Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

UPPSTÅNDELSEN I DET NYA JERUSALEM

Det kommer under den allra närmaste tiden att på er jord tilldraga sig stora ting, som ni idag ej anar det ringaste om. De kommer att vara så stora och ovanliga att ni kommer att bli mållösa!
234
Och alla som hittills ej trott på Min ALLMAKT beträffande denna världens dagliga ting kommer snart att behöva konstatera att utan GUDS HELIGA RÅDSLUT går händelserna i denna värld ej längre att bemästra!
235
MIN NYA BIBEL kommer att visa sig vara ett räddningsankare för just de hittills ej troende och ur deras led kommer så mången att finna vägen till Min KRISTI LJUSKRETS.
236
Därför kommer det ej heller alls att dröja så länge, tills det på denna första volym av Min HELIGA NYA BIBEL på originalspråket kommer att följa många översättningar och ej heller den andra volymen kommer att låta vänta på sig särskilt länge, vilket JAG HERREN i Min ALLT FÖRBARMANDE KÄRLEK skall skänka till Mina villiga människobarn såsom »VISHETENS BOK«!
237
Dock säger JAG till alla som håller denna första volym »KÄRLEKENS BOK« i händerna! Gör denna »KÄRLEKENS BOK« i sanning till ert dagliga bröd i den fulländade konsekvensen av er brinnande KÄRLEK till MIG, ER SKAPARE, och er dagliga vilja att bli fullkomliga! Då skapar ni förutsättningarna för att ni som Mina sanna barn får bli delaktiga av UPPSTÅNDELSEN I MITT NYA JERUSALEM!
238
Denna UPPSTÅNDELSE I DET NYA JERUSALEM på denna jord är avslutningen på »sluttiden«, den tiden på jorden då avskiljandet av »agnarna från vetet« sker enligt Min HELIGA VILJA.
239
Denna UPPSTÅNDELSE I DET NYA JERUSALEM är slutstrecket under natt och nöd på denna förlösningsjord.
240
Denna UPPSTÅNDELSE I DET NYA JERUSALEM kommer att vara alla varelsers stora suck över att ha övervunnit bundenheten till Min motpol och att emotse DET HELIGA FULLKOMLIGA LJUSETS ständigt pågående uppstigande:
Ty även de som i det vida större antalet såsom »agnar« förs in i de nödvändiga mognadssfärerna blir ej längre bundna till Min motpol utan befriade för det sanna mognandet och kommer på samma sätt som Mina SANNA BARN att vara inhöljda i Min EVIGA KÄRLEK. Och genom MITT SAKT-MOD skall de ledas så, att de för varje ögonblick emottar mer LJUS och blir mer seende!
241
Ty »gråten och tandagnisslan« är enbart de oförståendes oundvikliga övergångsperiod från bundenhetssfärerna till mörkret till uppstigningssfärerna av MITT LJUS. I detta övergångstillstånd förnimmer de svårt skuldsatta och belastade själarna förlusten av den jordiska ballasten som en »död« av sina förmörkade själar och upplever i lösgörandet ur dödens värld »helvetiska kval« som de själva bereder sig genom sin hårdnackenhet att icke vilja skiljas från Min motpols värld.
Men domen medför förlösningen från dessa »helvetiska kval« därigenom att de nästan ögonblickligen på domens höjdpunkt känner SAKTMODET AV MIN FÖRBARMANDE KÄRLEK och så att säga drar en lättnadens suck att genom MIN NÅD vara befriade från de självpåtagna bojorna!
242
Ty även DOMEN är NÅD, övermåttan stor NÅD! Om DOMEN ej hade funnits, så skulle Min motpol sannerligen störta allt liv in i evig död!
243
Den som allena förblir bunden i »tusen år« är den som är Min motpol med dem som hör till dess närmaste maktsfär; dock enbart i »tusen år«, det vill säga, som JAG HERREN redan förklarat, tills KÄRLEKENS MAKT har visat sig vara den SANNA EVIGA MAKTEN!
244
Envar kan hjälpa till att korta av dessa »tusen år«, envar, säger JAG HERREN!
245
Så må även du, MITT BARN, som läser dessa Mina HELIGA ORD, tillhöra dem som blir ett SANT BARN AV MIN KÄRLEK och hjälpa till med att korta av de »tusen åren« istället för att förlänga dem!
246
Dessa »tusen år« hade icke alls behövts, om Mina barn på denna jord så hade arbetat med sig i fullkomligheten av Min EVIGA VILJA och följt allt, såsom det redan är uppenbarat i den gamla Bibeln och nu ännu mer omfattande i denna NYA BIBEL!
247
Dessa »tusen år« är enbart en följd av att ni människor gång på gång följer ormens förledande blick och låter er infekteras av dess tusenfaldiga gift som min motpols orm sprutar ut i alla era levnadssfärer och att ni är så enfaldiga att ni överallt slukar detta gift om det räcks fram åt er i glittrande glas, istället för att i era hjärtan fråga MIG, HERREN GUD, var sanningen finns, hur vi kan skönja sanningen!
248
I denna NYA BIBEL har ni nu genom Mina HELIGA, FULLKOMLIGA ORD det osvikliga brännglaset för allt som omger er, för allt som träder fram till er för att genom detta brännglas kunna se allt i sitt sannaste, riktiga ljus! Ni får enbart öva er i att använda detta brännglas riktigt. Då kan ingen längre dra er vid näsan!
249
Ni kommer då ej längre att bli lurade av de ord som vill locka er att följa dem och överlämna er själ och hela ert varande åt Min motpols råttfångare! Hur sann är då icke den där historien om råttfångaren som genom sitt bedårande flöjtspel ledde en hel barnaskara in i mörkret och på samma sätt går det att använda denna liknelse på er människor i ert flertal. Ty gång på gång blir ni infångade av mörkret och JAG HERREN måste låta er ha er fria vilja, eftersom JAG ej själv kan och vill sätta MINA HELIGA LAGAR ur kraft. Skulle JAG ingripa i er fria vilja, så skulle JAG själv stjälpa MINA LAGAR och aldrig någonsin skulle ni människor kunna bli AVBILDER AV MITT SJÄLV!
Så kan och skall JAG HERREN aldrig göra något annat än att undervisa er genom Min HELIGA STÄMMA och att först därefter leda er direkt, så ni själva vill det, genom er fria vilja och ber MIG, er HIMMELSKE FADER JESUS, om detta!
250
JAG, er GUD OCH HERRE, har till och med kommit er människor det yttersta steget till mötes utan att sätta LAGEN OM DEN HELIGA FRIA VILJAN ur kraft, i det att JAG har återkommit till denna jord i MITT ALLRA HELIGASTE och är beredd att leda er synligt och omedelbart om ni vill det!
251
Så har därmed DET NYA JERUSALEM redan kommit in i ett inledningsskede. Ouvertyren till DET NYA JERUSALEM har därmed redan börjat, nämligen att JAG HERREN omedelbart är ibland er, att ni ej behöver något mer än MIG, HERREN GUD i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, för att bli bevarade från mörkret och bli ledda in i DET NYA JERUSALEMS LJUS som varar för evigt!
252
Sannerligen, genast skulle den tiden på er jord kunna begynna som JAG SÅSOM JESUS klart tecknade i
MIN BERGSPREDIKAN
»Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon.
Därför säger Jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?
Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej heller samla de in i lador; och likväl föder Eder himmelske Fader dem. Är en I icke mycket mer än de?
Så gören eder nu icke bekymmer och sägen icke: Vad skola vi äta? eller: Vad skola vi dricka? eller: Vad skola vi kläda oss med?
Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att l behoven allt detta. Nej, söken först efter Hans rike och Hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.
Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer, var dag har nog av sin egen plåga.«
(Matt. 6:24-26; 31-34)
253
Ni vet att JAG HERREN har sagt, att ni icke så att säga skall låta er dödas av bokstaven! Och om ni fattar den djupa, andliga meningen av dessa Mina JESUSORD, då vet ni att allt alldeles av sig självt skulle falla på plats för er människor, om ni
»först skulle söka efter HANS RIKE
och
HANS RÄTTFÄRDIGHET«,
eftersom Mina HELIGA LAGAR då blir verksamma för er, och genom Min KÄRLEK OCH NÅD de rätta tankarna flyter in i era sinnen så att ni människor ej skulle göra någonting fel!
254
Men är ni redo för detta, Mina barn av denna värld? Eller betyder sinnenas gift från ormen fortfarande mer än Min HELIGA STÄMMA i denna Min NYA BIBEL?
255
Bestäm er, säger JAG HERREN, i slutet av denna första volym av denna Min NYA BIBEL! Vill ni fortsätta att låta Min motpol, »denna världens furstemakt«, »Satana«, hånle för att ni trivs bättre i hennes snaror än i Min EVIGA KÄRLEKS sanna frihet? Vill ni fortsätta att låta henne hållas i sitt herravälde över er och med henne gå in i »tusen års« bundenhet?
256
Sannerligen, ni står inför det största tänkbara avgörandet, ni barn av denna värld!
257
ANTINGEN FÖR MIG
HERREN GUD
I MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV
DEN EVIGA KÄRLEKEN
ELLER MOT MIG
258
Antingen för
DET NYA JERUSALEM
på denna jord
eller för »de tusen år« av bundenhet med
Satana
»denna världens furste«
259
Sannerligen, upprepar JAG
HERREN GUD
detta avgörande är det största tänkbara avgörandet
för er
BARN AV MIN KÄRLEK
på denna stjärna förlösningsstjärnan
jorden
Amen

Fotnoter