Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Det andra budet för det sanna helgade äktenskapet

DET ANDRA BUDET
för det sanna, helgade äktenskapet enligt Min HELIGA VILJA följer av det första budet och lyder för varje själ:
120
Låt Min HELIGE ANDE inom dig utvecklas till full verksamhet genom dina renade tankar som ej längre blickar upp till något annat än till MIG, DIN GUD, SKAPARE, HERRE OCH HIMMELSKE FADER JESUS som vill ta sin boning inom dig med all härlighet av SITT SJÄLV!
121
Bed genom dina renade tankar så att säga oavlåtligen om denna Min NÅD, så skall MAKTEN AV MIN KÄRLEK ur Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN komma över dig i allt!
122
Om du gör detta som en själ som ännu icke ingått i det äkta ståndet, så skall enligt Min ORDNING och enligt Min HELIGA VILJA en dig tillhörig annan själ genom Min HELIGE ANDE smycka sig med allt i den rena, sanna KÄRLEKEN för att möta dig då genom Min LEDNING, om den är lydig i alla dig här givna bud och har klarat alla de prövningar som är nödvändiga för ett sant, fullkomligt äktenskap som skall helgas av MIG och i vilket det inte finns något återfall in i Min motpols syndasfär!
123
Så behöver du, älskade själ, inte söka efter din själspartner för ett sant, helgat äktenskap, ty du ser nu bara det som är lämpligt för ditt nuvarande själstillstånd med de ännu förefintliga egenskaperna som inte kan bestå inför MIG. JAG, HERREN OCH MÄSTAREN AV ALLA SJÄLAR, ser emellertid själarna så som du inte kan se dem, och vet vad en själ förmår, vad den kan uppnå och om den kan vara din verkliga uppfyllelse, komplettering och din sanna lycka!
124
Lita då på MIG, Din GUD OCH SKAPARE OCH HIMMELSKE FADER som skall leda dig såvida du vill det. Lägg hela din börda på MIG, och räck Mig din hand i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, då når du den HELIGA PORTEN till Mina himlar!
125
Tänk ständigt bara på en sak: att bli ETT TEMPEL FÖR MIN HELIGE ANDE, och att övervinna allt det genom Min KRAFT inom dig som inte hör hemma i detta tempel. Så kommer då det ögonblick då JAG HERREN skall ta boning i dig och skall tillföra dig din längtans själ, med vilken du då blir ETT TEMPEL FÖR MIN HELIGE ANDE!
126
Låt dig aldrig distraheras från detta mål vad än det må vara, och om det inte tycks uppfylla sig som JAG HERREN utlovar dig här, då må du veta: Ju längre JAG prövar Mina barn, desto rikare skall Min NÅD vara!
127
Precis som JAG HERREN leder varje människobarn på underbaraste sätt som genom MIG vill låta den sanna partnern för detta jordeliv föras till sig i rätt tid, leder JAG även er, ni som redan självrådigt har smitt era äktenskapsband, om ni ber MIG om detta med ett uppriktigt och ödmjukt hjärta. Ty er sanna lycka väntar ännu på er genom den förbarmande KÄRLEKEN av er GUD OCH HERRE I HANS KÖTTSLIGA MODER! Åkalla HENNE då som er FÖRLÖSNINGSMODER i den dagliga bönen och JAG HERREN skall vara närvarande i HENNE, såvida er bön kommer från djupet av era hjärtan och är uppfylld av den brinnande längtan att bli ETT TEMPEL FÖR MIN HELIGE ANDE.
128
Då kan det undret inträffa att KÄRLEKSBALSAMET FRÅN ER FÖRLÖSNINGSMODER MARIA åter enar de hjärtan som gled ifrån varandra och den heliga friden åter tågar in där helvetet rasar ut och FÖRLÖSNINGSKÄRLEKEN löser upp det som förhärdat sig; ty DEN HELIGA JESUS-MARIA-KÄRLEKEN förmår i sin himmelska glöd att omvandla det hårdaste hjärtat till ett sant hjärta fullt av MITT LJUS OCH MIN KÄRLEK!
129
Men en sak är absolut nödvändig härvidlag: Vänd er blick oavbrutet mot MIG, HERREN GUD, och vänd den inte längre mot Min motpols förförelsevärld som inte längre får ha er i sina klor; ty den för enbart med sig lidande och olycka för er och hänger sig på er med en börda som överväldigar er och aldrig låter er komma till Mina himlar!
130
Min NÅD är med er om ni vill göra ert äktenskap till ett TEMPEL FÖR MIN HELIGE ANDE . Men viljan till detta måste börja glöda i er!

Fotnoter