Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 7 -

Tillträdet till de heligaste sanningarnas källor / Samlingen av höga andar

Varje ande växer emellertid genom de pålagda prövningarna av Min KÄRLEK och NÅD utöver alla redan förvärvade förmågor och om denna ande håller stånd i prövningarna i den glödande ugnen i ELDEN av Min HELIGE ANDE, blir den i likhet med Mina HELIGA SJU HUVUDEGENSKAPER en andlig sol i Min eviga och oändliga skapelse. Ty denna ande är återfödd i Min HELIGA JESUS-MARIA-ANDE och har så genom prövningsvägen blivit ett med Min EVIGA FULLKOMLIGHET, ur vilken den har framgått som ett BARN AV MIN KÄRLEK!
22
Hur svårt det är att förstå återfödelsen i Min HELIGE ANDE till och med för världsligt bildade människor, visar tydligt Mitt samtal med den vise Nikodemus från Jerusalem under Min tidigare jordetid. Så betyder världsklokhet ingenting alls när det gäller att stiga in i den sanna anden. KÄRLEKEN öppnar emellertid tillträde för själen till Min HELIGE ANDE i relation till dess inneboende eld!
23
Det är en KÄRLEKENS LAG att den enbart leder de själar till källorna av de heligaste sanningar som blossar upp i KÄRLEKEN och när denna till en flammande eld!
24
Nuförtiden är det lättare än någonsin för er på jorden att blåsa liv i denna KÄRLEKSELD till ett glödande sken, ty de oräkneliga miljoner själar som lider nöd på grund av det djupaste helvetets grymma raseri, törstar så att säga efter er KÄRLEKSGLÖD, och om ni bemödar er att i sanning älska MIG, ER GUD OCH SKAPARE, så räddar och förlöser ni de lidande själarna med hela er KÄRLEKSELDS heligaste glöd!
25
Ingen smed kan utan den flammande elden i sin ässja få smidesjärnet att glöda och ta form. Lika lite kan de djupast bundna själarna av mänskligheten formas utan MIN HELIGE ANDES KÄRLEKSELD! Ty ännu fastare än den materiella strukturen av järn och stål är bundenhetsstrukturerna av så många människosjälar. Det ser ni så klart hos de allra flesta själar av Mitt tidigare »utvalda folk« Israel, men ni ser det även tydligt hos de flesta människor i vår tid! Där sitter så ofta redan djävulen i nacken på dem och ändå besinnar de sig ej på MIG, HERREN GUD!
26
Inte ens i mängden av de människosjälar som älskar MIG kan någonsin en ELD AV HELIG KÄRLEKSGLÖD tändas, om JAG HERREN icke sänder en hög ande från Mina himlar till dem! Så har ständigt Mina himlars stora sändebud, Min KÄRLEKS sanna profeter och lärjungar, trätt in bland människorna i MIN HELIGE ANDES ELD utan att ge akt på farorna och lidandet, enbart i vetskap om att de hade en helig mission att fylla för att leda in människorna på Mina HELIGA VÄGAR!
27
Aldrig kom de dock så att säga raka vägen i ELDEN AV MIN HELIGE ANDE till jorden för att bli beundrade och fruktade. Ty då hade det inte alls hänt någonting för mognaden av människosjälarna, och massan av ljumma själar hade snart haft långtråkigt om sådana himmelens under ej hade skett på löpande band.
28
Så har alla höga andar från Mina himlar först fått genomlida den obönhörliga prövningsvägen i mänsklig klädnad innan Min HELIGA VILJA tillkännagavs för dem att blåsa liv i den slumrande glöden av himmelsk KÄRLEK. Ty de fick alltid först samla erfarenheter i den materiella klädnaden för att sedan i kraft av den nödvändiga kunskapen och med glöden i hjärtat kunna beträda offer- och förlösningsvägen.
29
Under denna jordetid är ej enbart många höga andar från Mina himlar bland er människor. JAG HERREN säger, de flesta och högsta från Mina himlar är bland er och genom de båda högsta skrivs denna NYA BIBEL AV MITT FÖRBARMANDE! Men inte bara det! När detta första band av Min NYA BIBEL, »KÄRLEKENS BOK«, drar fram över jorden, har genom de båda högsta redan det största förarbetet för förlösningen av detta människosläkte presterats och genom Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN i mänsklig klädnad har det svartaste av det svarta förlösts och lösts upp!
30
JAG HERREN sade redan flera gånger att ett fullständigt UPPBÅD FRÅN MINA HIMLAR har fötts till jordelivet för förlösningen av alla villiga själar i detta människosläkte.
Och så börjar i denna tid samlingen av alla höga andar och änglar från Mina himlar med denna »KÄRLEKENS BOK« av Min HELIGA NYA BIBEL i Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN på denna förlösningsstjärna!

Fotnoter