Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Det tredje budet för det sanna helgade äktenskapet

DET TREDJE BUDET
för det sanna, helgade äktenskapet enligt Min HELIGA VILJA följer av de båda första buden; ty den sanna, rena KÄRLEKEN till fullkomlighet och dess längtan att bli ett TEMPEL FÖR MIN HELIGE ANDE, erfordrar den glödande, heliga viljan att utföra detta och ej längre svikta och ha någon annan målsättning för viljan än att uppnå det FULLKOMLIGA ÄKTENSKAPETS HELIGA MÅL på den kortaste vägen, så att ingen dag på denna jord förslösas och slösas bort till Min motpol.
132
Stärk er så, Mina barn på denna jord, ni som hänger så djupt i motpolsvärldens bojor och i många fall nästan är räddningslöst förlorade. Stärk er genom Min HELIGA STÄMMA, i det att ni oavlåtligen rör DEN i era hjärtan! Så kommer ni att bli starka i den HELIGA VILJAN och kunna uppfylla de första båda buden för det sanna, helgade äktenskapet!
133
Min HELIGA VILJA må glöda i er som er egen vilja och må inte längre vilja något annat än att uppnå fullkomligheten och bli brinnande KÄRLEK er emellan och ETT TEMPEL AV MIN HELIGE ANDE!
134
Denna er vilja av MIG måste komma till uttryck i att inte längre göra något som är motsatt detta mål! Och det betyder att ej längre hemfalla åt någon svaghet! Dock ni vet ännu icke vad svaghet är gentemot er GUD OCH SKAPARE och hur man kan känna igen den!
135
Lättast går det att känna igen varjehanda svaghet hos själen genom att ni frågar er: Skulle MIN GUD OCH HERRE I JESUS KRISTUS, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, som har utgjutit SITT HELIGA BLOD även för mig, ha handlat så i mitt ställe som jag ofta handlade i min blindhet och skulle HAN i mitt ställe nu handla så som jag är benägen att handla? - Svaret i era hjärtan torde väl vara entydigt klart och otvetydigt!
136
Vidare kan man fråga: Hade Min FÖRLÖSNINGSMODER, HERRENS MODER, kunnat handla så i mitt ställe som jag så ofta har handlat? Skulle HON, som är GUDS HELIGA HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, kunna handla så ens i tillstymmelsen av en tanke vartill jag fortfarande är beredd som ett syndigt människobarn? - Kan svaret i era hjärtan lyda annorlunda än vad som är rätt och riktigt inför Mitt HELIGA ANLETE?
137
Så har ni BARN AV MIN KÄRLEK, med detta råd fått ett synnerligen enkelt recept på hur ni kan bevara er från fallet in i varjehanda svaghet och kan stå fast i den HELIGA VILJAN att icke längre falla i någon synd, varken i ord eller gärningar! Ty, om ni frågar er så i varje besvärlig situation och i varje frestelse, så verkar JAG HERREN ögonblickligen i Min HELIGE ANDE i era hjärtan och lägger däri det som är rätt inför Mitt HELIGA ANLETE och allt det som låter er övervinna allt till er välgång och lycka och lyfter er högre, steg för steg till Mitt FULLKOMLIGHETENS RIKE!
138
Så skall Min HELIGA VILJA komma över er manssjälar, såvida ni med ett uppriktigt hjärta önskar skapa en Ny jord med en Ny mänsklighet, att aldrig slösa bort er kraft från Mig för nytt liv som fortplantar sig i rännstenen av för- eller utomäktenskapliga synder; ty helig är denna fortplantningens livskraft och den är inte skänkt till någon själ för att göra den till föremål för ett flyktigt rus och liderlighet!
139
Likaså skall ni kvinnosjälar, om ni frågar vilket råd JAG HERREN har givit er och ni med rent hjärta önskar Min underbara ledning, bli uppfyllda av den HELIGA VILJAN av MIG att bli ett HELIGT KÄRL FÖR MIN EVIGA SIG FORTPLANTANDE KÄRLEK!
140
Ty JAG HERREN inledde dessa bud för det inför MIG helgade äktenskapet med principen att det sanna äktenskapet inte först börjar med giftermålet! Det börjar med det heliga viljebeslutet av den själ som blir medveten om sin gudomliga arvedel att sträva efter fullkomlighet med den själspartnern som tillförs den av MIG, ALLA SJÄLARS EVIGE MÄSTARE!
141
Så säger ju detta i all tydlighet att den efter denna fullkomlighet strävande själen redan andligt sett ingår äktenskap med den av MIG utvalda själspartnern, innan den synligt har känt igen denna! I detta rent andliga äktenskapliga förbund ligger hela förtroendet för MIG, SKAPAREN OCH DEN HIMMELSKE FADERN, och den orubbliga tron att enbart kunna motta den fullkomliga lyckan direkt ur Mina HÄNDER, varigenom det redan andligt ingångna äktenskapet välsignats i förväg genom MIG, såvida alla bud för det helgade äktenskapet beaktas och uppfylls.
142
Ett sådant andligt ingånget äktenskap kommer från första ögonblicket att vara ett äktenskap av absolut helig trohet! Själen som mognat fram till detta andligt ingångna äktenskap skall se sin själspartner i en andlig bild och redan i det andliga leva med honom eller henne i oföränderlig trohet och enbart ha det heliga målet av fullkomnande och sammansmältande med den av MIG skänkta själspartnern till ETT TEMPEL FÖR MIN HELIGE ANDE för ögonen och i hjärtat! Detta kommer att vara fallet hos varje till detta andliga äktenskap frammognad själ, vare sig den är av manligt eller kvinnligt slag.
143
Då i detta själsliga frammognande tankarna är renade efter det första budet för det sanna, helgade äktenskapet ligger ett brott mot troheten icke alls inom själens tankesfär. Den äktenskapliga troheten blir redan i och med det andligt ingångna äktenskapet till det självklaraste fundament för det sanna av MIG helgade äktenskapet och det kan senare efter det lagliga giftermålet aldrig vanhelgas genom otrohet!
144
Ty de i er värld stillatigande tolererade så kallade snedsprången i ett äktenskap är - säger JAG HERREN -djävulssprång av Min motpol med de av begär styrda själar för vilka ingenting är heligt, varken den egna äktenskapspartnern eller Mitt HELIGA ORD!
145
Förmågan att leva det redan andligt ingångna äktenskapet rent och heligt innan JAG HERREN för samman de utvalda själarna, ger JAG genom Min HELIGE ANDE till var och en som brottas med det och ber MIG om ett sådant äktenskap som ingås i himmelen! Med lätthet skall det lyckas såväl för en manlig som för en kvinnlig själ att redan i det andliga hålla den föräktenskapliga troheten gentemot den av MIG utvalda själspartnern i denna jordiska värld av försåtliga frestelser; ty genom blicken riktad uppåt mot MIG, ER GUD, ER SKAPARE OCH HIMMELSKE FADER JESUS, som har återkommit till denna värld i SIN HJÄRTATS URGRUNDPOL MARIA, skall alla krafter för helgande mobiliseras, varmed allt kan övervinnas som tjänar helvetet och dess syndaträsk!
146
Därför kan äktenskapet som Min NÅDEGÅVA för förverkligandet av själens återfödelse i Min HELIGE ANDE inte helgas tillräckligt tidigt, så att genom det sanna, helgade äktenskapet alla själskrafter utbildar och utvecklar sig på rätt sätt och därigenom upplöser det i själen som i denna är det fallna från Mina himlar och det bundna till Min motpols värld; ty JAG HERREN avslöjade ju redan att själen är ett mellanrike mellan den fallna anden från MIG och Min HELIGA FULLKOMLIGHETENS ANDE.
147
Sker detta, så dras själen i den jordiska kroppens hölje ej längre ned i djupet av Min motpol, och de fallna och bundna egenskaperna kan icke längre hålla den i själen inneboende anden från MIG med MIN HELIGA ARVEDEL instängd som i ett fängelse, utan själen kommer inte enbart att befria anden i denna utan kommer att underordna sig anden för att med den påbörja uppstigningen till MIG, till Mitt FADERSHJÄRTA!
148
Ni ser nu, ni barn av Min KÄRLEK, vilken helgelse som är möjlig i äktenskapet och vari dess sanna uppgifter består! Och så småningom skall ni även förstå hur genom det rätta uppfattandet av äktenskapet som en omätligt stor NÅDEGÅVA av er GUD, mänskligheten och hela världen kan omvandlas och att denna NYA BIBEL sannerligen är ert heliga orienterings-räddningsankare ut ur denna nutida blinda värld!
149
Ty levs äktenskapet genom tankarnas rening med en vilja inriktad på fullkomlighet, helt med blicken riktad uppåt till MIG, så skall även frukterna av ett sådant äktenskap sannerligen vara välsignade i det andliga, i det själsliga och i det jordiska!
150
Ännu mer än tankarna påverkar handlingarna i äktenskapet det sig fortplantande livet!
151
Genom ett äktenskapligt liv enligt köttets begär utan de MIG tillägnade tankarna av ren KÄRLEK är även frukterna av ett sådant äktenskap behäftade med begär som då med rasande fart förökar sig som sjukdomsbakterier i det materiella livet av på så sätt avlade människobarn!
152
Så behöver ni människor inte alls förvåna er över denna nuvarande mänsklighet med dess helvetiska egenskaper, hur de yttrar sig mer och mer i allt och snart själva utlöser domen på denna jord! Och varje äktenskap som hänger sig åt lockelserna och begären av denna motpolsvärld påskyndar upplösningsprocessen av det goda och sanna, det heliga och gudomliga, som ett villigt redskap i handen på min motpol!
153
Så måste denna NYA BIBEL bli det Heliga ankaret för räddningen ur denna världs träsk och mörker till varje människas HELIGA BIBEL och särskilt till ÄKTENSKAPETS HELIGA BIBEL om det värsta ännu skall kunna avvändas från denna mänsklighet!
154
Inriktas viljan av såväl den manliga som den kvinnliga själen så på MIG, DEN EVIGT FULLKOMLIGE SKAPAREN, som redan dessa tre första bud för det sanna, helgade äktenskapet enligt Min HELIGA VILJA anbefaller åt envar, så kan det värsta av den oundvikliga domen ännu undgås och allt liv styras i den fullkomliga riktningen mot MIG, SKAPAREN!
155
Så ropar JAG, er andes och era själars HERRE OCH SKAPARE, till er: Börja inrikta er vilja på MIG och helga den genom uppfyllelsen av Mina BUD, så skall i allt Min VÄLSIGNELSE komma över er!
156
Ni unga manssjälar, ni unga kvinnosjälar, sluta upp med kroppens förföriska liv i Min motpols dy och besinna er på det som JAG HERREN lär er här i denna Min NYA BIBEL!
157
Likaså må dock ni människobarn som i blindo ingått äktenskap utan att fråga efter den eviga och heliga meningen med ett äktenskap, upphöra med allt som enbart är ett frossande i kroppens lustar men inte något frossande i den sanna, eviga och heliga KÄRLEKEN!
158
Ty LIVETS HELIGHET väntar på er alla med sin sanna hjärte- och själslycka, och aldrig är det för sent att redan här på jorden kasta om äktenskapets roder från den inslagna riktningen »helvete« till riktningen av Mina himlar! Ty ofantligt belönar JAG HERREN envar som börjar räcka MIG sin hand, och Mina NÅDEGÅVOR flyter oavbrutet och i outtömlig fullhet för dem som uppfyller MIN ALLENARÅDANDE HELIGA OCH FULLKOMLIGA VILJA!
159
Så gör genom uppfyllandet av Min HELIGA VILJA den till er egen och ni kommer snart att konstatera hur ni märkbart når den sanna lyckans och den äkta salighetens boningar!
160
Utöver allt som JAG HERREN anbefaller er i de hittillsvarande tre buden för det sanna, helgade äktenskapet skall JAG ge er direkta kompletterande hänvisningar så vitt de är erforderliga. Men närmast beger vi oss till nästa nödvändiga bud, som är

Fotnoter