Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 2 -

JAG OCH MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN / MIN ÅTERKOMST I HIMLARNAS DROTTNING / JESUS-MARIA-KÄRLEKEN / JESUS-M ARIA-KYRKAN

Och så må ni fråga er: Genom vem skulle JAG, HERREN GUD, annars återkomma till er människor på denna jord i Min KÄRLEK till er än genom Mina HIMLARS DROTTNING, MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN som en gång skänkte MIG, ER GUD OCH SKAPARE, Min JESUS-KROPP? Vem skulle annars kunna omfamna er med en sådan FÖRLÖSANDE KÄRLEK än bara JAG I MIN URGRUNDPOL AV KÄRLEK FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET? Vem skulle annars kunna omfamna er med en sådan FÖRLÖSANDE KÄRLEK än bara JAG I MIN URGRUNDPOL AV KÄRLEK FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET!
56
På intet annat sätt kunde JAG HERREN annars återkomma till denna förlösningsjord än genom DEN KÄRLEK vilken Min KÖTTSLIGA MODER MARIA en gång skänkte MIG, ER GUD OCH SKAPARE, i Min JESUS-KROPP!
57
Vare sig det gäller det andliga eller det materiella, så måste en grundpol vara en första början och utgångspunkt för varje verkan och fenomen såväl som för deras krafter. Så har det även varit i ur-begynnelsen av Min skapelse, att MIN EGEN UR-BEGYNNELSE (utan att ni materiellt tänkande människor däri får se något tids- eller rumsbegränsat) låg och evigt skall ligga i Min URGRUNDPOL! I denna allena finns ORSAK OCH VERKAN AV MIN KÄRLEK och likaså kan ur denna URGRUNDPOL AV MIN KÄRLEK som på samma gång är URGRUNDPOL OCH CENTRUM AV MITT FADERSHJÄRTA, varje form av förlösning vara möjlig!
58
Därför kan det aldrig ha försiggått på något annat sätt än att Min HJÄRTATS URGRUNDPOL även gick före vid Min jordiska förlösningsvandring för nästan 2000 år sedan för att skapa MIN JESUS-KROPP åt MIG för förlösningen av människosläktet från sin ur-avfallsskuld!
59
Och så kunde det i denna tid inte ske på annat sätt än att JAG HERREN har kommit tillbaka i denna MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN till förlösningen av all evighetsskuld!
60
JAG och Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN är ett för all evighet, så som alltså JESUS och MARIA till namnet är ett och skall förbli ett, varför den enda och rena förlösningskärleken heter och evigt skall heta
JESUS-MARIA-KÄRLEKEN
varför även den sanna hjärtats kyrka skall heta
JESUS-MARIA-KYRKAN,
i vilken JAG HERREN med den ENA HJORDEN av alla människobarn skall ha lyft upp och åter omfamnat allt fallet i den EVIGA KÄRLEKEN och »den förlorade sonen«, SATANA, skall ha återvänt till Mitt EVIGA SKÖTE!
61
Så upprepar JAG HERREN : Min återkomst som utlovats som en himmelsk - andlig gåta till Mina apostlar från förr och alla som trodde på MIG, JESUS KRISTUS, och var beredda att följa MIG, kunde inte ske i någon annan än enbart i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN!
62
Om de blindas förstånd på den tiden stötte sig på, att denna URGRUNDPOL FÖR MESSIAS var en enkel omyndig flicka vid namn MARIA, som ännu inte hade känt någon manssjäl och ändå födde MIG HERREN, eller om idag Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN är en mor som alla andra jordiska mödrar och ändå Min KÖTTSLIGA MODER MARIA från förr och nu allas er FÖRLÖSNINGSMODER, varpå de blinda i denna tid kan stöta sig så ofta de vill. Det ändrar ingenting på den HELIGA SANNINGEN att JAG HERREN aldrig kunde återkomma i denna tid än enbart genom denna Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN!
63
Inte människosjälarnas blindhet förlöser allt till uppstigningen som fortplantar sig utan den förlösande glödkärleken ur Min HJÄRTATS URGRUNDPOL förlöser de blinda från all skuld och bereder dem vägen in i MINA HIMLAR!
64
Och så betonar JAG för tredje gången: Genom inget annat och genom ingen annan kunde JAG HERREN återkomma till denna jord än genom MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN enligt lagarna för Min HELIGA VILJA, inte heller genom DEN, som JAG HERREN här talar och skriver igenom: MIN TROSKLIPPA FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET!
65
Ty denne är förkroppsligandet av handlingssfären av MITT SJÄLV och därför oförstörbar, i vilken makten och verkan av Mitt HELIGA ORD aldrig upphör, som helvetets portar aldrig skall överväldiga och på vilken Min JESUS-MARIA-KYRKA upprättas i alla människobarns hjärtan, så att den överlever er all jordisk tid, varför Han är HERRENS KLIPPA, DEN TREDJE AV MIN HELIGA TREENIGHET!
66
Hans troslydnad i fiskaren Petrus mänskliga klädnad lät honom skynda till MIG och känna igen MIG som MESSIAS när ännu ingen annan kände igen MIG som DEN som hade kommit för att förlösa människosläktet. Därför kallade JAG honom för »cefas, klippan«.
67
Det var hans trosvissa lydnad som skyndade emot MIG på vattnet i tron att genom MIG HERREN allt är möjligt - så som ni människor alla borde göra för att kunna utföra allt som är rätt inför Mitt HELIGA ANLETE.
68
Och det är hans trosvissa lydnad i nuvarande mänskliga klädnad som bereder vägen och marken för MIG I MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN som en tredje verksam princip av Min HELIGA TREENIGHET, på vilken JESUS-MARIA-KÄRLEKEN upprättar DET NYA JERUSALEM och det sanna Tusenåriga Riket, det vill säga det KÄRLEKENS RIKE, i vilket denna jords mörker skall lösas upp och varigenom det blir LJUS överallt på jorden!
69
Vakna då ur er tros tröghet, ni människobarn på denna jord, och bliv alla sanna klippor av trosviss lydnad , säger JAG HERREN, så att ingen makt genom era fel och svagheter längre stärker mörkret på jorden och DEN EVIGA KÄRLEKENS MAKT kan svepa in jorden och hela dess människosläkte i SITT HELIGA LJUS!
70
Ni människor är ju inte så tröga när det gäller att vara lydiga för er bekvämlighets skull; ty där är ni ytterst lydiga mot lagarna för er världs teknik och följer mycket noga föreskrifterna och bruksanvisningarna för allt det som er teknik står till tjänst med för er bekvämlighet, glädje och lust utan att ni förstår att det även i dessa lagar för er världs teknik blott är Min HELIGA FULLKOMLIGA ANDE OCH VILJA som verkar!
71
Så tag er samman, ni människobarn, för er frälsnings skull och bliv lydiga mot den EVIGA KÄRLEKENS ANDE som skapade och vidmakthåller allt och leder allt och alla till MIG upp på HÖJDERNAS HÖJD, ER EVIGE GUD, ALLA TINGS SKAPARE OCH FADER I HIMMELEN OCH PÅ JORDEN!
72
Gör så klart för er att DEN EVIGA KÄRLEKEN inte är möjlig utan KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK, LYDNADEN, och att hela skapelsen av himmelen och jorden ytterst är rotad i EVIGHETS-PRINCIPEN:
LYDNADEN
ÄR
KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK
OCH
ENBART DENNA LEDER ER TILL
MINA HIMLAR

Fotnoter