Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 1 -

DEN RENT ANDLIGA FORTPLANTNINGEN / DEN HELIGA TREENIGHETEN / GUDS VERKNINGSSFÄR

Efter vad JAG här har uppenbarat för er människor beträffande Min HELIGE ANDES väsen och verksamhet borde det nu inte vara svårt för er att inse att det kan finnas en rent andlig fortplantning och logiskt sett måste finnas.
133
Och JAG HERREN säger er: Så ni människor en gång blir ren och renaste KÄRLEK och då inte är något annat än enbart KÄRLEK, då har allt det fallit av er som utgör den mänskliga köttsliga klädnaden i sin för er ännu nödvändiga form och er fortplantningsprocess kommer då en gång att vara en annan än idag!
134
Så som den utströmmande KÄRLEKEN är en fortplantningsprodukt av just KÄRLEKEN, KÄRLEKEN alltså ständigt fortplantar sig och föder KÄRLEK i gärningar av KÄRLEK, så borde det vara ännu lättare att inse att ANDEN - och i synnerhet ANDEN från MIG -enbart frambringar och föder allt på andligt vis och att denna evigt födande GUDS ANDE kan frambringa och föda allt som är DESS HELIGA VILJA!
135
För att frambringa och föda erfordras det emellertid alltid en kompletterande pol, vare sig den är av materiellt eller andligt slag. Denna lag om polariteterna som kompletterar varandra, är redan verksam utifrån Min URGRUND, och då JAG, HERREN GUD, har MIN POLARITET i MIG i Min URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, kan genom Min HELIGE ANDE allt frambringas och födas som en VILJEASPEKT AV MITT SJÄLV och träda ut i skapelsen som ett uppenbarande.
136
Det är emellertid också en evig grundlag från MIG, att två varandra kompletterande poler behöver ett verkningsfält, annars är kaoset den oundvikliga följden. Av detta ser ni hur befängt påståendet av somliga så kallade forskare är, att världsalltet har uppstått ur kaos. Enbart av denna polaritetslag skulle varje någorlunda klart tänkande människa kunna utläsa att Min skapelse är den absoluta ordningen, att viljan till ordning är absolut nödvändig för det sanna livet av varje varelse. Därför går det lätt att konstatera åtminstone ett grunddrag till ordning i alla arter av liv.
137
Verkningsfältet för den kompletterande polariteten är i den materiella världen alltid en del av materien eller en summarisk förbindelse av materiedelar. Nord- och sydpol vore otänkbara i sin växelverkan utan jorden; så är det på varje himlakropp, så är det ända in i den minsta strukturen av materien.
138
I den Andliga världen är emellertid verkningsfältet för de varandra kompletterande polerna den andliga till polerna hörande verkningssfären.
139
Så är Min VERKNINGSSFÄR Min OÄNDLIGA OCH EVIGA SKAPELSE och den är absolut ett med MIG, ER GUD, HERRE, SKAPARE OCH FADER av himmel och jord och Min i MIG VILANDE och VERKANDE UR-GRUNDPOL AV KÄRLEK!
140
Här är i all klarhet den HELIGA TREENIGHETENS faktum uppenbarat för er! Eftersom DEN är EN HELIG alltså FULLKOMLIG TREENIGHET - fullkomlig i sig och avstämd i varje impulsyttring - så är även allt fullkomligt i Min OÄNDLIGA och EVIGA SKAPELSE!
141
MIN SKAPELSE skulle varken kunna vara oändlig eller evig, om inte den absoluta FULLKOMLIGA TREENIGHETEN funnes! Alltså absolut ETT är Min TREENIGHETSSKAPELSE i SIG och av SIG ända in i OÄNDLIGHETEN!
142
Er mänskliga verkningssfär är emellertid en åtskild sfär mellan de varandra kompletterande polerna - den kvinnliga och den manliga - som först skall och måste bli till en enhet efter Min FÖREBILD! Denna åtskilda verknings- och levnadssfär har ni själva vållat genom det som redan sagts och uppenbarats som den fallna andens gamla skuld eller urskuld!
143
Tacka dock MIG, er GUD, för att JAG inte för all tid och evighet har lämnat er kvar i åtskillnadspolariteten, vilket hade betytt den eviga döden, utan att JAG har givit alla människobarn och den fallna anden NÅDECHANSEN ända till återförandet in i det fullkomliga Himmelska tillstånd genom Min KÄRLEK, Min NÅD, Mitt FÖRBARMANDE och Mitt TÅLAMOD!
144
Min absolut RENT ANDLIGA VERKNINGSSFÄR är Min ANDLIGA SKAPELSEKROPP! Dock betonar JAG att det ur ert ordförråd lånade ordet »kropp« i detta fall inte har det ringaste att göra med det materiellt jordiska begreppet »kropp«, utan denna ordskapelse »Andlig skapelsekropp« skall bara utgöra en liknelse till er »kropp«, så som JAG såsom ANDENS MESSIAS, JESUS KRISTUS, också talade till människorna i liknelser, när JAG tydligt ville klargöra HIMMELSKA visdomar, begrepp och lagar för dem. Med Min ANDLIGA SKAPELSEKROPP menas, att i Min RENT ANDLIGA VERKNINGSSFÄR allt fungerar i en absolut enhet som i en frisk mänsklig kropp. JAG HERREN säger det ännu tydligare till bättre förståelse: Er jordiska människokropp ur materien är i allt bildad efter Min ANDLIGA SKAPELSEKROPP, varigenom ni nu ännu klarare förs till den HELIGA SANNINGEN, att ni människor är skapade som AVBILDER AV MITT SJÄLV!
145
Så borde det nu snart gå upp ett klart skinande ljus för er, att ni människor inte bara är GUDS BARN utan att JAG, er GUD, även är er FADER, er HIMMELSKE FADER, och att denne er GUD OCH HIMMELSKE FADER sannerligen ej bara är en formlös »kosmisk energi« eller rentav ett »kosmiskt moln«, som så kallade gränsvetenskapsmän och lärda forskare behagade uttrycka sig, utan
ER GUD
SKAPARE OCH HIMMELSKE FADER
ÄR DEN, SOM HAN ÄR
FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET:
HERREN GUD
och är samtidigt som urkällan av alla andliga och materiella formbildningar er evigt fullkomligaste förebild!
146
Så må ni människor nu väl veta, vem ni tillber i
GUD, ER SKAPARE:
DEN EVIGA FULLKOMLIGHETENS HERRE
OCH
DEN EVIGA KÄRLEKENS FADER
147
Därmed har det en gång för alla skapats klarhet över att inte de är naiva, som tillber en personlig GUD I MIG, utan de är blinda dårar som av den EVIGE SKAPAREN AV HIM-MELEN OCH JORDEN bara gör ett overkligt något och dessutom hänger en mantel av högsta lärdom över denna skenbild av blindaste dåraktighet.
148
Min HELIGA VILJA är det dock att alla era vetenskaper må övertygande och öppet bekänna sig till MIG, HERREN OCH SKAPAREN AV ALLA TING, för att verkligt välsig-nelserikt verka för människosläktets uppstigning och inte för dess fördärv! I andra volymen av Min NYA BIBEL »VISHETENS BOK« har JAG HERREN fastställt den andliga marschrutten för det!
149
Efter detta klarläggande nu tillbaka till Min EVIGT ANDLIGA SKAPELSEKROPP, som genom SIN ABSOLUT EVIGA FULLKOMLIGHET även är OÄNDLIGHETEN I EVIGHETEN, eftersom den absoluta fullkomligheten - ni må begripa det i djupet av era hjärtan - som är evig och fortplantar sig utan begränsning och alltså är utan något slut, måste vara i fullkomligheten utan att någonsin ta slut, alltså inte känner till någon död!
150
Men fastän JAG HERREN - såsom ni har förnummit -lade in allt ifråga om egenskaper av MIG i era själar, så att den fullkomliga verkningssfären kan återställas, har ni människor själva genom ert olydnadsavfall skilt er från Min HELIGE ANDE, och därigenom skapat er döden, som alltså inte tillhör Mitt RIKE utan ert fallna rike!
151
Döden är produkten av den övergivna fullkomligheten! Men om ni människor nu återställer fullkomligheten inom er och omkring er, genom att ni följer Mina HELIGA BUD blir även döden övervunnen som en begränsning av ert jordiska liv och kommer att vika från er!
152
Det har JAG HERREN I JESUS KRISTUS föredömligt och i all klarhet exemplifierat för er genom Mitt OFFER PÅ GOLGATA! Ty Min EVIGT FULLKOMLIGA och RENT ANDLIGA SKAPELSEKROPP hade genom MIN FÖDELSE på jorden förenat sig med en kropp av den materiella begränsningen. Denna kropp blev emellertid övervunnen av Min HELIGE ANDES EVIGA KROPP, varigenom JAG HERREN återuppstod från den jordisk-materiella begränsningen »död« i Min RENT ANDLIGA SKAPELSEKROPP och bevisade därigenom för alla människor på denna jord men även för alla andar i hela skapelsen, att det EVIGA LIVET I GUDS ANDE förmår utföra allt och alltså förmår upplösa materien med alla fel, svagheter och synder som är död och begränsning!
153
Och då JAG, HERREN GUD, åstadkom detta i er värld, jorden, för all tid och evighet, är er jord FÖRLÖSNINGSJORDEN och detta kunde ju enbart utföras på er jord, eftersom ur-avfallsanden från Mina himlar har blivit kärnan av er jord med alla syndens potenser.
154
Därför är enligt Min HELIGA VILJA denna förlösningsjord även samtidigt prövningsjorden för alla som har framgått ur Min ANDLIGA SKAPELSEKROPP: från Mina HÖGSTA ÄNGLAR ända till er fallna människor, på det att hela Min SKAPELSE KAN LYFTAS HÖGRE I FULLKOMLIGHETEN när prövningsprocessen av alla som skapats ur MIG på denna jord kommer att vara avslutad.

Fotnoter