Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 6 -

De synders följder som ej är förlåtna och utplånade Fort plantandet av orena tankar och handlingar / Undvikandet av krig / Kärlekens rustning / Själarnas nöd i förlösnings-sfärerna / Renandet av jorden från alla synder / Hur HERREN skyddar de Sina i synda

De synders följder
som
ej är förlåtna och utplånade
Alla ni som kallar er för kristna enligt Mitt HELIGA NAMN, JESUS KRISTUS, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, känner väl till Min JESUSBÖN, som JAG HERREN under Min tid på jorden lärde Mina lärjungar på deras fråga hur de skulle be:
FADER VÅR
23
Ofta har ni bett denna FADER VÅR, men hur har ni efterlevt denna bön i det dagliga livet med er nästa! O, NI BARN AV MIN KÄRLEK, har det blivit till ett rättesnöre för er att enbart handla sa som ni ber i FADER VAR:
»Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro!«
24
Med denna FADER VÅR är det precis som med Mitt HELIGA BUD: »Älska GUD över allt och din nästa såsom dig själv!« Precis som detta bud omfattar hela den heliga räckvidden av den sanna, fullkomliga kärleken, så kommer hela omfånget av RÄTTVISELAGEN OM SKULD OCH BOT till uttryck i denna ena sats i FADER VÅR:
25
»Förlåt oss våra synder och svagheter såsom ock vi städse skall förlåta dem som har syndat mot oss!«, som JAG då lärde ut och som JAG HERREN dikterade för min skrivknekt.
26
Och skulle ni människobarn be denna enda sats i FADER VAR så, och hörsamma det som är Min HELIGA VILJA, så skulle hela mänskligheten kunna bli syndfri inom kort!
27
Ty så frågar JAG HERREN er:
Vem av er ber varje morgon med hjärtats hela inre glöd denna sats från FADER VAR, så att kraften i den blir levande i handling i er?
28
Vem frågar sig i början på varje dag: Vad har jag att göra idag för att förlåta dem som har syndat mot mig?
Kan jag i slutet på dagen med rent hjärta träda fram inför Min GUD OCH SKAPARE och be och anhålla om att mina egna synder och svagheter må bli mig förlåtna , eftersom jag ej längre ser dessa hos mina bröder och systrar och jag alltså har förlåtit dem?
29
Ser ni då ej, Mina KÄRLEKENS BARN, hur lite det kommer an på att enbart rabbla böner med läpparna, i stället för att helt be ur hjärtats djup?
Ser ni då inte hur lite det kommer an på att vara en god kyrkobesökare istället för att ha rest den sanna kyrkan i det egna hjärtat?
Ser ni då inte hur avgörande viktigt det alltså är att varje människobarn blir ett sant TEMPEL FÖR MIN HELIGE ANDE!
30
Ty med den tanklöshet som Min FADER VÅR hittills har betts och efterföljts av er människor kan någon synd varken förlåtas eller utplånas!
31
JAG HERREN har med FADER VÅR skänkt er en bön som - såvida den beds med den seriösaste hjärteim-puls - når MIG omedelbart, precis som då ni slår till en strömbrytare för att dra nytta av den elektriska strömmens krafter!
32
Ty en bön skall aldrig någonsin vara en ärebetygelse utan en andlig realitet för att genomföra ett enande med MIG, GUD SKAPAREN! Ingen kan förmedelst ärebetygelser stiga upp inför MIG i Mitt FULLKOMLIGHETENS RIKE utan enbart genom den barmhärtiga och förlåtande KÄRLEKENS gärningar!
33
Så bemöda er att med allt allvar ta igen vad ni hittills har försummat!
34
Tag igen på den snabbaste vägen, Mina KÄRLEKENS BARN, om och när ni än har att förlåta andra som tillfogat er någon skada och bed alla dessa bröder och systrar såväl i hjärtats stillhet i andlig dialog som i verkligheten om det är möjligt för er, att förlåta er det som ni har försyndat er emot, om det så enbart är i tankarna!
35
Om ni bestämmer er för det, så inleder ni sannerligen en andlig reningsprocess för ert och hela människosläktets väl som snart kommer att förvandla bilden av denna jord!
36
Hävda icke att ni icke vet vad ni borde behöva förlåta och vad ni borde få förlåtelse för! Eller måste JAG, ALLA SJÄLARS HERRE OCH MÄSTARE, blottlägga för er de mörka, syndiga sidorna av era själar?
37
Skulle JAG låta er kasta en blick in i det hav av synder som ej är förlåtna och utplånade och i vilket ert människosläktes synder utan paus utgjuter sig i stora strömmar, så säger JAG HERREN att ni icke skulle härda ut. Ni skulle ögonblickligen gå under av syndernas förpestade luft! Men JAG HERREN måste som er GUD OCH SKAPARE stå ut med detta syndahav och se hur Mina KÄRLEKENS barn flyr icke enbart för Min HELIGA STÄMMA och MIN KÄRLEK utan låter syndernas hav stiga allt mer! Och skulle JAG ej nu med denna NYA BIBEL så att säga trycka en slussport i er hand, så att ni kan sätta en regel för strömmen av era synder, så skulle syndernas vågor slå samman över er, och de kommer att slå samman över er som DOMEN - som den självskapade DOMEN säger JAG HERREN - såvida ni icke är villiga att skyndsamt skjuta en regel för syndaströmmen!
38
Tveka inte ett ögonblick att följa Mitt HELIGA RÅD att med ett ryck skjuta en regel för slussporten till era synder och förseelser bakom er, i det att ni först ber om förlåtelse för allt som framkallats genom er och ej kan bestå inför Mitt HELIGA ANLETE ej heller finna en ingång till Mitt FULLKOMLIGHETENS RIKE, men i gengäld ständigt förstärker syndernas motpolsrike!
39
Genom era böner om förlåtelse hindrar ni synderna och försyndelserna från att fortsätta att verka. De kan då upplösas och för alltid utplånas genom Min NÅD.
40
Återkalla de tankar som har skadat och framdeles måste skada andra eller till och med ett helt släkte, eftersom de som de giftigaste mikrober förökar sig i en rasande fart och ej blott gör skada vid tillfället för deras tillblivelse utan genom sin förökning och därigenom stigande kraft till följd av sitt växande antal kan skada och förinta hela släktled, ja hela folk!
41
Så var det ej blott i talrika fall av er mänsklighets historia, så är det idag i skrämmande utsträckning bland er människor och så kommer det att förbli och tillintetgöra er människor själva, om ni ej genast hejdar processen av era syndiga tankar!
42
Om en människa eller en grupp människor av blind egenkärlek, svartsjuka eller habegär eller någon annan orsak hyser tankar av ogillande, avundsjuka eller vedergällning, då uppstår snart den näst högsta graden av det onda, aversionen, motviljan och stegrar sig slutligen till hat mot den eller de andra för att sedan urarta i alla slags helvetiska stridigheter och krig!
43
Mina HELIGA BUD har sedan detta människosläktes existens varnat för det andliga spridandet av det onda genom exempelvis förbannelser, vilket JAG ofta gjorde genom uppväckta höga andar bland er människor.
44
Först då ni kallats bort från denna prövnings- och förlösningsjord som själ utan er människokropp ser ni den helvetiska skadan som era syndiga tankar och ännu mer era handlingar har åstadkommit! Ni ser då den ofantliga skadan av detta nya steg i er mognad som ni själva har snott in er i. Dessa otaliga boningar som JAG, JESUS KRISTUS, talade om kan ni nästan varje kväll betrakta på stjärnhimmelen.
45
Vill ni emellertid ej vandra genom dessa bittra stadier under nästan oändliga tidsrymder utan redan under detta jordiska förlösningsliv stiga upp till MIG, till MITT HELIGA FADERSHJÄRTA i Mitt SALIGHETENS OCH FULLKOMLIGHETENS RIKE, så bed ögonblickligen enligt Mitt HELIGA RÅD om förlåtelse för alla synder, så att det genast skjutes en regel för det syndigas fortplantningsström!
46
Med yttersta energi måste ni regla syndernas port bakom er, om ni nu vill tillryggalägga raka vägen direkt till MIG enligt denna Min NYA BIBEL på kortast möjliga tid för att utan synd träda fram inför MINA HIMLARS PORT för att släppas in och igenom.
47
Det innebär, Mina KÄRLEKENS barn, att ni utan undantag med den yttersta konsekvensen måste förlåta alla som har felat mot er vad det än gäller och vare sig de ännu vistas bland er på jorden eller redan har kallats bort från denna förlösningsjord! Och konsekvensen av denna förlåtelse ligger i att dra ett slutstreck gentemot dem som har skadat er, så att ej längre det ringaste ord förloras om detta, ej längre skymten av en tanke får gro angående det förflutna, än mindre en långsint handling får utföras gentemot den skyldige, så att allt är skrivet i sand för tid och evighet!
48
Ty utan detta fullständiga förlåtande kan ni aldrig någonsin bli förlåtna, på samma gång som ni utan denna förlåtelse ej kan förlösas ifrån allt ont som ni ju redan så ofta har bett i slutet av FADER VÅR!
49
Och JAG HERREN säger ännu en gång: Var icke högmodiga i tron att ni är utan fel, utan varje skuld. Ty ingen har förlåtit er er skuld om JAG HERREN ej har förlåtit den! Åberopa ej någon bestående befogenhet enligt vilken den självgoda föreställningsvärlden av någon MIG åberopande kyrka har tagit sig rätten att förlåta synder. Ni må veta att JAG HERREN ej har satt in någon på jorden vare sig att vara Min ställföreträdare eller att förlåta Mina barn på jorden deras skuld och deras synder! Ingen, betonar JAG HERREN, ty detta kan blott JAG HERREN!
50
Enbart där JAG en gång uppträdde i JESUS KRISTUS har jag förlåtit och utplånat synder, som ni vet, och idag förlåter JAG och utplånar JAG skuld och synder, där JAG HERREN uppträder i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, om JAG HERREN vill det!
51
För att komma i direkt åtnjutande av en sådan NÅDE-möj-lighet måste ni med era hjärtans hela kraft ha förlåtit er nästa, och ha lagt alla era förseelser inför Mina fötter och ropar på MIG i stillheten av er hjärtekammare i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN och i uppriktigaste hj ärtebön be MIG att förlåta er dem och utplåna dem i er själs bok. Om JAG HERREN ser ett sådant hjärtinnerligt bemödande kan det hända att det ögonblick inträder att det inför MIG I Min KÖTTSLIGA MODER MARIA biktande människobarnet erhåller vissheten att all ådragen skuld har förlåtits för tid och evighet!
52
Krig förhindras därför aldrig genom vapen. Enbart genom ett renande av hela er levnadssfär på denna stjärna »jorden« från alla syndiga tankar kan krig undvikas och helt upphöra! Det är absurt att genom ständigt ökande rustningar vilja åstadkomma världsfred. Ty de syndiga tankar som skapade förintelsens instrument för redan det fasansfullaste andliga krig innan vapnen sätts in och förr eller senare frambesvärjer den materiella verkligheten krig som den självskapade domen!
53
Denna orubbliga sanning ligger i all korthet i Mitt JESUS-ORD från förr till Min KLIPPA PETRUS att envar omkommer som tar till svärdet!
54
Ikläd er då KÄRLEKENS RUSTNING, omgjorda er med Min EVIGA RÄTTVISAS och FULLKOMLIGHETS andliga svärd och utplåna därmed allt syndigt inom er och omkring er såväl i tankar som i gärningar! Då, men först då, kommer DEN EVIGA FRIDEN att bli verklighet ibland er, såväl i smått som i stort!
55
Så bed alla själar i jordisk människoklädnad och i det andliga riket på andra sidan, på vilka någon gång och på något sätt de av era tankar riktats som icke var födda av ren KÄRLEK, att förlåta er. Bed särskilt de själar i de andliga sfärerna om förlåtelse som ni har skadat i tidigare liv, även om ni ej känner dem i er nutida mänskliga klädnad, så att floden av er syndaskuld blir fullständigt reglad och JAG HERREN OCH MÄSTAREN AV ALLA SJÄLAR kommer på grund av era ångerfulla böner om förlåtelse att leda alla de själar så, att ni blir fria från varje skuld från detta liv och era tidigare liv!
56
Inkludera emellertid er ångers djupa allvar i era böner om förlåtelse gentemot de själar ni förmenade inträdet till detta jordiska förlösningsliv, i det att ni egenmäktigt har kopplat bort lagen om mänsklig fruktbarhet och förökning genom ingrepp, vilket innebär ett fruktansvärt missdåd inför Mitt HELIGA SKAPARANLETE! Sådana klagande själar är nu oändligt många ; och så bed dem inte enbart om förlåtelse om ni på sådant sätt har blivit skyldiga gentemot dem, utan bed i djupt ångerfulla böner om Min VÄLSIGNELSE för dessa själar, så att det snart be-redes dem en ny väg in i förlösningslivet på denna jord och det då ej längre tynger er jordeväg!
57
Lägg dock i era böner om förlåtelse, vad det än gäller, ert fasta beslut med blicken riktad uppåt mot MIG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN att framdeles icke längre falla tillbaka in i era hittillsvarande fel och svagheter och att aldrig synda mer inför Mitt HELIGA ANLETE!
58
Var städse på det klara med vad en synd är! JAG HERREN skall säga er det precis:
59
Min EVIGA FULLKOMLIGHET som GUD, SKAPARE OCH HERRE såväl som er HIMMELSKE FADER, är en andlig organism av oändligt och för evigt inom sig verkande överflödande liv! Ni människor såsom AVBILDER AV MITT SJÄLV är i denna Min ANDLIGA ORGANISM skapelseorganismer som utvecklar sig vidare i oändlighet och för evigt och som har sin oupplösliga rot i Min EVIGA FULLKOMLIGHET, och vilka ur denna oavlåtligt skapar DET EVIGA LIVET och utvecklar sig ständigt högre tack vare Min EVIGA KÄRLEK och NÅD!
60
Så borde det sannerligen icke vara svårt att inse att den ringaste avvikelse från Min FULLKOMLIGHET, genom vilken ni lever och kan verka för evigt, är en kränkning av denna fullkomlighet som uppehåller er; alltså icke enbart en försyndelse mot denna fullkomlighet utan även en försyndelse gentemot er själva, eftersom ni är en i denna fullkomlighet levande organism! Därför kränker en försyndelse icke enbart Min FULLKOMLIGHET utan skadar även er själva!
61
Så länge som en försyndelse begås av ren okunnighet gäller den ännu som dårskap inför MIG! Begås en försyndelse emellertid medvetet och med avsikt att kringgå Mina FULLKOMLIGHETENS BUD, så är försyndelsen en synd!
62
Så har ni nu klart för er vad en SYND är! Hav nu emellertid även klart för er vad som är en synds innersta grundväsen, vad ni själva lägger in i synden i det ögonblick då ni begår den! Det är motsatsen till DET EVIGA LIVET: Döden!
63
Ty det EVIGA LIVET är enbart möjligt genom FULLKOMLIGHETEN från MIG! EVIGHET OCH FULLKOMLIGHET ÄR ETT och bildar en HELIG TREENHET med OÄNDLIGHETEN!
64
SYNDEN, som är ett frångående av Mina HELIGA BUD, och därmed en kränkning av fullkomligheten kan blott skapa det förgängliga livet som slutar i döden!
65
Därför påpekade Min apostel Paulus mycket riktigt att döden är syndens lön!
66
Om ni människor nu ej vill inse att övervinnandet av synderna är förutsättningen för att skapa en bättre värld, då är ni oförbätterliga och räddningslöst förlorade för detta jordeliv genom den självvalda domen som medför er död! Ni har enbart Min NÅD att tacka för att den jordiska döden ej innebär ett absolut utplånande av ert själv utan enbart ett födande in i en annan mognadssfär, som genom Min NÅD betyder en bättringssfär för varje förhärdad och ovillig människosjäl, tills genom Min NÅD vägen åter jämnas till ett nytt förlösningsliv.
67
Så, Mina KÄRLEKENS barn, fråga er nu själva på djupaste allvar vad som är riktigare att bestämma sig för -dödens motpolsvärld eller MIG OCH DET EVIGA LIVET!
68
Begrav era illusioner, säger JAG HERREN, att uppnå bättre vilkor för ert liv och för världen på annat sätt än genom Mina KÄRLEKSBUD! Det är en fåfänglig illusion att vilja ändra världen utan att övervinna synden! Tryck inte vidare upp berg av papper med era illusioner, säger JAG HERREN till er världsliga människor, om ni icke vill resa er ur syndaträsket! Era pappersberg av illusioner, som oupphörligt förstör sig själva, ställer redan andligt sett Himalaja i skuggan och ändå kommer ni ej på den näraliggande tanken att börja med att ändra er och icke synda mer!
69
Är hela er mänsklighets histora fortfarande inte ett klart bevis för att utan MIG, SKAPAREN, inget beaktansvärt resultat kan uppnås? Stod inte undergången i slutet av var och en av era stora epoker?
70
Vill ni nu framkalla ert människosläktes största undergång i det att ni låter det ständigt starkare svällande syndahavet stiga ännu högre genom era nya synder? JAG HERREN säger, det kommer att bli en större syndaflod än den på Noas tid, såvida ni människor i denna tid icke lyssnar till denna Min HELIGA NYA BIBEL och ej ögonblickligen börjar att dagligen ångra era egna synder och att förlåta alla här och på andra sidan som felade mot er, varvid ni aldrig skall se grandet i er nästas öga utan sannerligen skuldens mycket större bjälke i er egen själ!
71
Ty ingen är oskyldig! Ni tror väl icke att ni aldrig har försyndat er mot den er evigt omslutande sfären av fullkomlighet!
72
Eller är det kanske ingen försyndelse att titta snett på sin nästa som är ett KÄRLEKENS BARN precis som ni, att undvika honom eller till och med att skada honom med negativa tankar och handlingar, emedan han i somliga avseenden har en annan uppfattning än ni?
73
Är det kanske ingen försyndelse att i hemlighet eller öppet inför allas ögon bedriva ocker gentemot er nästa med Mina RIKEDOMAR, som JAG, SKAPAREN, ställde till ert fria förfogande på denna jord och att redan i början av sådant ocker ej känna någon ånger utan att i stället gnugga händerna över »den goda affären«? Ty har JAG, JESUS KRISTUS, ej drivit dessa ockrare, som utan ånger försyndade sig mot sin nästa ut ur templet och visade därmed att de är en fasa inför Mitt HELIGA ANLETE!
74
Och är det kanske ingen försyndelse att göra äktenskapen till en affär och att främja, kräva och ingå fusioner mellan man och kvinna för att uppnå fördelar som man eljest ej kunde uppnå, för att inte tala om att göra äktenskap till schackpjäser i det skrupellösa spelet runt makt och anseende?
75
Eller är det kanske ingen försyndelse att livet för Mina KÄRLEKENS BARN ofta begränsas av godtyckliga restriktioner och lagar?
76
Och är det ingen försyndelse att förgå sig mot sin nästa genom våld av något slag?
77
Är det slutligen ingen försyndelse att omedelbart förgripa sig mot DET EVIGA LIVET och att hindra fortplantningsprocessen i MIN SKAPELSE?
78
Skall JAG fråga vidare? Dessa frågor skulle aldrig ta slut, om JAG HERREN ville anföra alla era försyndelser, särskilt då frågorna angående de allra svåraste synderna, SYNDERNA MOT MIN HELIGE ANDE!
79
Dock till er, ni som rebellerar mot konsekvenserna av för-syndelserna, ställer JAG HERREN frågan: Tror ni att ni icke syndar om ni vill undanröja förseelserna i er värld med nya synder av uppror och våld?
80
JAG HERREN säger: Gå ni alla, innan ni gör något obetänksamt varigenom ni ännu mer kunde falla under den orubbliga LAGEN OM SKULD OCH BOT, helt in i ert hjärta och fråga er om ni ej enbart uppnår mer med kärlek, ja rentav uppnår allt, visserligen uppnår ni det icke från idag till imorgon men väl enligt den sanna KÄRLEKENS rättmätiga mått, såvida allt är lyft in i den högre samklangen med MIG, er HIMMELSKE FADER!
81
Så råder JAG HERREN er alla Mina människobarn som nu har tagit denna NYA BIBEL i handen men ännu ej kan bestämma sig för att följa MIG i allt, vilket i de flesta fall skulle betyda att vända det egna livet så att säga med 180 grader:
82
Låt frid komma över er själ! Försök att gå in i era hjärtans stillhet och tänk över ert hittillsvarande liv! Kalla då på MIG, ER GUD OCH FADER i himmelen och på jorden, speciellt om ni aldrig har gjort detta tidigare och fråga MIG, ni som är villrådiga vad ni skall göra och hur ni skall börja, och JAG HERREN kommer då att visa er vägen på det ena eller andra sättet. Ty JAG HERREN vet bäst vad som är det riktigaste i varje fall, eftersom enbart JAG kan genomskåda och bedöma era själars ögonblickliga tillstånd om vad som är bäst för ert väl!
83
Försök sedan att börja förlåta vad ni än kan förlåta och bed MIG och er nästa att förlåta er det som ni enligt er nuvarande uppfattning anser som synd!
84
Ty hav klart för er att syndernas hav ej längre får stiga och ej skall sluka er! Men ej ens då, har ni gjort allt! Ty om syndernas hav ej försvinner från denna jord kan det åter börja storma och ni människor kommer aldrig till ro.
85
Så måste jorden renas från alla synder och KÄRLEKENS HAV måste utgjuta sig över denna jord om världen skall bli bättre! Ty enbart KÄRLEKENS HAV kommer att lösa upp alla synder! Men syndernas hav kommer - om ständigt nya synder flyter till av oförstånd - att fortsätta att översvämma allt på denna jord och få den att rämna såvida JAG HERREN icke ingriper, på samma sätt som den stjärna i MIN SKAPELSE som föll offer för syndahavet!
86
Så tillkommer detta kapitel av Min NYA BIBEL trots de enastående NÅDE-UPPENBARELSERNA i de andra kapitlen sannerligen den största betydelsen, nämligen att stävja uppsjön av synder så att det ej kommer en ny syndaflod!
87
Detta innebär i ert människoliv i praktiken först och främst: Att icke synda mer, att be om förlåtelse för de begångna synderna och att utan förbehåll själv förlåta alla dem som har syndat gentemot er, vem eller vad det än vara månde!
88
JAG HERREN vill och skall icke låta det ske att denna förlösningsstjärna jorden förintas genom människornas synder. Ty för detta har Mitt HELIGA BLOD flutit på Golgata, varigenom JAG förlöste er från ursynden av avfallet från Mitt RIKE, på det att ni skall kunna återvända till MIG i Mina himlar.
89
Det kommer att vara så, att trots alla MIN KÄRLEKS HELIGA FÖRMANINGAR i denna NYA BIBEL enbart en bråkdel av ert människosläkte kommer att ändra sig och följa MIG. Men med denna bråkdel kommer JAG HERREN att upprätta DET NYA JERUSALEM på denna jord!
90
JAG skall börja skaka om denna jord för att föranleda uppvaknandet av de helt blinda och halsstarriga, så att de ser att JAG, DEN ALLSMÄKTIGE, är alfa och omega!
91
När denna Min KÄRLEKENS BOK har spritts över hela jorden och människornas hjärtan ändå ej har vänt sig till MIG, låter JAG HERREN, deras eget syndahav spola dem dit där bättringsmöjligheterna väntar på dem i oändligheten!
92
Men alla de som under tiden har vänt sig till MIG och är villiga att bli Mina AVBILDER AV EVIG KÄRLEK, skall JAG HERREN beskydda och föra till den heliga grunden av Mitt NYA JERUSALEM på jorden!
93
Gläd er ni som beslutar er för att nu beträda Mina HELIGA VÄGAR! Ty genom er har JAG HERREN byggnadsstenarna för DET NYA JERUSALEM och Min NÅD kan bli verksam för hela detta männsikosläkte, i det att JAG med er leder den första bråkdelen av människosläktet över DET NYA JERUSALEM till Mina himlar och senare även lyfter de förhärdade, de förstockade och de ondskefulla åter ur sin genom domen självförvållade syndagrav till den sannerligen nya FÖRLÖSNINGSJORDEN I DET NYA JERUSALEM och därmed ger JAG dem NÅDE-MÖJLIGHETEN att ändå följa efter till MINA HIMLAR. Därmed uppfylls DEN HELIGA SANNINGEN att
JAG ÄR
DEN EVIGA KÄRLEKENS
OCH BARMHÄRTIGHETENS GUD
OCH ATT JAG I
MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV
DEN EVIGA KÄRLEKEN
icke enbart skall söndertrampa ormens huvud utan även föra hem Vår förstfödda ande SATANA till Mitt RIKE AV DEN EVIGA FULLKOMLIGHETEN, varigenom då icke enbart denna jord såsom förlösningsstjärna för allt fallet, utan även materien kommer att ha uppfyllt SIN HELIGA MENING OCH SITT SYFTE och kan upplösas för all tid och evighet, vilket då kommer att vara tidens slut genom
DEN EVIGA KÄRLEKENS
FÖRLÖSNINGSVERK
94
Men JAG måste ändå varna er, ni Mina villiga barn i denna tid, att inte enbart läsa detta som den underbaraste löfteshistoria, utan JAG HERREN måste hålla er för ögonen ert allra största och allvarligaste ansvar i denna tid att bli förebilder, ljus och lärjungar i MIN EVIGA KÄRLEK!
95
I allt måste ni gå före som Mina SANNA KÄRLEKENS BARN! Ni måste gå före speciellt när det gäller att bedja och förlåta. Och så kommer Mitt JESUSORD från förr att uppfyllas gentemot er, så att det som ni här på jorden förlåter er nästa även är löst för Mina himlar och att till syndens övervinnare överlämna »livets krona« och att även han i fullkomligheten blir
KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK
OCH ÄR EVIGT ETT MED MIG
HERREN GUD
I MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL
AV DEN EVIGA KÄRLEKEN

Fotnoter