Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Det sjätte budet för det sanna, helgade äktenskapet

DET SJÄTTE BUDET
för det sanna, helgade äktenskapet är därför det gudomligt inriktade tålamodet, genom vilket varje sant mål först kan uppnås, och särskilt skapelsemålet för det HELIGA ÄKTENSKAPET i Min FULLKOMLIGHET!
268
Utan tålamod går det inte att åstadkomma något verk av fullkomlighet! Tålamodet är en lag för fullkomligheten i sig och av MIG, FULLKOMLIGHETENS EVIGE SKAPARE!
269
Se er omkring och ni får lov att konstatera att ni även i det minsta måste böja er för och anpassa er efter denna fullkomlighetens lag! Ni kan överhuvud taget ej bestå utan att ni anpassar er efter denna lag! Ni kan varken påverka den fullkomliga mognaden av någon som helst livsfrukt till fulländning i förtid eller ändra era miljöinflytelser och levnadsbetingelser som faller under Min HELIGA VILJA utan att ni människor skadar er själva. Lika lite kan ni människobarn föra ett sant äktenskap utan MIG, ER GUD OCH SKAPARE!
270
De flesta av Mina människobarn inser och förstår emellertid icke om efter det första flyktiga kärleksruset det efterlängtade målet för den fullkomliga KÄRLEKEN och det lyckliga äktenskapet icke har uppnåtts. Men i stället för att nu rikta blicken på MIG, så snart som de första tecknen på en särlevnad inställer sig, utvecklas antingen rådlösheten till fullständig alienation i det äktenskapliga livet eller - vad som är det värsta - då överlämnas så att säga först lillfingret och sedan hela handen till Min motpol och snart därpå hela själen med dess kropp! Och det förekommer inte alls sällan att båda äkta makar har förskrivit sig till Min motpol Satana ända till sitt fördärv.
271
För det mesta är emellertid en av parterna den mer sansade. Och för vederbörande är nu Min NYA BIBEL till alldeles speciell hjälp för att genom självuppoffrande kärlek övervinna lidandet i äktenskapet genom att tålmodigt ha uppmärksamheten inriktad på MIG och på så sätt föra ett rättmätigt prövnings- och förlösningsäktenskap!
272
När den lidande parten till fullo överlämnar sig till MIG, uppfyller Mina BUD i allt med den strängaste konsekvens och är beredd att ta på sig den bärande KÄRLEKENS uppoffring, alltså att med fullkomligt tålamod bära upp livspartnern med alla sina fel och svagheter, så kan ännu stora resultat uppnås: antingen återförandet av partnern till ett sant, helgat äktenskap eller genom den bärande KÄRLEKENS uppoffring, uppnåendet av Min NÅD att efter detta jordeliv bli upplyft till det första steget av uppstigandet till Mitt RIKE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN!
273
Så kan ett äktenskap i varje fall ännu bli delaktigt av Min NÅD, såvida den till lidande och uppoffring beredda partnern helt bekänner sig till MIG, HERREN GUD, lägger allt i Mina HÄNDER och börjar följa Min HELIGA STÄMMA. Detta är desto lättare i denna NÅDETID AV Min ÅTERKOMST på jorden i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN och kan i varje fall resultera i framgång för Min NÅD!
274
Tålamodet framgick ur KÄRLEKEN! Det finns ingen sann KÄRLEK utan tålamod! Tålamodet är väsenslik KÄRLEKEN som en av de högsta av GUDS EGENSKAPER! MIN KÄRLEK vore ingen EVIG KÄRLEK, såvida dess mest barmhärtiga väsensdrag inte vore TÅLAMOD! Ni kommer knappast att fatta det, när JAG HERREN säger er, att det till och med i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN finns en central medelpunkt och att denna är TÅLAMODET!
275
Om ni ser upp till den nattliga himlapällen med sina otaliga stjärnor eller om ni skådar över berg och dalar eller låter era ögon svepa över ett hav, överallt ser Min KÄRLEK på er i TÅLAMOD! Ty vad ni än ser, så ser ni levande EVIGT LIV och ingenstans EVIG DÖD även om somliga livsformer tycks som »döda« för er. Dessa stela former som bergen är emellertid ändå EVIGT LIV; ty i dem är enbart det livet inrymt som enligt djupaste vishetsgrund måste vänta på förlösningen ända till slutet av er förlösningsstjärna jorden!
276
Ni ser det ju i de ur den fastaste materien frilagda kärnenergierna, vilka livets krafter som är inrymda i dessa. Ändå frågade ni människor icke MIG, SKAPAREN, om det är Min HELIGA VILJA att ni får frilägga dessa slumrande på sin sanna förlösning väntande kärnenergierna!
JAG HERREN varnar er: Ingrip inte i Min skapelseplan, och så ni icke är säkra på om ni i er fria vilja möjligtvis antastar Mitt VERK, må ni komma till MIG i djupaste ödmjukhet och be MIG om Mitt HELIGA RÅD; ty annars kan ni själva utlösa er dom i förtid, Mina barn!
277
Var tålmodiga i allt, såsom JAG är tålmodig med er genom att ständigt vänta på om ni vill förstå MIN KÄRLEK!
278
JAG ÄR TÅLAMODET FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET såsom JAG ÄR KÄRLEKEN FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET!
279
Vore inte detta fallet, så kunde ingenting av evighetsvärde göra framsteg! Hav sålunda tålamod i ert äktenskapliga liv så att ni inhöljer varandra i MIN KÄRLEKS tålamod och aldrig - som man säger - förlorar fattningen utan väntar tills i er partner utav ren KÄRLEK den insikten vaknar att man bör lägga av eller ändra det som icke kan bestå inför Mitt HELIGA ANLETE.
280
Hav dock det största tålamodet även med er själva, ni som bär upp er partner; ty ni mognar därigenom fram till sådana BARN AV MIN KÄRLEK som JAG kan behöva som sanna redskap och pelare av Min EVIGA KÄRLEK. Försök aldrig att forcera något, så att ingen själ lider någon skada varken er egen eller er nästas; ty JAG har redan uppenbarat för er vilket underverk själen är och därför kan enbart den sanna KÄRLEKEN i det oändliga tålamodet utföra undret att lyfta den egna själen och själen av er nästa ur bundenheten till skuld och svagheter på trappstegen till den Himmelska stegen in i RIKET AV MIN FULLKOMLIGHET!
281
Det fulländade tålamodet finns enbart i MIG, DET EVIGA LIVETS HERRE, och enbart JAG förmår fullgöra förlösningens största tålamodsverk. Därför borde ni förstå att inte enbart Min KÄRLEK utan också Mitt tålamod en gång I JESUS KRISTUS hade kommit till er människobarn, eftersom JAG visste att JAG ännu en gång måste återkomma till er människor på denna syndiga jord för att fullborda Mitt FÖRLÖSNINGSVERK för er!
282
Sannerligen, säger JAG, er GUD OCH HERRE, att ha tålamod för er skull vid alla fel som alltid upprepas och ständigt ökar bland er människobarn innebär nästan att pressa Mitt TÅLAMOD för mycket! Och ändå kommer Mitt TÅLAMOD aldrig att låta sig ryckas med till något som helst så som ni människor låter det ske till er egen skada mer än ofta. Nej, Mina barn, Mitt TÅLAMOD håller måttet för evigt och alltid och kan obegränsat ösa ur MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN och är fulländat saktmod och barmhärtighet!
283
Så kommer vi enligt Mina HELIGA SJU GUDSEGENSKAPER till det sista, det sjunde budet för det sanna, helgade äktenskapet.
284
På Golgatas kors bevisade JAG I JESUS KRISTUS för er människor hur KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK kan levas ut och måste levas ut i fulländat saktmod och barmhärtighet för att kunna stiga upp ur det jordiska livets begränsningar in i DET EVIGA LIVETS SANNA RIKE!
285
Därmed måste för er människor Mitt HELIGA NAMN JESUS ha blivit till ett inbegrepp av er GUD OCH SKAPARE och Hans EVIGA LIV och därför kan JAG enbart i JESUS vara er HIMMELSKE FADER som genom Sitt SAKTMOD och Sin BARMHÄRTIGHET inte enbart förlöste er från er skuld till avfallet från Mina himlar utan skänkte er genom SIN KORSFÄSTELSEDÖD samtidigt friheten att såsom BARN AV HANS EVIGA KÄRLEK bli fria från motpolens makt på denna förlösningsstjärna jorden om ni vill!
286
Om ni människor vill efterleva detta sjunde bud av saktmod och barmhärtighet med blicken riktad upp till MIG PÅ KORSET PÅ GOLGATA i era äktenskap kommer allt att bli möjligt för er. Ni kommer att kunna övervinna allt som icke är sann KÄRLEK. Ni kommer att kunna det och uppstå ur alla bundenheter och uppnå »livets krona« som det EVIGA LIVET!
287
För att ni människor desto lättare skall kunna uppnå denna »livets krona«, kom JAG HERREN i Min BARMHÄRTIGHET nu åter till denna jord i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN som er FÖRLÖSNINGSMODER, på det att ni skall kunna gripa tag i Min HELIGA STARKA ARM I HENNE!

Fotnoter