den blinda mänskligheten vad som väntar den, om den icke beträder Mina HELIGA VÄGAR, men även vad som väntar Mina SANNA BARN om de uppfyller Min ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA.
177
Att JAG då i denna vers dessutom själv betecknar MIG som roten av Davids släkt och som »den klara morgonstjär-nan« skulle vittna om att denna gren av Davids hus var av Min HELIGA VILJA OCH ANDE, skapad som den stora reningslinjen för Mitt »utvalda folk«, i vilken JAG såsom dess MESSIAS, JESUS KRISTUS, så att säga var »den klara morgonstjärnan« som hade kunnat upplysa det ända in i det sista hjärtat om det hade känt igen MIG!
178
Dock JAG HERREN säger - riktad till var israelier -Min »klara morgonstjärna« har ännu icke slocknat för er i Min NÅD, och så ni ännu ställer er i Mitt HELIGA LJUS kan ni undgå er undergång i denna tid! Eljest icke; ej heller genom atombomben, JAG säger: ännu mindre genom Satans bomb!
»Jag, Jesus, har sänt Min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, Jag är den klara morgonstjärnan.«
(Upp. 22:16)
179
Ni må även veta, ni nutida barn av Mitt tidigare »utvalda folk«, att ni borde vända er till Dem som leder Min HELIGA LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN och alldeles särskilt till HENNE, I VILKEN JAG HERREN har återkommit till denna jord! Ty är de icke - jordiskt sett - barn av släkten David? Gottgör, säger JAG HERREN, det som ni har försyndat er gentemot Mig! Min NÅD kommer att vara överseende med er.
180
Och den som är av Min HELIGE ANDE och har funnit MIG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN som en brud sin käraste, må i likhet med dåtidens uppmaning säga »kom!« och den som törstar efter Min KÄRLEK må komma emot MIG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN för att omedelbart inta LIVETS HELIGA VATTEN för att vinna det EVIGA LIVET!
»Och Anden och bruden säga: Kom. Och den som hör det, han säge: Kom. Och den som törstar, han komme; ja, den som vill, han tage livets vatten för intet.«
(Upp. 22:17)
181
Och den som med denna brinnande KÄRLEK i hjärtat och i bönen till MIG I HENNE, I VILKEN JAG har återkommit, säger detta »kom!«, hos honom kommer JAG att genast i verkligheten vara i den HELIGE ANDE, men det kan även vara så, att JAG plötsligt står framför honom i det jordiska varats verklighet! Hav detta klart för er! Ty JAG sade ju tiden är inne då den HELIGA SANNINGEN av denna Johannes uppenbarelse uppfyller sig!
182
JAG HERREN har i slutverserna av hans uppenbarelse betygat för alla människobarn den HELIGA SANNINGEN av denna PROFETIA I DEN HELIGA SYNEN av Min KÄRLEKENS Johannes och alldeles speciellt manat att ej tillfoga något till den och ej heller ta bort något. Dock har man alltför ofta tolkat denna Min HELIGA UPPMANING enligt eget godtycke och vänder sig mot MIG SJÄLV i alla Mina himmelska sändebud och redskap på denna jord, som förkunnar Mina NYA HELIGA UPPENBARELSER OCH VITTNESBÖRD genom Mitt EGET HELIGA ORD, så som om JAG i Min Johannes uppenbarelse hade sagt att det aldrig mer skulle uppenbaras något annat efter detta!
De som gör detta borde veta att de själva från denna »profetians bok« av Min Johannes eliminerar just det som är det huvudsakliga löftet däri, nämligen DET NYA JERUSALEM, och att de avstänger sig från alla välsignelser av denna sanna HIMMEL PÅ JORDEN! Så må ni fatta dessa verser på rätt sätt!
»För var och en som hör de profetians ord som stå i denna bok betygar jag detta: Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.«
(Upp. 22:18-19)
183
Skulle det förhålla sig så som många menar som kallar sig för bibelkunniga, att Mina UPPENBARELSER till Mina barn på denna jord är avslutade för alla tider, så säger JAG HERREN, så skulle ej DET NYA JERUSALEM på jorden kunna gå i uppfyllelse, ej heller kunde JAG HERREN rädda denna mänsklighet, och JAG hade ej kunnat återkomma och Min HELIGE ANDE hade så att säga sinat, vilket skulle betyda den fullständiga döden av allt liv!
184
Så må ni inse hur kortsiktig er själ ännu är, ni som har tänkt så ända tills idag! Ändra er, säger JAG och låt er famnas av fullheten av Min HELIGE ANDE i denna Min NYA BIBEL som ej heller skulle kunna skänkas denna mänsklighet genom Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN och Min KLIPPA PETRUS, om det förhåller sig så som ni menar i denna begränsade syn på bibeltolkningen!
185
Ty då JAG HERREN tidigare sade genom Min Johannes:
»Ja, jag kommer snart. Amen.«
(Upp. 22:20)
hade JAG HERREN ju fått återkomma såsom en stum Ande, om med'uppenbarelsen av Min Johannes från Min HELIGE ANDE allt hade varit avslutat. Men att JAG HERREN skulle komma till denna jord utan att så att säga komma med nya uppenbarelser, torde väl den enfaldigaste i anden icke tro!
186
När än JAG HERREN säger Mitt HELIGA »AMEN«, så är det avslutat som jag uppenbarade i Min NAD. Det är Mitt HELIGA »DET VARDE« och ingenting kan då i sanning längre tillfogas! Och så har den förste översättaren av denna Johannesuppenbarelse gjort misstaget att avsluta denna uppenbarelse med Min Johannes glödande utrop, varemot JAG HERREN, JESUS, avslöt den med Mitt HELIGA »AMEN«! Ty Min Johannes utrop skulle såsom den glödande bekännelsen av Min Johannes sättas som en egen vers under denna uppenbarelse, men i alla bibeltryck har ända tills idag alltid gjorts samma fel:
»Han som betygar detta säger: Ja, jag kommer snart. Amen. - Kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla. Amen.«
(Upp. 22:20-21)
187
Och därtill säger JAG HERREN: Var så fulla av glödande KÄRLEK i allt som Min Johannes var! Och vem som än såsom Min Johannes tillfogar sitt eget »amen« till sina kärlekens ord eller till en bön, må göra det, dock säger JAG HERREN, enbart med en glödande blick riktad mot MIG, HERREN, och i denna tid samtidigt med blicken riktad mot Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN på jorden; dock aldrig, säger JAG, med ett tanklöst frammumlande; ty då är även ett »amen« en fasa för Mitt HELIGA ANLETE!
188
Så akta er för att låta något som helst ord av Min ANDES HELIGHET bli till tanklöshet! Ty ni må veta, att vart och ett av Mina HELIGA ORD i sanning är en ELD AV MIN HELIGE ANDE! Annars hade genom Mitt ORD aldrig något trätt ut såsom verklighet i Min skapelse och Mitt HELIGA ORD skulle heller aldrig bli en ny skapelse som det är i verkligheten!
189
Så rätta er efter det och bliv sanna görare av Mitt HELIGA ORD! Ni må veta att vart och ett av Mina ORD är heligt och alltså även heligt om ni själva har ett sådant ord på er tunga! Må därför ingen vanhelga Mitt HELIGA ORD!
190
Vart ord av Min HELIGE ANDE kan helgas inom er genom er helt på MIG inriktade vilja och genom era gärningar enligt Min HELIGA VILJA. Ty däri ligger HELIGHETEN, JAG säger, den absoluta HELIGHETEN AV MINA ORD, att de är lika Min HELIGA VILJA och medför därigenom enbart HELIGA SKAPELSER AV MIN FULLKOMLIGHET!
191
Ni kan uppnå detsamma, om ni lever i fullkomligheten efter Mina HELIGA ORD, alltså i sanning blir görare av Mitt HELIGA ORD. Och då kan detta NYA JERUSALEM som JAG uppenbarade för min Johannes såväl i en HELIG SYN som även i den HELIGA PROFETIAN, så som JAG tolkade den korrekt för er, så att den desto fortare blir en fullkomlig HELIG VERKLIGHET! Om ni vill, så stig med hela ert heliga allvar in i ANDEN av Mina HELIGA ORD och bed:
HELIG HELIG HELIG
ÖVERHELIG
HELIG HELIG HELIG
är DU, o GUD
VÅR HIMMELSKE FADER
JESUS
genom
DIN HJÄRTATS URGRUNDPOL
AV DEN EVIGA KÄRLEKEN
MARIA
i vårt hjärta
i vår själ
i vår ande
DIN FULLKOMLIGHETENS
HELIGE ANDE
skall uppfylla sig inom oss,
med oss,
genom oss enligt
DIN ALLENARÅDANDE HELIGA
VILJA!
AMEN AMEN AMEN
193
Med denna HELIG-bön kan ni människobarn försätta er in i den underbaraste direktsfär med MIG, er GUD OCH HIMMELSKE FADER, så ni med den hängivnaste KÄRLEK öppnar ert hjärta i denna bön till MIG! Ni kan det, säger JAG HERREN, om ni i sanning älskar MIG, om ni i sanning uppfattar MIG som den ENDE OCH EVIGE FADERN I HIMMELEN OCH PÅ JORDEN, såsom er HELIGE FADER och stiger in i brinnande JESUS-MARIA KÄRLEK, så att era ord ej längre räcker till för att uttrycka er KÄRLEK till MIG och den stegrar sig till den heligaste hängivning till MIG ända till hjärtats utrop
»ÖVERHELIG«
194
Detta är en stegring av er KÄRLEK TILL MIG, som därigenom anpassas lite till MIN GLÖDKÄRLEK till er såsom barn av MIN AVBILD; dock först i den allra, allra ringaste stegringsgrad som då emellertid kan stegra sig vidare över alla yttringar i ord till det ordlösa sammansmältandet med MIG, DEN HELIGE FADERN, ända till sann GLÖDKÄRLEK.
195
Denna GLÖDKÄRLEK resulterar då så småningom i en sfär av sammansmältande med MIG och MINA HELIGA SUBTILASTE STRÖMMAR UR MIN HELIGE ANDE börjar vända sig till er, inbegripa er och genomtränga er! Det torde lätt kunna inses att varje fläkt av det lägre livet måste ha försvunnit ur en själ, innan dessa MINA HELIGA SUBTILASTE STRÖMMAR kan genomflöda en människas själ! Är detta emellertid fallet, vilket för det mesta redan åstadkommes genom stegringen av den sanna KÄRLEKEN ända till ÖVERHELIG-FÖRNIMMELSEN AV Mitt GUDS-SJÄLV, då genomflödar Mina HELIGA SUBTILASTE STRÖMMAR även ohindrat en sådan själ, uppfyller dess hjärta och förorsakar utvecklandet av de underbaraste gåvor men även stärkandet av själen genom Min, er GUDS OCH SKAPARES, EVIGA KRAFT!

Fotnoter