Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 7 -

HIMLARNAS DROTTNING angående återfödelsen i den HELIGE ANDENS eld

ATERFODELSEN
I ELDEN
AV MIN HELIGA
JESUS-MARIA-ANDE
Så må ni barn av min jord veta, vad det betyder att bli återfödd, i likhet med Den som är Min KLIPPA från evighet till evighet! Detta betyder inget annat än att i likhet med MIG, HERREN, överblicka höjderna och djupen av ej bara er jord utan av hela universum, vilket emellertid ej utesluter att det finns en viss gräns, som ej heller kan överskridas av den högsta anden i mänsklig klädnad!
2
Och så må var själ fråga sig om den inte vill gå den väg som leder till återfödelsen i elden av Min HELIGE ANDE! Ty denna NAD skänkes vart barn som har kommit från höjderna av Mina himlar; men enbart då det gått genom Mina prövningars eldugn, vilket icke innebär något annat än ett renande av själen från allt slagg av denna jord, vilket återigen ej är något annat än upplösningen av de fallna ande-poten-serna, som en hög och högsta ande från Mina himlar bär till förlösning av allt fallet.
3
Så kan ni tänka er att ingenting, ja verkligen ingenting, sker av en slump utan att allt tilldrar sig enligt en fullkomlig plan av ER GUD OCH HERRE!
4
Ty jorden måste renas från syndens träsk, vilket enbart den kan åstadkomma som är beredd att följa MIG HERREN, JESUS KRISTUS, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, i obetingad lydnad! Detta betyder upplösandet av den egna viljan i Min, vilket betyder att Min vilja måste bli er. Ty enbart då lever ni i sanning i Min ORDNING, er GUDS OCH HERRES ORDNING!
5
Se då, Mina barn, att enbart KÄRLEK och LYDNAD ej blott kan föra ett barn till Mina himlar, utan även kan få de högsta NÅDEGÅVOR FRÅN MIG, något som enbart är möjligt genom uppfyllandet av Min ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA! Men tro då inte att detta skulle kunna uppnås om ni enbart i ett eller annat avseende rättade er efter MIN ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA. Ingalunda, säger JAG HERREN. Ty denna nådegåva inbegriper obetingad lydnad i allt!
6
Men kom även ihåg att smal är vägen och trång är porten och att ingen kan passera den, så han ej i sanning har bemödat sig om att bli ett fullkomligt barn av Sin GUD OCH HERRE!
7
Det finns dock olika graderingar vid denna återfödelse, vilket innebär att en ande kan vara redo till återfödelse på den ena eller andra nivån, alltefter sin mognad. Så ser ni, Mina barn på denna jord, vilken mångfald av nådegåvor JAG HERREN håller i beredskap för de BARN AV MIN KÄRLEK som följer MIG i obetingad lydnad.
8
Ty LYDNADEN allena är KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK och löser upp även det svartaste svarta, likt en sol som smälter bort även den hårdaste is!
9
Det är dock MIN HELIGA VILJA att ni blir KÄRLEK, brinnande, barmhärtigaste JESUS-MARIA-KÄR-LEK, på det att nöden och lidandet hos Mina barn som skriker mot himmelen bringas till ett slut på denna jord.
10
JAG HERREN kan dock ej bryta mot Mina Egna LAGAR, som är KÄRLEKENS LAGAR, på det att ni blir fullkomliga så som JAG HERREN är från evighet till evighet!
AMEN

Fotnoter