Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 2 -

Det sanna tänkandet / Det riktiga hjärtetänkandet / Samvetets röst

JAG HERREN vet att ni människor på denna jord som en gång var invånare i Mina himlar men lättfärdigt har verkställt skilsmässan från MIG, ER GUD OCH SKAPARE, är idag i er sålunda självförvållade, tunga jordiska klädnad ytterst tröga när det gäller sant tänkande, särskilt när ni skall avlägga räkenskap för er beträffande det sanna livet i Anden som ni har lämnat! Ni är dock tröga enbart av den anledningen att er en gång fria ande i tvångströjan av de fallna potenserna som ni kallar för materien, genast förlorar sig i det ogenomträngliga snåret av er starkt minskade andlighet som ju för det mesta är en om-och-men-akrobatik av förståndet och som inte låter er komma till något förnuftigt resultat.
22
Så har ni människor glömt bort det sanna tänkandet som det är brukligt i Mina himlar, som borde härröra från det andliga centret av ert själv, hjärtat, och inte i första hand från reservoaren och omvandlaren, hjärnan.
23
Ert tänkande borde därför inte ursprungligt utgå från hjärnan utan från ert hjärta; det borde huvudsakligen vara det djupaste och grundligaste hjärtetänkande; ty hjärtetänkandet korresponderar ögonblickligen och omedelbart med MIG, SKAPAREN, som såsom ni redan vet, med EN ARVEDEL AV MITT FULLKOMLIGA SJÄLV har tagit plats i er till er frälsning!
24
I den mån som detta sanna hjärtetänkande hos ett människobarn har tagit överhanden i allt, börjar JAG HERREN allt mera flyta in i dess själ och kan föra det i fullkomligheten enligt Min HELIGA VILJA. Ja, Mitt TÄNKANDE, TÄNKANDET av er GUD OCH SKAPARE, utvecklas så småningom till det rena tänkandet i människobarnets själ; det befriar sig så småningom ur de egenhändigt lagda snarorna av tidigare felaktigt tänkande. Det så kallade ödets omständigheter börjar lösa upp sig. De egna svagheterna blir kraftfullt övervunna. Vägen leder nu orubbligt uppåt till Mitt FADERSHJÄRTA!
25
Skulle era välrenommerade kapaciteter inom anatomin, hjärt- och hjärnspecialisterna, riktigt kunna tyda byggnad och funktion av hjärtat och hjärnan, hade de för länge sedan varit tvungna att förstå denna så påtagliga men även allra heligaste sanning, som JAG HERREN här avslöjar för er människor.
26
Det riktiga hjärtetänkanäet kan bäst väckas genom den glödande kärleken till MIG; ty KÄRLEKEN TILL MIG enligt huvudbudet »Älska GUD över allt och din nästa som dig själv!« drar inte bara ut själen ur den gamla vanliga slentrianen utan den luckrar och fräschar upp själen på ett oanat sätt och tillför den undan för undan Mina himlars skatter!
27
Bemöda er därför att lära er och vårda hjärtetänkanäet, vartill JAG HERREN ger er de underbaraste råd genom Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN! Och om ni nu redan har lärt er lite riktigt hjärtetän-kande, så kommer det så att säga att gå upp för er varför JAG HERREN enbart för det riktiga tänkandets skull fick återkomma i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV KÄRLEKEN!
28
Ty det sanna riktiga tänkandet baserat på KÄRLEK, DEN HELIGE ANDEN, är lika oumbärligt för förlösningen av allt fallet som ljuset för varje varelses tillväxt!
29
De underbaraste funktionsbanorna för det riktiga tänkandet, för kommunicerandet med MIG i ert hjärta och för de oavbrutna växelverkningarna mellan hjärta och hjärna som ER GUD OCH SKAPARE har lagt in i er, möjliggör människosjälens långsamma mognad. Så länge som denna inte blir mera påtaglig utan i en ytlig jordisk lunk tynar bort under ett täcke av ljumhet och tröghet är själen heller inte mottaglig för allt det som den undervisas i av GUD och från himlarna!
30
Det är huvudskälet varför det onda triumferar över det goda, varför Min HELIGA STÄMMA till människornas självtilltäppta öron för det mesta går ut i tomma intet, varför heller inte - som i detta kapitel - lydnaden genast förstås som KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK, så som det är absolut nödvändigt för räddningen av hela människosläktet.
31
Så måste JAG HERREN även i detta fall åter genom Min KLIPPA i oupphörligt saktmod och tålamod gentemot er människor kompletterande tillägga många ord av förklaringar av Mina HELIGA ORD genom Min KÖTTSLIGA MODER MARIA, så att dessa NÅDENS ORD AV MIN KÄRLEK icke fåfängt pratas förbi er utan Mitt HELIGA LJUS äntligen tänds i er människobarn.
32
Ni kan enbart i hjärtat i sanning uppfatta Mina HELIGA ORD och enbart av hjärtat kan ni låta dem bli levande, fruktbar handling! Om ni vill begripa dem med ert förstånd går ni vilse i återvändsgränderna av motpolen till Min KÄRLEK OCH VISHET och argumenterar bara mot dem till er skada allena!
33
Det bästa exemplet på detta är de båda så heliga orden för den sanna uppstigningen av allt liv:
»KÄRLEK« och »LYDNAD«
Ty om ni beger er in i tankarna av den världsliga kärleken har ni redan tagit ett steg in i det verkliga helvetet! Och inte mycket annorlunda är det med lydnadsbegreppet i världslig användning; där står ni ögonblickligen inför det rysligaste våld och godtycke som dagligen leder tusentals människor på denna jord in i träldom, viljelös underkastelse och de otaliga varianterna av den grymmaste ofärd.
34
Vad KÄRLEKEN AV ER GUD OCH SKAPARE AV HIMMELEN OCH JORDEN emellertid är, har redan uppenbarats för er så långt att ni kan börja att utan förbehåll stiga in i denna sanna KÄRLEK! Ville JAG HERREN dock uppenbara alla VERK AV Min EVIGA KÄRLEK i Min OÄNDLIGA SKAPELSE för er, så säger JAG HERREN, att inga tusen jordeliv av er själ skulle räcka till för det; ej heller finns det något instrument av er uppfinningsförmåga som vore i stånd att anteckna alla UNDERVERK AV MIN KÄRLEK; men ett av Mina UNDERVERK har denna förmåga och det har JAG, ER SKAPARE, till och med lagt in i er! Det är ert hjärta!
35
Ert hjärta är er HELGEDOM FRÅN MIG HERREN i vilket JAG SJÄLV har tagit boning genom en GLÖDGNISTA AV MIN FULLKOMLIGHET utan att ni människor vill känna igen MIG däri, fastän JAG så ofta förmanar er från detta Mitt HJÄRTCENTRUM inom er att inte göra något orätt! Ytligt lämnar ni för det mesta SAMVETETS RÖST utan avseende utan att fundera på, om det inte kunde vara JAG, HERREN GUD, som verkar där inne inom er, så att ni inte begår några felaktiga handlingar!
36
Där ser ni åter hur felaktigt ert renodlade förståndstänkande är! Till och med de vetenskapsmän som skulle kunna veta det - som JAG redan har hänvisat till - vill inte veta det och ser Min HELGEDOM i er människobarn, HJÄRTAT, enbart som en materiell driftsapparat för blodstransporten i er kropp! O, ni kortsynta, men ändå så högmodiga intelligensmänniskor utan känslor för er SKAPARES OCH GUDS KÄRLEK!
37
Vi skall senare flera gånger återkomma till denna HELGEDOM i er och vänder oss nu åter grundligt till detta kapitel, som MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN introducerade. Ytligt sett verkar denna inledning vara mycket knapphändig, men den säger dock allt ur det fullkomliga djupet av Min HELIGHET, vad som för varje människosjäl kan öppna en helt ny värld, DEN FULLKOMLIGA KÄRLEKENS VÄRLD!
38
För att denna värld av FULLKOMLIG KÄRLEK nu i sanning skall kunna öppnas upp för er, måste lydnaden sedd ur Mitt SYNSÄTT sättas i det ljusaste, mest förståeliga ljuset, fastän det vore så enkelt för er att göra det själva, om er själ enbart vore uppfylld av den rätta kärleken till MIG!
39
Så se, Mina människobarn, vad ni än gör, om ni än är kloka eller inte, om ni är kristna, judar, muslimer, hinduer, buddister eller ateister, så måste ni i grunden för ert naturliga liv helt foga er i Min DEN HELIGA ORDNINGENS ANDE för ert väl och kan börja allt blott med en ansats till ORDNING i Min HELIGE ANDE, vare sig ni vill vara medvetna om detta eller inte!
40
Ingen människosjäl kan undgå att i grunden vara lydig mot MIN ORDNINGS OCH VISHETS HELIGE ANDE!
41
Den som inte vill erkänna detta frågar JAG HERREN: Kan du undvara sömnen? Se, du kan inte bejaka detta! Om du vill göra någon invändning mot detta, är det bara allra dummaste trots; ty ingen kan bejaka det! Alla varelser utan undantag är för sitt jordiska väl bundna till grundordningen att efter utmattningen av kropp, själ och ande behöva hänge sig åt vila. Ingen kan ändra på denna ordningens grundlag eller ens kringgå den för en tid. Försöker han det så är han snart i slutet av sitt trots och sin fysiska kraft och måste böja sig för Min ORDNING!
42
Så fundera nu också lite på vad JAG, SKAPAREN, måste iscensätta i fråga om underverk för att dag och natt vara verksam för er otacksamma människor! Och när ni tittar upp till solen, månen och stjärnorna, tänker ni inte alls på att ge ut er kärlek för MIG, GIVAREN AV ALLA GÅVOR, så som JAG HERREN gör för er utan paus!
43
Men så går det för MIG med alla Mina KÄRLEKSVERK, som först möjliggör ert vardande och verkande! I stället för att överösa MIG med er kärlek för det, dristar ni er att, enligt ert godtycke, bryta er ut ur livets under och tar hellre bakslagen på köpet som ert obetänksamma handlande utlöser. Så gjorde ni människor från generation till generation och vill genom er själviska kortsynthet uppnå mera för er begränsade jordiska tillvaro än det är förutbestämt enligt Min FULLKOMLIGA HELIGA VILJA!
44
Så vill ni människor hänsynslöst för en kortlivad rikedom slita till er allt varmed JAG HERREN har välsignat er jord för er uppstigning, alla Mina NÅDEGÅVOR i jord-, växt- och djurriket, ju mera desto bättre, utan att i det ringaste tänka på att berika er själ med Min KÄRLEK som utan kostnad outtömligt står till ert förfogande!
45
Så vill ni även själva bringa tillblivelsen av ert livs fortplantning under kontroll efter ert godtycke, bara för att hänge er åt begären, utan att tänka på den höga och heliga skapelseförpliktelsen, utan att ens tänka på era bröder och systrar på jorden som i himmelen!
46
Ty era närmaste bröder och systrar vandrar inte bara här på er jord i mänsklig klädnad utan lever i ännu långt större antal i de mest olikartade mognadssfärer mellan jorden och himmelen, och i själva himmelen för att i väntan på ett nytt prövningsliv bli avlade på denna jord och bli förlösta från lagen om skuld och bot för att kunna fortsätta att stiga upp! Detta är era syskon sedan ert avfall från Mitt RIKE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, med vilka ni är förbundna alltefter graden av er tidigare skuld från de föregående levnadsperioderna!
47
I stället för att i ert hjärta omhulda det JAG har skänkt er i detta jordeliv, nämligen ett liv där all skuld, alla fel och svagheter kan förlösas och med nådemöjligheten att genom fortplantningen av ert själv medförlösa alla med er förbundna själar ända till den slutliga förlösningen av evig skuld gentemot alla skapade varelser, så blir ni genom era godtyckliga handlingar ännu mera avfälliga från MIG, er SKAPARE, än förr genom ert avfall från Mitt FULLKOMLIGA RIKE!
48
Så säger JAG HERREN till er alla: Upphör med att försynda er mer! Upphör med att vilja gripa in i den heliga tillblivelsen av Min skapelse, så ni inte vill bringa måttet av er skuld att helt rinna över och ni trots all Min KÄRLEK till er tvingar MIG till DOM mot er, liknande syndaflodens!
49
Så ser ni redan på dessa få exempel hur mycket ert tänkande förirrar sig till er egen skada när det kommer till handling, om ni tänker enbart med förståndet utan att blicka upp till MIG HERREN, utan att fråga MIG HERREN till råds i ert hjärta!
50
Skulle JAG HERREN fritt låta er styra och ställa även när det gäller era grundläggande levnadsbehov, och skulle JAG inte ha förankrat er kropps grund- och huvudfunktioner i FULLKOMLIGHETEN AV MIN HELIGA VILJA, så säger JAG HERREN med all bestämdhet att ert människosläkte inte skulle bestå ett jordiskt år!
51
Så torde ni väl så småningom inse att ni inom livets grundområden nog måste vara lydiga mot Min FULLKOMLIGA VILJA; ty er vishet når så att säga inte en millimeter upp mot Min, och de livets under som orubbligt utspelar sig i er kropps organism och är absolut nödvändiga för ert liv, kan ni då inte alls skapa!
52
Så torde det ju nu gå upp ett ljus för er, Mina människobarn, att det redan blott för er egen skull är nödvändigt att bli lydiga mot MIG, SKAPAREN! Och så ni så småningom fattar detta, borde ni ju också snart börja älska MIG över allt för att då i sin helhet i sanning begripa att
LYDNADEN
ÄR
KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK!
53
Men se nu också vilken fullkomlig KÄRLEK JAG, SKAPAREN OCH HERREN, redan därigenom är gentemot er, att JAG inte tvingar på er denna så självklara KÄRLEK UTÖVER ALL KÄRLEK, LYDNADEN, att JAG inte dikterar den för er, att JAG till och med tar avstånd från att bestraffa er olydnad, utan att JAG bara tillåter att ni själva måste gottgöra varjehanda skuld, alltså alla era fel, i det att JAG låter en oskriven lag, lagen om skuld och gottgörelse, bli automatiskt verksam för ert bevarande!
54
JAG, DEN EVIGA KÄRLEKENS HERRE, sträcker emellertid till och med ut Min HELIGA ARM mot er under denna jordetid och detta genom Min ÅTERKOMST i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN för att frigöra er från denna nådens lag av skuld och gottgörelse! Så kommer JAG sannerligen er människor mer än 99 steg till mötes i Min KÄRLEK och Mitt FÖRBARMANDE, och ni behöver inte ens en gång ta ett litet steg mot MIG - försök att fatta det!

Fotnoter