Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Det sjunde budet för det sanna, helgade äktenskapet

DET SJUNDE BUDET
för det sanna, helgade äktenskapet lyder därför: Var barmhärtiga i era äktenskap!
JAG säger, var barmhärtiga ända in i
sista själsfibern i likhet med MIG!
Ty först då kan ni själva se er mognad när er kärlek kan utvecklas till barmhärtighet och genom barmhärtigheten har blivit den glödande, sanna KÄRLEK som kan förlåta och överse på samma sätt som JAG gjorde på korset på Golgata!
289
Kall är kärleken ännu och mera egenkärlek än sann KÄRLEK om den icke är barmhärtig och ej beredd till uppoffringar!
290
Först i barmhärtigheten är KÄRLEKEN sann, brinnande och glödande KÄRLEK för KÄRLEKENS skull och förmår bära allt! Denna sanna, högst barmhärtiga KÄRLEK är även i stånd att ej enbart överta varje uppoffringens börda utan är i stånd att även hänge sig själv såsom offer för sin nästas och till och med för alla andra människobarns fel och svagheter. Denna högsta barmhärtighetens KÄRLEK är FÖRLÖSAR-KÄRLE-KEN!
291
JAG HERREN har bevisat den för er människor på denna jord och för alla änglar och Himmelska andar i Mitt RIKE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN såsom även Min KÖTTSLIGA MODER MARIA bevisar er den i denna tid!
292
Först genom denna förlösande barmhärtighet kan det värsta av den oundvikliga domen avstyras från er människor på denna jord; ty synderna och fasorna i denna tid är så stora att människor ej längre kan avvända och upplösa dem utan enbart JAG HERREN med de högsta i Mina himlar! Därför har JAG HERREN återkommit i MIN ALLRA HELIGASTE för att med det högsta mått av barmhärtighet upplösa det tyngsta genom Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN!
293
Därtill kommer UPPBÅDET av Mina HIMLAR att på hela denna jord vara med om att förlösa vad som än är möjligt! De flesta från Mina himlar måste dock först i MIN LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN skolas i verkligheten av denna syndiga värld och väldigt ofta genom förlösningsbördan av MIN KÖTTSLIGA MODER befrias från sina felsteg i den mänskliga klädnaden, så att den HIMMELSKA KÄRNAN AV MIN LJUSKRETS på jorden står stadigt när domen kommer att skaka om denna jord som aldrig varit fallet tidigare.
294
Så bliv, NI BARN AV MIN KÄRLEK, medförlösande genom brinnande barmhärtighet! Den måste hos er som hos MIG, ER SKAPARE, vara ett obegränsat krön av sann KÄRLEK! Om det är fallet, så kommer ni i era äktenskap så att säga att växa ut över er själva. Ni kommer att med lätthet upplösa allt det som ännu tycks vara ett omöjligt förehavande för er.
295
Ty för detta har ni den allra mest lysande ledstjärnan i fråga om barmhärtighet i er FÖRLÖSNINGSMODER och DROTTNING AV MINA HIMLAR, som i nuvarande mänsklig klädnad av barmhärtighet bär alla tiders blodskuld, eftersom denna icke kan upplösas på något annat sätt än bara genom HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN: Ty denna mänsklighets blodskuld började i Mina himlar genom den sanna KÄRLEKENS fall in i egenkärlek och fortsatte från den självskapade andliga grunden i Mina himlar som ett jordiskt illdåd mot MIG på Golgata. Det slutade emellertid ej på Golgata utan vände sig dessutom även mot alla apostlar och sanna BARN AV MIN KÄRLEK. Denna Min motpols blodskuld skulle aldrig sluta med sin även i det jordiska rotade treenighet av självförgudande egenkärlek, om JAG HERREN icke här på jorden i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN skulle sätta ett förlösnings-slutstreck under alla tiders blodskuld! Och i detta ligger förverkligandet av löftet att ormens huvud skall trampas sönder , något som måste uppfattas såväl på andligt som på jordiskt vis.
296
Dock denna barmhärtighetens största kosmiska akt som utspelar sig i det fördolda och icke inför era mänskliga ögon, som på grund av sin nyfikenhet enbart skulle äventyra den slutliga framgången, avslöjas först i de följande banden av denna NYA BIBEL, när den är fullbordad och era hjärtan förmår fatta detta!
297
Att JAG HERREN redan påpekar detta för er skall förmå er, NI BARN AV MIN KÄRLEK, att såsom medförlösande i er verkningssfär försöka efterlikna det högsta exemplet av er HIMMELSKE FADER JESUS i Sin HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN för att i smått åstadkomma det som ER FÖRLÖSNINGSMODER åstadkommer i stort!
298
Ty enbart genom den fulländade barmhärtigheten kan denna mänsklighet räddas och det förlösas varmed den i övermåttet av sina högmods- och fåfänglighetskänslor har fjättrats vid Min motpols kedjor! Där hjälper inget skakande och ruckande på de självsmidda kedjorna med materiens mest påkostade medel. Ty med dessa medel som av egenkärlek har blivit och blir skapade till självhävdelse och herravälde gentemot sin nästa, lägger man kedjorna bara fastare kring sig.
299
Men den EVIGA KÄRLEKENS HELIGE ANDE som höjer sig ända till absolut barmhärtighet, förmår allt och löser upp allt såväl den fastaste is som det hårdaste stål och - vad som är ännu hårdare än båda - även ett förstenat hjärta med en mörk själ!
300
Skulle ni i era hjärtans stillhet och genom ett liv efter Mina HELIGA BUD genomföra ett enande med Min HELIGE ANDE, så skulle ni snart för er kunna frilägga och nyttja energierna av denna barmhärtighet, som inte enbart vore långt starkare än den kärnenergi från materiens nukleära förbindelser som snart skulle kunna skada er och vilken till och med skulle kunna försätta er i situationer där ni förlöser de bundna andarna av denna materia och leder in dem i den fria uppstigningsprocessen till Mitt ANDLIGA RIKE! Så skulle ni som sanna BARN AV MIN KÄRLEK bli i sanning bidragande medförlösare.
301
Därigenom att ni människor emellertid bekämpar varandra genom materien och givit er in på en ständig kapplöpning rörande prebendena från materien och bekrigar varandra med mordvapen från denna materia för att behärska dessa preben-den, så sällar ni er till de bundna andarna i materien och ert uppvaknande kommer en gång att bli förskräckligt!
302
Så ropar JAG HERREN, SOM ÄR SKAPELSENS HERRE genom den EVIGA KÄRLEKEN OCH BARMHÄRTIGHETEN, till er med hela allvaret av Min HELIGA STÄMMA:
Gör denna Min NYA BIBEL hädanefter till ert dagliga bröd och bli därigenom den högsta och renaste KÄRLEKEN, BARMHÄRTIGHETEN!
303
Bara så kommer ni, om ni vill det, att med Min HJÄLP förlösa alla och er själva från materiens självsmidda bojor!
304
Börja vårda den fullkomliga barmhärtigheten i era äktenskap, låt den stråla ut över hela ert familjeliv och bär fram barmhärtigheten överallt till er nästa! Ni kommer att dra en lättnadens suck, säger JAG HERREN, när ni känner hur ni blir friare för varje dag. Ni kommer att bli förvånade när alla era omständigheter i era ödesbojor undan för undan kommer att lätta och begynna att lösas upp. Och det dröjer inte länge förrän ni kan konstatera hur allt även inom er jordelivs ram börjar förändras!
305
Men ni får med djupaste allvar ta er an detta verk av glödande kärleksfull barmhärtighet och får ännu ej vänta er några utomordentliga under, ty undret ligger redan däri att ni följer Min HELIGA STÄMMA och Mina NÅDESTRÖMMAR hjälper er att befria er från bojorna!
306
Ty när JAG HERREN måste utföra utomordentliga under genom MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN som en gång i tiden såsom JESUS KRISTUS, då är det för sent för så många av er! Ty när JAG HERREN först genom under måste bestyrka inför er människor att
JAG har återkommit
till denna jord och
ÄR DEN SOM JAG ÄR,
då är ni redan i avsevärd utsträckning dömda i er ande och ej längre helt fria. Ni kan då ej beträda den raka vägen genom Mina himlars PORT in i MITT RIKE utan måste gå de rätt mödosamma omvägarna över de bittra stadierna varigenom ni långsamt kan befria er från er blindhet, i vilken ni icke har känt igen MIG och icke har följt MIG i denna Min NYA BIBEL!
307
Sannerligen, lätt är nu förlösningsvägen för er genom denna NYA BIBEL, och så klart tecknad inför era ögon att ni borde kasta er över den! Eller vill ni förbida vidare i era självsmidda bojor i ljumhet och blindhet? Vad kan JAG HERREN göra mer för er än att inför avslutningen av detta HELIGA SJUNDE BUD för det sanna, helgade äktenskapet ännu en gång ropa till er:
Bliv brinnande, barmhärtigaste kärlek
på det att
Min NÅD kan utgjuta sig över er
och ni åter blir
FRIA BARN AV MIN KÄRLEK!

AMEN

Fotnoter