Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

DE TRE BIBELFASERNA

Så har JAG HERREN skänkt er människobarn en andlig tolkning av de viktigaste kärnpunkterna av Min Johannes uppenbarelse och JAG säger dessutom:
224
Låt allt dra igenom era själar ej blott då och då utan så ofta som möjligt och rör vid allt detta i era hjärtan ända in i de heligaste djupen, så kommer ni att i det undan för undan inträdande förandligandet av ert själv uppleva allt som EN HELIG SANNING och kommer ofta även att kunna se in i den avlägsna och ändå så näraliggande framtiden av denna jordiska tillvaro.
Ni kommer även att få se syner genom förfiningen av er själsstruktur. Dessa kommer att bekräfta SANNINGEN AV MINA HELIGA ORD för er!
Dock kan vart ORD AV MIN HELIGA STÄMMA aldrig uppfattas med det enbart tänkande förståndet utan enbart genom den HELIGA GLÖDEN av era HJÄRTANS KÄRLEK till MIG i Min HJÄRTATS UR-GRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN!
225
Ni förstår nu hur sant det är, att det hittillsvarande bibelverket inte hade avslutats med det NYA TESTAMENTET utan att de EVIGA VIDDERNA AV MIN KÄRLEK först måste öppnas upp genom denna Min NYA BIBEL som sätter kronan på hela bibelverket i den HELIGA TREENIGHETEN av det GAMLA och NYA TESTAMENTET med denna Min NYA HELIGA BIBEL såsom det HELIGA RÄDDNINGSANKARET ej blott för hela denna mänsklighet utan för alla själar och alla varelser i den materiella skapelsen!
226
Se mänsklighetsutvecklingens stora perioder genom de tre faserna av BIBELSKAPELSEN:
227
I den första BIBELFASEN lät JAG HERREN genom den okände Moses skaka om det fornegyptiska konungadömet med sin hedniska avgudadyrkan ända in i djupet av dess visserligen fast organiserade men moraliskt ruttna statssystem och gav mänskligheten till räddningen vid Sinai de räddande, till MIG, SKAPAREN, och Min FULLKOMLIGHET relaterade buden och lät genom Moses teckna ned den första bibelfasen i sina sju böcker, ur vilken sedan det GAMLA TESTAMENTET uppstod såsom BIBELN ej blott för Mitt utvalda folk Israel utan för alla människor som väcktes i tron på MIG, DEN ENE SANNE GUDEN I HIMMELEN OCH PÅ JORDEN.
228
Den andra BIBELFASEN begynte JAG HERREN SJÄLV genom Min jordevandring som den okände JESUS-gossen och satte i dess begynnelse Min hemlighetsfulla jordiska födelse genom »den obefläckade avelsen« av Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN i den dygdiga, men så anspråkslösa flickan MARIA ur Davids stam. Denna andra bibelfas nådde sin höjdpunkt genom Min UPPSTÅNDELSE I MAKTEN AV MIN HELIGE ANDE efter KORSFÄSTELSE-FÖRLÖSNINGSDÖDEN PÅ GOLGATA för att finna sin fortsättning i Mina apostlars martyrskap och lidandesvägen för alla som orubbligt trodde på MIG, HERREN GUD, JESUS KRISTUS PÅ GOLGATA. Detta NYA TESTAMENTE och dess utbredning tillsammans med det GAMLA TESTAMENTET spriddes efter översättningen såsom BÖCKERNAS BOK, »BIBELN«, bland människorna av nästan alla folk på denna jord.
229
I sanning, säger JAG HERREN, var rättänkande människa borde inse att dessa båda bibelfaser emellertid ännu icke kunde åstadkomma någon tillfredsställande helhetsorientering för alla människor beträffande HERREN GUDS EVIGA FULLKOMLIGHET utan att de framställer stegvisa utvecklingsperioder av den i Mina barns mänskliga klädnad inneslutna anden, vilka gång på gång ända in i vår tid har fastnat i andliga återvändsgränder. Enbart dåraktighet, ofantligt stor dåraktighet, och öppet såväl som fördolt högmod kan därför tro att BIBELVERKET är avslutat och GUD med dessa båda bibelfaser för alla tider hade satt stopp för Sin EVIGHETSANDE I OÄNDLIGHETEN!
230
Den tredje BIBELFASEN är emellertid den genom denna NYA BIBEL inledda SKAPELSEPERIODEN FÖR DET NYA JERUSALEM på denna jord som på samma sätt som de båda första bibelfaserna inleddes genom helt och hållet okända och ovanliga aspekter av Min HELIGA VILJA. Ty i sin mänskliga klädnad är såväl Mina HIMLARS DROTTNING MARIA, som Min TROSKLIPPA PETRUS ända till publicerandet av denna första volym av Min NYA BIBEL lika okända som förr herden Moses och timmermanssonen JESUS och Hans knappast beaktade LEKAMLIGA MODER MARIA. Men på samma sätt som den första och andra bibelfasen hade sin höjdpunkt enligt Min SKAPELSEPLAN som ingick i mänsklighetens historia, så är höjdpunkten av den tredje bibelfasen redan oantastbart bestämd i UPPSTÅNDELSEN av Mina sanna barn i DET NYA JERUSALEM!
231
Denna uppståndelse som Mina sanna barn kommer alla de att få uppleva som uppfyller Min ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA vid den räddande, förlösande HELIGA ARMEN AV MIN KÖTTSLIGA MODER MARIA, helt oberoende av hur länge de redan har hört till barnen av Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN. Ty JAG HERREN ser in i vart hjärta och vet vem som i grunden av sitt hjärta i sanning är villig att med blicken riktad mot MIG bli en AVBILD AV MITT SJÄLV.
232
Så ser ni att er GUDS OCH HERRES HELIGA VÄGAR är fullkomligt adekvata för varje människosjäl och att ingen är utestängd från Mitt NYA JERUSALEM på jorden, även om han så att säga först i sista ögonblicket genom denna NYA BIBEL hittar till MIG, till Min RÄDDANDE FÖRLÖSNINGSARM i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN! Ty aldrig gäller några som helst yttre omständigheter inför MIG utan enbart hjärtats inre kärna!
Det må envar betänka som vill följa MIG! Men det må envar även betänka som med andra avsikter knackar på dörren till Min HELIGA LJUSKRETS än med den rena, allvarliga viljan att bli fullkomlig! Ty var själ blir skärskådad ända in i sitt sista, hemligaste själsblad och ingen är i stånd att dölja sina tankar inför MIG HERREN!

Fotnoter