Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

HERREN GUD uppenbarar de Himmelska sanningarna i den sjunde synen av i apokalypsen om det Nya Jerusalem

Hör nu, hur JAG HERREN förklarar för er de rena himmelska sanningarna av Min HELIGE ANDE i den sjunde synen av Min tidigare lärjunge i KÄRLEKEN, Johannes.
94
När han skrev ned
»Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer. Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, fär-digsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum.«
(Upp. 21:1,2)
Så hade Min Johannes i Min NÅD fått kasta en blick in i DET NYA JERUSALEM, såsom JAG HERREN bygger upp det i denna tid genom Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN, som JAG har sänkt ned på er stjärna jorden. Och att denna är »färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum«, är den HELIGA SANNINGEN för att Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, Min ALLRAHELIGASTE i denna världs klädnad på denna förlösningsjord genomför den HELIGA FÖRENINGEN med MIG, HERREN, i all härlighet inför ögonen på alla Våra människobarn efter att »den första himmelen«, som var Min jordetid i Jesus Kristus, var förgången och även »den förra jorden«, det är den därpå följande epoken för Min LÄRA fram till dagen för den kommande oundvikliga domen och »havet icke mer fanns«, att alltså bedrövelsens och tårarnas hav, som framkallats av domen, kommer att ha gått tillbaka och vara upplöst genom KÄRLEKEN i DET NYA JERUSALEM på jorden!
95
Och hur den stora KÄRLEKS- och VILJEFÖRENINGEN av alla människobarn med MIG fullbordas i DET NYA JERUSALEM uppenbarar den »starka rösten«, Min HELIGA STÄMMA, genom Johannes:
»Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och Han skall bo ibland dem, och de skola vara Hans folk; ja Gud själv skall vara hos dem.«
(Upp. 21:3)
96
Ur detta citat kan man klart utläsa att JAG HERREN i DET NYA JERUSALEM städse skall »bo« hos Mina SANNA BARN; det vill säga kommer att ha en evig boning i deras hjärtan, såsom JAG har uppenbarat det i synnerhet i denna KÄRLEKENS BOK i början av kapitlet över det helgade äktenskapet som MÅLET för Min VILJA. Därmed har det åter sagts med största eftertryck att det sanna, helgade äktenskapet är en allra viktigaste förutsättning för varje människobarn för att kunna medverka vid uppbyggandet av DET NYA JERUSALEM.
97
Vilken räckvidd detta uppenbarelsecitat emellertid har framgår av nästa vers av Johannes:
»Och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.«
(Upp. 21:4)
98
All börda skall JAG HERREN ta från Mina sanna barn i DET NYA JERUSALEM och all sorgsenhet och allt svårmod från gångna tiders fasor, och döden skall icke ha någon mer skörd genom allt det som människorna hittills har begått ifråga om synder på denna jord och vad som var dödens följe: »sorg, klagan och plåga«. Och »det som förr var är nu förgånget betyder att tiderna av krig och våldsdåd av alla slag på denna jord är över.
99
Och tiden för DET NYA JERUSALEM som skall bryta in uppenbarar då Min HELIGA STÄMMA med orden:
»Se, Jag gör allting nytt. Ytterligare sade Han: Skriv; ty dessa ord äro vissa och sanna.«
(Upp. 21:5)
100
Detta »Se, Jag gör allting nytt!« sker i denna tid genom denna Min NYA BIBEL! Den som, såvida han ej är helt förblindad i anden, enbart kastar en blick i denna NYA BIBEL med KÄRLEKENS ögon, ser genast hur allt kommer att övervinnas som tjänar helvetet i denna tid och hur allt kommer att skapas på nytt enligt Min HELIGA FULLKOMLIGA VILJA, AV MIG SOM ÄR ER GUD FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET, så som Min Johannes har nedtecknat det på ett så underbart sätt:
»Han sade vidare till mig: Det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall Jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten.
Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara Min son.«
(Upp. 21:6-7)
101
Detta »A« och »0«, alfa och omega, är den första och den sista bokstaven av det grekiska alfabetet, och det innebär att det omfattar allt som genom Mitt HELIGA ORD från evighet till evighet har trätt ut och ännu skall träda ut ur MIG, ER SKAPARE OCH HERRE, in i Min oändliga skapelse!
Och »åt den som törstar« det är envar som längtar efter Mitt HELIGA ORD och försöker att uppfylla det med brinnande KÄRLEK, skall JAG »för intet« utspisa ur »källan med livets vatten«, alltså ur den aldrig sinande, outtömliga urkällan av Min KÄRLEK, som evigt skall vara »livets vatten« utan att någonsin begära någonting i gengäld för det. Och det som i DET NYA JERUSALEM skall vara »för intet« har redan omnämnts. Det kommer dock att ännu en gång betraktas närmare i denna NYA BIBEL.
102
Det som emellertid redan upprepade gånger har lärts ut i denna KÄRLEKENS BOK, därom vittnar nu även detta sista citat från sjunde versen av Johannes uppenbarelse, att den som övervinner är Min ARVINGE i allt, alltså kan göra alla Mina HELIGA EGENSKAPER till sina och JAG skall bli hans GUD och hans HIMMELSKE FADER, i det att han genom självövervinnelse och genom uppfyllandet av Min HELIGA VILJA är »Min son«, vilket även inbegriper det kvinnliga könet, nämligen att alltså alla är MINA SANNA KÄRLEKENS BARN som är MIG lydiga!
103
Motsatsen till detta ärver alla de som icke är villiga att beträda Mina HELIGA VÄGAR och själva bereder sig undergången »i den sjö som brinner med eld och svavel«. Härmed menas den allt förtärande elden som den kontinuerliga syndens oförstånd och alla synders jäsande avskum utlöser som »svavlet«, såsom JAG HERREN på den tiden lät Min Johannes skriva ned för alla tider:
»Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.«
(Upp. 21:8)
104
JAG visade emellertid även för Min Johannes för all hans KÄRLEK i den ofta så hårda prövningen, i det ofta hårda hörsammandet av Min HELIGA VILJA, en bild av den fulländade härligheten i Mitt NYA JERUSALEM:
»Och en av de sju änglarna med de sju skålar, som voro fulla med de sju sista plågorna, kom och talade till mig och sade: Kom hit, så skall jag visa dig bruden, Lammets hustru. Och han förde mig i anden åstad upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ned från himmelen, från Gud, med Guds härlighet. Den glänste likt den dyrbaraste ädelsten, den var såsom kristallklar jaspis.«
(Upp. 21:9-11)
105
Om JAG SÅSOM HERREN talar SJÄLV eller gör det genom en av Mina SJU ÄNGLAR och tillkännager Min HELIGA VILJA är detsamma, eftersom dessa sju änglar är de andliga pelarna och bärarna av Mina SJU HUVUDEGENSKAPER och utför enbart Min HELIGA VILJA såsom JAG SJÄLV. Så var det en av dessa sju UR-ÄRKEÄNGLAR, i detta fall GABRIEL, som redan som bebådelseängeln vid Min födelse på jorden som människoson, nu också förkunnade Min jordetid för Min Johannes. Efter att i de »sju skålarna« hela människosläktets synder fångats upp och enligt LAGEN OM SKULD OCH BOT tagits med i den avslutande domen, i »bruden« såsom »Lammets hustru« och uppenbarats såsom FULLÄNDNINGEN AV DEN EVIGA KÄRLEKEN I DET NYA JERUSALEM och såsom GUDS ALLRAHELIGASTE, att MÄNNISKOSONEN såsom »GUDS LAMM« i Sitt oändliga TÅLAMOD och Sin BARMHÄRTIGHET - trots den genomlidna korsfästelsedöden på Golgata - åt denna jords mänsklighet skall upprätta SIN HIMMEL på jorden i DET NYA JERUSALEM!
106
Och detta Mitt NÅDEVERK som från Mina HIMLAR blir nedsänkt på jorden i MIN HÄRLIGHET, visade ur-ärkeängeln för Min Johannes från den höjd, från vilken detta Mitt NYA JERUSALEM gick att överblicka.
107
Att vid denna syn av Min Johannes DET NYA JERUSALEMS LJUS jämställdes med »den dyrbaraste ädelsten« är ingen symbolisk hänvisning utan det faktum att Mitt LJUS även måste varvas in i, och införlivas med den förmörkade substansen, materien, för att tillföra jordmaterien en livskraft, utan vilken er jord icke vore en evigt alstrande »moder jord«. Och av detta Mitt LJUS som livsalstrande faktor bildas här och var i jordmateriens förmörkade substans »ädelstenar«, som lyser med och utstrålar egenskaperna av Mitt LJUS i de mest olikartade kombinationer och ofta trollar fram en ytterst liten avbild av Mina himlar i era kostbaraste ädelstenar. Om den kristallklara jaspisen i denna Johannes uppenbarelse betecknas som »dyrbaraste ädelsten« men i er klassificering av ädelstenarna icke står på första plats, så är detta väl ingen missbedömning i denna uppenbarelse utan beror på er okunnighet eftersom denna sten i sina bästa egenskaper av Mitt LJUS ännu icke alls hittats av er människor i likhet med den »bästa pärlan« av Min ALLRAHELIGASTE, som först de kommer att finna som i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL älskar MIG över allt!
108
Så är det med allt som träder inför era ögon. Vare sig det är bokstäver, tal, former eller tecken, verk eller fenomen i Min skapelse, så ser ni aldrig den sanna, andliga grunden med detsamma! Mestadels slår era filosofer runt i sin tankeakrobatik kring Mina skapelsehemligheter, och teorier efter teorier översvämmar likt ett högvatten hela ert varande och avhåller er från att på kortaste väg tränga fram till MIG, SKAPAREN, för att genom Min NÅD få allt uttytt. Och denna kortaste väg är KÄRLEKEN till MIG!
109
Så kommer det sig att så mycket uttytts felaktigt, att de felaktiga tolkningarna hävdat sig i århundraden och årtusenden ända in i er nuvarande tid, och att somligt överhuvud taget ännu ej underkastats någon andlig tolkning, speciellt det som ni människor betraktar som era fasta grundsatser angående läran om talen.
110
Så har det även hittills gått för denna Min Johannes uppenbarelse, beträffande vilken man ända tills idag icke har åstadkommit någon sann tolkning genom tänkandet enbart. JAG HERREN har själv redan givit många impulser till detta, utan att emellertid förmedla det hela genom en uppenbarelse för att ej genom fullbordade fakta låta er människor andligt sett falla i sömn! Så lämnar JAG i Mina uppenbarelser något öppet och avslöjar åtskilligt enbart stegvis, så att ni förblir i andlig rörlighet och ej slöar till.
111
Så lämnade JAG HERREN i alla Mina uppenbarelser till er människor kvar vissa andliga »stötestenar«, vilka ni människobarn skulle mogna på i alla era egenskaper. Ej heller denna NYA BIBEL är och skall vara fri från vissa »stötestenar«. Men dessa är hårda prövostenar för er alla, om ni håller måttet såsom MIN KÄRLEKS BARN! Min motpol har sin frihet att sätta er på prov, och han kommer att göra det med glädje och försöka lägga ut snaror för er! Bevisa därför att ni redan genom den första genomläsningen av denna NYA BIBEL börjar mogna i den sanna KÄRLEKEN och betraktar den som Mitt HELIGA VERK AV NÅD OCH FÖRBARMANDE även i de fall då somligt ej genast står klart för er i ert nutida synsätt!
112
Snubbla icke över något, säger JAG HERREN, som utgör Mina HELIGA ORD i denna Min NYA BIBEL utan bed MIG om UPPLYSNINGENS NÅD, om det är något ni ej kan fatta! Då kommer Mitt LJUS att flyta in i er och ni kommer att se allt från djupet i en lyckliggörande salighet såsom obestridliga HELIGA SANNINGAR från MIG, er GUD OCH SKAPARE, och jubla högt över MIN NÅDS GÅVOR i varje enskilt HELIGT ORD!

Fotnoter