Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 7 -

HERRENS HÖGSTA NÅD / Prövningarna beträffande återfödelsen i den HELIGE ANDEN

Sannerligen, JAG HERREN öppnar för er i detta kapitel MIN HÖGSTA NÅD som JAG har att ge till ett BARN AV MIN EVIGA KÄRLEK, ÅTERFÖDELSEN I ELDEN AV MIN HELIGA JESUS-MARIA-ANDE!
12
Dock JAG säger genast i förväg, detta öppnande är varken ämnat för de ljumma, för de uppsåtligt oförbätterliga eller för de blinda i anden. Ty dessa kommer varken att rycka upp sig genom det högsta och heligaste eller att ta emot lärdomar, ej heller bli seende!
Detta uppenbarelsens öppnande är enbart förbehållet dem som är villiga att bli KÄRLEK, brinnande, barmhärtigaste JESUS-MARIA-KÄRLEK och att vara MIG lydiga, alltså att tändas till KÄRLEK UTÖVER ALL KÄRLEK!
I synnerhet är det dock avsett för dem som såsom höga andar utgick från Mina himlar ned till denna jord med ett uppdrag att utföra stora ting i den samverkande förlösningen av allt fallet, men ofta själva snubblade i den mänskliga klädnaden och icke är medvetna om sin höga uppgift och nu genom denna NYA BIBEL skall finna tillbaka till sin självpåtagna uppgift och sin sanna bestämmelse som de för med sig från Mina himlar.
13
Jordevägen för en ande från Mina himlar är icke lätt, eljest vore det ingen förlösningsväg! Det största exemplet på detta gav JAG HERREN själv i den mänskliga klädnaden av FÖRLÖS AREN JESUS KRISTUS! Dock precis som kröningen i slutet av Min jordiska levnadsbana som människoson bestod i uppstigandet från den jordiska kroppen, på samma sätt kan den högsta nåden skänkas till varje ande från Mina himlar: återfödelsen i elden av Min HELIGA JESUS-MARIA-ANDE!
14
Dock JAG säger er det nu med en gång: För att komma i åtanke av denna högsta nåd är långt mer än enbart uppfyllandet av Mina BUD och ännu mycket, mycket mer än heligt allvar av nöden. För detta är sannerligen en HELIG ELD i hjärtat hos ett BARN AV MIN KÄRLEK absolut nödvändig för att kunna uppnå denna krona i återfödelsen av Min HELIGA JESUS-MARIA-ANDE! Denna uppflammande HELIGA ELD smälter i själen bort även de sista resterande gnistorna av bundenhet till Min motpol. Det blossar upp till en väldig flamma som rycker med själen till det högsta och sänder och strålar ut runt omkring sig den HELIGE ANDEN AV MIN EVIGA KÄRLEK OCH FULLKOMLIGHET!
15
För att nå detta mål av återfödelsen i den Helige Anden måste först vägen till själens återfödelse enligt Min HELIGA VILJA beträdas med heligaste allvar! Och det innebär att bli så genomsyrad av alla Mina HELIGA EGENSKAPER - såsom de redan visats upp - att varje svaghet läggs av och varje tillstymmelse till en förnyad svaghet genast kvävs i sin linda. Det betyder emellertid även att ej enbart utföra detta utan även att i allt fullkomligt utföra Min HELIGA VILJA, vad än JAG HERREN kräver! Detta är prövningarna som måste bestås utan vilka en själ aldrig kan övervinna det sista och utföra det största!
16
Detsamma gör ni människor ju också vare sig det rör sig om era egna mål eller om maskiner eller material. Överallt prövar ni och med rätta, ty utan en sådan prövning kan ingenting åstadkommas och bestå.
17
Så måste prövningarna till slut vara otroligt stora, hårda och omfattande, så att själen kan svinga sig upp från bundenheten till kroppens materie till den sanna friheten, och ännu större är prövningarna som låter en ande mogna till absolut herravälde över själen och materien och därmed över sig själv i HELIGHETEN AV MIN JESUS-MARIA-ANDE, vilket som kröning för med sig återfödelsen i Min HELIGE ANDE!
18
Prövningarna är ofta så hårda och obegripliga för den i materien av den mänskliga kroppen levande anden att den kan börja tvivla på MIG, GUD SKAPAREN och MIN FULLKOMLIGHET. Detta är så att säga prövningarna i glödande ugn, som å ena sidan smälter bort alla bundenheter till denna värld in i det minsta och å andra sidan möjliggör det fullständiga härdandet i DEN HELIGA VILJAN AV MIN HELIGE ANDE.
19
Återkalla prövningarna av alla stora bibliska gestalter i minnet, så har ni de mest träffande exempel för det sagda. Varken JAG HERREN gjorde med MIG SJÄLV i mänsklig klädnad ett undantag eller Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN i Min KÖTTSLIGA MODER MARIA, och betraktar ni MIN och HENNES JORDEVANDRING enligt de bibliska berättelserna, men ännu bättre i Mina uppenbarelsediktamen till Min redan omnämnde skriv-knekt, så kan ni lätt se att VÅRA HELIGA JORDEVÄGAR icke enbart var av Min motpol iscensatta ödesvägar, utan även av MIG utstakade prövningsvägar av MITT SJÄLV och Min ALLRA HELIGASTE under helvetets koncentrerade tyngd, varigenom FÖRLÖSNINGEN och UPPSTÅNDELSEN först kunde bli verklighet!
20
Ty med varje prövning av ande och själ i motpolsvärlden under de svåraste betingelser blir så många bunden-hetspotenser frigjorda och förlösta, att deras antal överstiger alla era begrepp, och minst anas detta av de blinda i anden, av de oläraktiga och ljumma, vilken nåd det är som flyter till dem genom förlösningslivet av höga och högsta andar i mänsklig klädnad under prövningsaspekter av ofattbar räckvidd! Dock en gång kommer de att förfäras över sina illdåd, begångna i renaste blindhet och gör MIG och alla dem som de försyndade sig emot sannerligen oavlåtligen ångerfullaste avbön. Ty bättre än på era förgängliga filmremsor tecknar den absolut fullkomligt verkande LAGEN OM SKULD OCH BOT ned allt outplånligt i den andliga boken för varje liv, tills det är förlåtet och sonat!

Fotnoter