Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 1 -

GUDS STÖRSTA OFFER / GUDS MODER

Ser ni nu, Mina människobarn, varför denna NYA BIBEL har måst skrivas? Därför att er redan så gott som döda andliga blick skall riktas till den sanna världen och inte redan vid gränsen av ert jordiska liv och varande hotar att bli blind inför Mitt EVIGA LJUS! Så frigör er genom dessa Mina NÅDE-UPPENBARELSER från de torftiga vanorna i denna blinda värld, genom vilka ni dras ifrån den sanna lyckan som JAG HERREN håller i beredskap åt er, om ni börjar lyssna till detta Mitt HELIGA ORD!
123
Låt inte även det sägas till er, som JAG SÅSOM JESUS KRISTUS sade om de oläraktiga:
»Eftersom de med seende ögon intet se, och med hörande öron intet höra, och intet hellerförstå.«
(Matt. 13:13)
124
Ni människor i denna tid pockar ju högeligen på att anses som progressiva. Tror ni att det är ett framsteg att dag efter dag blåsa i denna världens horn och att i likhet med »tornbygget i Babel« oryggligt sätta upp nya tornbyggen i sitt överdrivna behov att hävda sig i denna kortlivade tillvaro utan blick för det EVIGA LIVET?
125
Så länge ni emellertid inte är beredda att så att säga ge era själar en hälsosam knuff så att de vaknar ur denna världs ytliga slentrian, skapar ni människor det som från generation till generation är era historiska bundenheter. Ni kallar det för historia, men JAG HERREN säger att hela er världshistoria är den allra största styggelsen inför MIG, er GUD AV DEN EVIGA FULLKOMLIGHETEN! Och hade den inte blivit till en synnerligen ödesdiger styggelse för 2.000 år sedan, så hade JAG HERREN inte behövt stiga in i den jordiska tillvaron som JESUS KRISTUS! JAG kom dock till er människor som ANDENS MESSIAS eftersom - såsom ni redan har förnummit - MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN var upprörd ända in i sitt allra innersta på grund av de fruktansvärdaste dåraktigheterna av Mina barn på jorden!
126
Och se, Mina människobarn, JAG SJÄLV var så att säga lydig mot MIG SJÄLV! JAG HERREN lyssnade till den ALLRAHELIGASTE STÄMMAN ur Min URKÄLLA AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, och bragte det största offret för er skull genom att stiga in i er jords kött för att visa och bevisa för er vad KÄRLEKEN och FÖRBARMANDET förmår och för att samtidigt lösa er från ur-evighetslagen av Min ordning, skuldens och soningens rättviselag i det att JAG, er GUD OCH SKAPARE, tog på MIG er gamla skuld, er urskuld på grund av avfallet från MIG, i det att JAG födde in den - denna summerade urskuld - som MIN SJÄL i Min HELIGA JESUS-kropp, en skapelseprocess av KÄRLEK för KÄRLEKENS skull, för att inte förlora Mina barn till den eviga döden!
127
Enbart JAG HERREN OCH SKAPAREN av himmelen och jorden kunde allena vara förmögen till denna AKT AV NAD OCH FÖRBARMANDE genom MIN GLÖDANDE KÄRLEK till allt skapat, i det att JAG åter öste ur Mitt ALLRAHELIGASTE, DEN EVIGA KÄRLEKENS URGRUNDPOL!
128
DENNA EVIGA KÄRLEK gick emellertid före MIG, ER GUD OCH SKAPARE, och banade väg för detta största VERK AV NÅD, FÖRBARMANDE OCH FRÄLSNING i Min skapelse!
DEN EVIGA KÄRLEKEN gick före på er jord som MODERN AV MITT SJÄLV - i sanning som GUDS MODER, så som mycket riktigt somliga av er människor säger i vördnad för HENNE, utan att själva veta vad de säger; ty först här i denna NYA BIBEL avslöjas det för första gången i den HELIGA SANNINGEN OCH KLARHETEN, hur denna PROCESS AV NÅD OCH FÖRBARMANDE försiggick!
129
Genom det som JAG HERREN avslöjade för er, vet ni nu att Min HELIGE ANDE är en allra sannaste realitet i Min skapelse och inte en overklig religiös illusion, som den överkloka världsliga bildningen i er tid ofta framställer det.
130
Och så har det varit de HELIGASTE STRÖMMARNA av Mitt FÖRBARMANDE som gav den allraheligaste väsens-delen av Min EVIGA KÄRLEK - Min HJÄRTATS URGRUNDPOL - möjligheten att födas in i den renaste, ännu kvarvarande människolinjen på jorden - den sällsyntaste undantagslinjen, säger JAG HERREN - för att i mänsklig klädnad födas som DEN SOM HON ÄR FRÅN EVIGHET, MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, och JAG HERREN lät ge HENNE namnet med den vackraste klangen på jorden:
Maria
131
HIMMELEN hade därmed kommit till den syndiga jorden i SIN URGRUNDPOL och denna HIMMEL måste förbli ren som det ALLRAHELIGASTE MOTTAGNINGS KÄRL FÖR DEN som måste komma till er jord för att utföra det som blivit absolut nödvändigt för er räddning! Denna HIMMEL måste bevaras för alla anfäktelser och tillgrepp av Min motpol på jorden och kom därför efter det första beskyddet genom den förebildligt heliga kärleken av föräldraparet under beskydd av Mitt utvalda folks tempel, tills det ögonblick inträffade, då JAG, HERREN GUD, i Min HELIGE ANDE födde in MIG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN i den renaste människoklädnaden!

Fotnoter