Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 1 -

HIMLARNAS DROTTNING / KÄRLEKENS HELIGA LJUS

HIMLARNAS
DROTTNING
 
Min Heliga Vilja
är det
ni människobarn på denna jord
att ni blir
KÄRLEK
brinnande, barmhärtigaste
JESUS-MARIA-KÄRLEK

som JAG HERREN är
ER HIMMELSKE FADER
JESUS
från EVIGHET till EVIGHET
2
Ty denna KÄRLEK, Mina barn, löser icke bara upp allt utan befriar er själva från alla mörkrets bojor som ni har snärjt in er i enligt den ureviga lagen om skuld och gottgörelse som inte enbart är en obönhörlig lag för alla själar oberoende av härkomst, utan på samma gång den största KÄRLEKSLAGEN, förutan vilken det inte hade funnits något avbördande av någon som helst skuld!
3
Så borde det stå klart för er att ett människobarn bara genom KÄRLEKEN och genom de därav följande gärningarna kan komma in i Mina himlar! Denna KÄRLEK får dock aldrig vara någon kärlek som älskar sig själv och enbart söker den egna nyttan; ty denna kärlek är Min motpol Satanas kärlek!
4
Den sanna KÄRLEKEN måste vilja tjäna som en kärleksfull brud tjänar sin brudgum, och sådan kärlek är det som JAG HERREN har lagt in i er!
5
Men till och med denna rena källa av Min JESUS-MARIA-KÄRLEK har ni begravt i er genom de handlingar som hade sin upprinnelse i Min motpol som uppbjuder allt för att helt dra in er i sina helvetiska armar.
6
Och så har JAG HERREN återkommit till denna mörka jord för att bringa er MINA HIMLARS HELIGA LJUS som är MIN JESUS-MARIA-KÄRLEKS HELIGA ELD!
7
Ty KÄRLEKEN måste inte bara lysa ur ert anlete, nej, den måste förvandla hela ert varande, så att ni inte längre känner igen er själva och på så sätt blir barn av Mina himlar redan här på denna jord!
8
Börja då ögonblickligen att arbeta på er med hela den okuvliga energi som står till ert förfogande för att övervinna det som icke kan ingå i Mina himlar!
9
Det är dock oeftergivligt för varje människosjäl innan den beger sig till vila på kvällen att fråga sig i ödmjukt knäbö-jande bön inför MIG HERREN: »MIN GUD OCH HERRE, har jag tillbringat dagen så, att Du kan glädja Dig över mig, Ditt syndiga barn, eller har jag hopat ny skuld över mig genom oaktsamhet och kärlekslöshet gentemot min nästa?« - Om varje själ frågar sig detta varje kväll, så kommer den snart att konstatera en stor själslig lättnad då den bemödar sig om att inte synda mer och att framdeles inte bryta mot sin GUDS OCH HERRES största KÄRLEKSBUD:
ÄLSKA GUD ÖVER ALLT
OCH DIN NÄSTA
SÅSOM DIG SJÄLV!
10
Ty den som beaktar det, Mina barn, blir delaktig av NÅDEN att redan här på jorden bli ett sant barn av sin GUD OCH HERRE!
11
Det är dock även nödvändigt att ni aldrig begynner ert dagsverke utan att tacka MIG HERREN för allt som JAG skänker er i Min gränslösa kärlek! Detta tack måste stiga i höjden av hela djupet av era hjärtan med det sanna allvaret att icke bli något annat än ett sant JESUS-MARIA-BARN!
12
Välsigna och älska då, säger JAG HERREN, så att det åter blir LJUS på jorden! Detta HELIGA LJUS FRÅN MINA HIMLAR måste icke bara stråla från vartenda hjärta, som i sanning älskar MIG, HERREN GUD, över allt, utan det måste stråla ut ur er, ända till de avlägsnaste hörn av hela min skapelse!
13
Ty KÄRLEK, ingenting annat än KÄRLEK, skänker JAG HERREN er människobarn för varje ögonblick! Men vad skänker ni MIG? Hela ert hjärta? - Ingalunda, säger JAG HERREN, ty till och med de som ropar »HERRE, HERRE!« och mumlar otaliga böner, befinner sig ännu långt därifrån!
14
En sann bön som kommer helt från hjärtat - ett skrik från hjärtat - blir hörd, men inte ett mumlande med läpparna, ett rabblande av aldrig så många böner. De blir varken varseblivna eller hörda av MIG HERREN; ty de är en fasa inför Mitt HELIGA ANLETE! Kom ihåg detta, ni människobarn på denna jord, att en sann bön till MIG, er GUD och HIMMELSKE FADER JESUS, måste vara en bön som icke enbart bedes med hela ert allvar utan även med hela den kärlekens glöd som ni är i stånd till!
15
Så börja med att lära er denna sanna bön som måste vara en hjärtebön, så som en nybörjare börjar lära sig multiplikationstabellen, och det så länge tills bönen är som den skall och måste vara, en kärlekens bön som kommer från hjärtat och som accepteras av MIG HERREN, om ni samtidigt i den allra djupaste ödmjukhet är beredda att börja ett nytt liv här på jorden med MIG, er GUD OCH HERRE i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL MARIA!
*
16
Detta nya liv måste bli ett liv i kärlek, så som JAG HERREN var förebild för er i JESUS KRISTUS och nu åter är förebild för er i MINA HIMLARS DROTTNING, som kommer att träda fram på denna jord när JAG HERREN vill!
17
Men en sak må ni tänka på, att KÄRLEKEN måste vara parad med stränghet, ty utan denna vore det ingen sann KÄRLEK som vill rädda varenda människosjäl!
18
Så är min stränghet i HENNE, I VILKEN JAG HERREN har återkommit till denna jord, Min största kärlek och Mitt förbarmande! Ty kan ni föreställa er att ett barn av Min KÄRLEK skulle kunna räddas från mörkrets avgrund med insmickrande, smekande kärlek? Det tror ni väl icke själva!
19
Så må ingen ta anstöt av strängheten hos Min KÖTTSLIGA MODER MARIA, som icke enbart är kvinnan utöver alla kvinnor utan också mannen utöver alla män!
20
Men vad det innebär blir bara uppenbart för det barn av Min KÄRLEK som har mognat så långt att det kan förstå sin GUDS OCH HERRES språk.
21
Så vaka och bed! Bed oavlåtligen, så att ni inte hemfaller åt den som klär sig i Min motpols skimrande dräkt; utan blicka upp till MIG, HERREN I MINA HIMLARS DROTTNING, då kommer ni att känna igen den som vill slita sönder er som ulven i fårakläder; ty stor är Min vedersakares makt, så akta er för att helt och hållet falla i hans fångarmar som sedan inte släpper er på eoner!
22
Men allt detta kan ni undvika genom KÄRLEKEN, som bör och måste glöda i era hjärtan, eftersom da MIN NAD kan bli verksam för er!
23
Bliv således KÄRLEK, brinnande, barmhärtigaste JESUS-MARIA-KÄRLEK gentemot var själ, så att

KÄRLEKENS HELIGA LJUS
FRÅN
MINA HIMLAR

kan flamma upp i era hjärtan.

Fotnoter