Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

DEN EVIGA KÄRLEKENS BRÖLLOP I DET NYA JERUSALEM

E nvar borde glädjas över dessa MINA VARNINGAR. Ty han förmår att undandra sig domen om han kommer att gå vid MIN HELIGA ARM I MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN! Sådant sågs och förnams redan i Min Johannes uppenbarelsebild:
»Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i himmelen, som sade: Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhöra vår Gud.
Ty rätta och rättfärdiga äro hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.
Och åter sade de: Halleluja! Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter!
Och de tjugofyra äldste och de fyra väsendena föllo ned och tillbådo Gud, som satt på tronen; de sade: Amen! Halleluja!
Och från tronen utgick en röst som sade: Loven vår Gud, alla I hans tjänare, I som frukten honom, både små och stora.
Och jag hörde likasom röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka tordön; de sade: Halleluja! Herren, vår Gud, den Allsmäktige, har nu trätt fram såsom konung. Lå-tom oss glädjas och fröjda oss och giva honom äran; ty tiden är inne för Lammets bröllop, och dess brud har gjort sig redo.
Och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är de heligas rättfärdighet.
Och han sade till mig: Skriv: Saliga äro de som äro bjudna till Lammets bröllopsmåltid. Ytterligare sade han till mig: Dessa ord äro sanna Guds bud.«
(Upp. 19:1-9)
212
JAG HERREN tillfogar för alla som kan se MIG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN och följer MIG enligt Min HELIGA VILJA: Var saliga över att få vara med om att uppleva denna MIN KÄRLEKS OCH RÄTTVISAS BRÖLLOPSMÅLTID och att tillhöra dem som får flytta in i DET NYA JERUSALEM!
213
Dock tillägger JAG vidare, styrk er i ANDEN AV HELIG-BÖNEN som JAG skänkte er; etablera genom denna över er kommande HELIGA JESUS-MARIA-ANDE, den direkta helgelsesfären med MIG,
så att ni blir rustade med MIN EVIGA KÄRLEKS hela MAKT för att kunna uthärda domens tid,
på det att ni kan lysa såsom DE MINA, så att ännu alla blir räddade för DET NYA JERUSALEM som vill låta sig räddas och är beredda att byta sin världsliga blindhet mot den vida synen av MITT LJUS,
så att ni då blir kallade av MIG, HERREN GUD, till MIN NATTVARDS HELIGA BORD, vid vilket DEN EVIGA KÄRLEKENS BRÖLLOP på jorden firas, och ringer in begynnelsen av DET NYA JERUSALEM, där alla lidandets tårar kommer att vara avtorkade och jorden och himmelen kommer att vara uppfyllda av det underbaraste, ännu aldrig förnumna
HALLELUJA
214
Detta kommer då även att vara stunden, då MIN SKAPELSE i sin helhet kommer att lyftas ett steg högre, till och med ett väldigt sort steg, då det kommer att vara övervunnet, som var denna jords »Babylon« på allt mörkers djupaste punkt, som då kommer att vara upplöst och som aldrig kan återkomma, tack vare DET HELIGA FAKTUM att JAG HERREN hade återkommit till denna jord i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN för förlösningen av allt fallet.
215
Den allra härligaste och allra heligaste klangen »MARIA«, KLOCKKLANGEN AV MIN ÅTERKOMST till denna jord, kommer allt framgent i Min HELIGE ANDE att uppfylla DET NYA JERUSALEM med det högsta, det bästa och det största för hela människosläktet, så att även det som kommer att vara bundet i »tusen år« enligt Min Johannes uppenbarelse, även kommer att lyftas genom den utströmmande och verkande HELIGE ANDEN AV MIN KÄRLEK I DET NYA JERUSALEM!
Detta betyder enligt andlig syn, att allt liv som genom domen förflyttas till motsvarande mognadssfärer, kommer genom den RENA, FÖRLÖSANDE KÄRLEKEN att föras till uppvaknandets nivå där det vill tjäna MIG, ALLA TINGS SKAPARE, i stället för motpolen som är helt motsatt Min HELIGA VILJA!
216
De »tusen åren« skall heller icke uppfattas enligt kalendern, ty JAG har ju redan introducerat er lite i talens andliga hemlighet. Så betyder talet 1000 såsom 1 med tre 000 i andlig mening ingenting annat än Min HELIGA VILJA i den absoluta TREENIGHETSSFÄREN AV MINA HELIGA VERKNINGAR.
Och om det i Min Johannes uppenbarelse heter »till dess tusen år blir fulländade«, så är därmed sagt, att till UPPFYLLANDET AV MIN HELIGA VILJA både det ena och det andra händer, och att »draken, djävulen, ormen och Satan« så att säga ett symboliskt begrepp för Min motpol, efter sin lutt-ring genom »de tusen åren« förs ut för att prövas fritt. Det kommer då icke enbart att bli en prövning för Min motpol utan även en prövning för alla Mina SANNA BARN, om de genom DEN HELIGE ANDEN I MITT NYA JERUSALEM för all tid och evighet kommer att kunna motstå varje förförisk och fördold avsikt av Min motpol.
217
Att Min motpol under denna prövotid kommer att begagna sig av vida större, knappt genomskådliga klipskheter än idag är säkert, då han måste anpassa sig till den höga graden av FULLKOMLIG KÄRLEK I DET NYA JERUSALEM, om hans motspänstiga sådd ännu vill finna någon jordmån! Anpassningsförmåga har Min motpol alltid haft och då fordom all makt och härlighet har flutit till honom från Min HELIGE ANDE, så kan han begagna sig av detta i varje avseende som passar honom. Därför är Min tidigare JESUS-FÖRMANING giltig för alla tider, även för DET NYA JERUSALEM:
»Vaken, och bedjen
att I icke mån komma i frestelse.
Anden är villig,
men köttet är svagt.«

(Mark. 14:38)

Fotnoter