Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 4 -

Nådens höjdpunkt är förbarmandets kärleksoffer / Förbarmandets nåd i HERRENS FÖDELSE och KÄRLEKS VERK

Kärleken är den största makten, sade JAG HERREN och nåden är en gåva utöver Min kärlek.
12
Det finns emellertid en högsta punkt i nåden, en höjdpunkt genom vilken det omöjliga görs möjligt!
13
Denna NÅDENS höjdpunkt är FÖRBARMANDET och detta kan manifestera sig i den allra högsta KÄRLEKEN som är OFFRET: OFFRET utav KÄRLEK - FÖRBAR-MANDETS KARLEKSOFFER för KÄRLEKENS skull!
14
Men detta KARLEKSOFFER är endast möjligt om KÄRLEKEN är brinnande, barmhärtigaste KÄRLEK! En kärlek som icke är beredd och i stånd till offer, har ännu icke uppnått den högsta graden av kärlek!
15
Så kommer ni kanske att så småningom förstå vilken djup sanning och nödvändighet det ligger i att JAG HERREN i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN ständigt manar:
16
Bliv brinnande, barmhärtigaste KÄRLEK! Ty det skall för alla som följer MIG I Min HJÄRTATS URGRUNDPOL MARIA komma en tid då envar måste bringa ett offer om mänskligheten skall räddas!
17
När JAG HERREN genom Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN lät ikläda MIG den mänskliga klädnaden, var detta NÅDENS första fas av förbarmande!
18
Den andra fasen av Mitt FÖRBARMANDE var Min KÄRLEKSGÄRNING I Min HELIGE ANDE på jorden som lärde och visade er människor Mina himlars rena KÄRLEK, så att ni blir förlösta från blindheten av att framleva era dagar i svagheter och misstag och kan förlösas från er skuld och stiga upp i Mina himlar, den EVIGA KÄRLEKENS RIKE.
19
Av dessa Mina GÄRNINGAR och Min JORDEVANDRING I JESUS KRISTUS har mycket blivit upptecknat och traderat, dels genom Mina lärjungar och apostlar, som gjorde detta i Mitt NAMN, men även genom trosivrare och senare genom fanatiker. Men ingenting blev upptecknat och traderat fullständigt och utan luckor om Min JORDEVANDRING. Det berodde å ena sidan på att många omständigheter inte tillät detta men å andra sidan även på det faktum, att till och med somliga av Mina lärjungar och apostlar inte förstod Mitt VERKANDE och Mina ORD från MIN HELIGE ANDE in i minsta detalj, så att de hade kunnat efterlämna det fullständigt till med- och eftervärlden, så det fanns god anledning till förändrande framställningar och tolkningar. Så fanns det strax efter Min JORDEVANDRING I JESUS KRISTUS, MESSIAS, FÖRLÖSAREN OCH DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, ingen fullständig tradering av Mitt HELIGA KÄRLEKSVERK!
20
Denna ofullständiga kvarlåtenskap av Min HIMMELSKA LÄRA och Min JORDEVANDRING utlöste en otrolig splittring av Min LÄRA, som ofta till hån för den renaste KÄRLEKEN medförde absurda utläggningar, förvillelser och inbördes strider. Detta resulterade i en vrångbild av Min JESUS-KÄRLEK! JAG lät därför under alla tidsskeden av ert människosläkte förkunna den sanna ANDEN AV MIN KÄRLEK genom nya redskap för Min ANDE och Min KÄRLEK, vartill JAG HERREN ofta utvalde höga änglar som frivilligt tog på sig den mänskliga klädnaden för denna uppgift för att uppfylla denna enligt Min HELIGA VILJA. Men enbart få vakna människosjälar tog emot nyuppenbarelserna; ty de flesta människobarn hade i sin andliga tröghet vant sig vid trostolkningarnas virrvarr. För att de som tillskrev sig själva en ledande position och makt i Min JESUS-LÄRA genom skickliga tolkningar av Mina ORD och för att kunna använda detta som ett fundament för sin makt, göt man detta trosvirrvarr i fasta former som man presenterade för er i stela dogmer som »de heliga sanningarna«.
21
Den som emellertid trots de stela trosformerna bevarade MIN LÄRAS rena KÄRLEK i sitt hjärta och levde den i djupaste ödmjukhet, nästankärlek och barmhärtighet - och ofta av MIG erhöll DET INRE ORDETS NÅD från Min HELIGE ANDE - drog till sig Min motpols makt i de egenmäktiga kyrkoinstitutionernas dogmtvång, blev hotad, förföljd, anklagad, dömd och slutade inte sällan på bålet eller på schavotten!
22
Ni Min KÄRLEKS nutida barn frågar nog varför Min KÄRLEKS ALLMAKT inte ingrep då, och JAG HERREN säger, vänta, även detta skall avslöjas för er i denna NYA BIBEL; ty ännu - utan att ni har skolningen i det rena sättet att tänka bakom er - kan det inte klargöras för er med några få ord.
23
I den oskrivna och omärkligt verkande lagen om skuld och bot finns det en rättviseströmning som även kommer till uttryck rätt meningsfullt i en hel del diktarord och ordspråk på er jord som »solen bringar det i dagen«, »krukan går så länge efter vatten tills den brister«, »Guds kvarnar mal sakta men säkert«.
24
I denna rättviseströmning låg uppgiften för den ena ängeln, som enligt Min HELIGA VILJA ikläddes mänsklig klädnad och såsom Min skrivknekt övertog det outtröttliga arbetet att utan luckor efter Min HELIGE ANDES diktamen skriva ned det grundläggande händelseförloppet för Min skapelse och Min jordevandring. JAG lät denna ängel växa upp under den trosmakten på jorden som själv sade sig ha rätt att äga de enda sanningarna. Men, när tiden är mogen och sprickorna av detta troskrus av lergods genom LJUSET AV MIN SANNINGS SOL blir så påtagliga att kruset inte längre går att kitta ihop kommer det ögonblick när denna Min NYA BIBEL betraktas som Min KÄRLEKS högsta skatt av många människobarn.
25
Så kommer det då att visa sig varför den andra fasen av Mitt FÖRBARMANDE icke ensam har kunnat medföra ändringen och bättringen av hela människosläktet. Det kommer även att visa sig varför Mitt TÅLAMOD på Mina OUT-RANNSAKLIGT HELIGA VÄGAR har fått lägga förlösnings- och reningsprocessen på grund av förseelserna mot Min LÄRA AV DEN EVIGA KÄRLEKEN just på denna tid och under fötterna på Min KÖTTSLIGA MODER MARIA såsom »förlösningsmoder för alla människobarn«. Vänta och se!

Fotnoter