Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 3 -

Nådens fullhet av HERREN

Det har bland er människor funnits några särskilt superkloka »visa«, som representerade uppfattningen att man gott kunde föreställa sig denna jord utan människor! Så ser ni nu igen i detta fall vart tänkandet enbart med förståndet leder; ty JAG HERREN säger:
23
Utan människan är hela Min skapelse otänkbar för MIG, ER GUD OCH SKAPARE! På samma sätt som ett liv utan barn är otänkbart för en sann kvinnosjäl!
24
Vad vore JAG, GUD SKAPAREN, HERREN OCH FADERN, utan Mina barn - utan er människobarn!
25
Ni människor är ju Mitt SKAPADE SJÄLV! Visserligen har ni så att säga höljt in er igen i ett embryos natt, vilket era skenliv inte kan dölja; men ni människor i denna värld är ändå barn av MITT SJÄLV och JAG HERREN OCH SKAPAREN ÄR ER HIMMELSKE FADER som har skapat allt för er skull!
26
För er skull har Min skapelse trätt fram som MIN KÄRLEKS SKAPELSE!
27
Och om ni människor vill begripa detta - JAG HERREN säger åter med eftertryck »vill begripa« - så låter ni den första strålen av MIN KÄRLEK verka för det sanna livet i Min HELIGE ANDE i er!
28
Ni var en gång i Mina HIMLAR, i MITT DEN EVIGA KÄRLEKENS RIKE, födda som ande ur Min HELIGE ANDE! Då ni emellertid av er egen fria vilja har skapat en natt runt omkring er, som inte är av Min FULLKOMLIGA ANDE utan resultatet av ert frivilliga fall från Mina himlar in i den självvalda och självskapade natten, så måste ni återfödas i Min HELIGE ANDE!
29
Så vet ni nu vad det betyder att bli återfödd! Till och med en Nikodemus, en mästare av Mitt utvalda folk ville svårligen på den tiden begripa vad det betyder att bli återfödd, fastän JAG förklarade det för honom med Min HELIGA SKAPAR-MUN. På detta kan ni även se vilken mörk natt det hade blivit runt själarna av Mitt dåtida utvalda folk, varför då MIN KÄRLEKS FÖRLÖSNINGSVERK blev nödvändigt, vilket skall få ett speciellt klargörande i nästa kapitel av denna bok.
30
Det har emellertid inte blivit ljusare runt flertalet av alla Mina människobarn efter numera nästan tvåtusen år, såsom JAG hade förutsagt på den tiden, och så blev Min STÖRSTA NÅD under denna jordetid en absolut nödvändig akt av Min EVIGA KÄRLEK: ÅTERKOMSTEN av er HERRE, JESUS KRISTUS DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, åter i mänsklig klädnad! Och - som det redan har avslöjats i all klarhet - i ingen annan i mänsklig klädnad än I HENNE, i vilken det allena är möjligt såsom Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN!
31
Min NAD för Mina barn pa denna jord far dock aldrig sina, om det heliga målet för skapelsen skall uppnås! Min ÅTERKOMST till denna jord i den mänskliga klädnaden av deras HIMLADROTTNING har knappast resulterat i något nämnvärt jubeleko hos alla Mina änglar ända till det ögonblick då Min NYA BIBEL gavs ut. Detta var inte bara förutsett av MIG, HERREN, utan det har det till och med tagits hänsyn till i Min NÅDEPLAN för räddningen av detta blinda människosläkte!
32
Ty JAG HERREN visste att det inte kommer att gå mycket annorlunda för MIG i den mänskliga klädnaden av Min KÖTTSLIGA MODER MARIA än i människosonen JESUS KRISTUS, och att just de människobarn som ropar »HERRE, HERRE!« och »O, GUD, vad jag älskar Dig!« alltid tror sig veta det bättre än JAG HERREN SJÄLV, hur JAG omsätter MIN HELIGA VILJA i de avgörande fallen!
33
De visste det bättre då, när de trodde att MESSIAS måste uppenbara sig med stor ståt bland dem som räddaren, och inte kunde födas i fattigaste torftighet i ett stall. Och de vet det bättre idag, i det att de påstår att JAG HERREN måste komma till jorden med blixt och dunder, såsom de målar ut det för sig! Att den utlovade »blixten«, Min plötsliga närvaro på jorden, skulle kunna vara i MIN ALLRAHELIGASTE, och »dundret« MAKTEN AV MIN HELIGA STÄMMA, vill de superkloka trosivrarna inse lika lite som förr fariséerna, som bekämpade, förtalade och lät korsfästa MIG I JESUS KRISTUS på Golgata!
34
Så är det precis detsamma som förr, dock kommer det inte att bli detsamma som förr!
35
Ty i slutet av Min JORDEVANDRING i Min KÖTTSLIGA MODER MARIA skall ormens huvud söndertrampas och DET NYA JERUSALEM skall vara upprättat på denna jord i Mina himlars gloria!

Fotnoter