Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

 

FULLBORDAD ÄR KÄRLEKENS BOK

FULLBORDAD
ÄR
KÄRLEKENS BOK
Fullbordad är härmed KARLEKENS BOK. Men JAG HERREN har med detta första band bara begynt Min NYA BIBEL för DET NYA JERUSALEM på tolv band för denna jord som kommer att följas av
VISHETENS BOK
såsom det andra bandet av denna NYA BIBEL.
2
JAG HERREN säger: Ni kan visserligen icke bidra till det andliga skapandet av detta NYA BIBELVERK, men ni kan vara med och arbeta på dess världsomfattande spridande med hela er kärleks eldiga kraft och därigenom bevisa att ni älskar MIG över allt och er nästa som er själva!
3
Ty JAG HERREN skänker er med denna NYA BIBEL sannerligen evighetsvärden!
4
Det som dock måste göras för detta i det världsliga, det måste JAG HERREN överlämna åt er. Så rädda er därigenom att ni följer MIG och uppfyller Min HELIGA VILJA!
5
Så som JAG HERREN överlämnar allt åt er för er räddning, till och med MITT ALLRA HELIGASTE, så må ni även i Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN ge MIG allt det som ni av glödande KÄRLEK till MIG och er nästa kan lämna ifrån er för detta HELIGA NYA BIBELVERK och dess världsomfattande spridning.
6
Ty detta NYA BIBEL VERK måste med er världs medel draga ut till alla era bröder och systrar på de språk som JAG HERREN anser vara nödvändiga; och särskilt till de människor som försmäktar i Min motpols fängelser.
7
Att ingenting på er jord kan utföras utan era pengar, det bevisar för er med all tydlighet att ni är bundna av Min motpols bojor; ty pengarna är icke Min skapelse! MIN SKAPELSE är från början till slut enbart KÄRLEK, brinnande, evigt glödande KÄRLEK, varav alla oupphörligt får till skänks, varav allt som är evigt, lever!
8
Så omvandla era pengar till KÄRLEK och beröva dem det fördärvliga, i det att ni använder dem för HELIGA KÄRLEKSVERK! Och så låt era pengar genom Min HELIGA VÄLSIGNELSE ej enbart VÄLSIGNA hela mänskligheten utan även er själva!
9
I denna Min NYA BIBEL har ni fått rikedomen utöver alla rikedomar, EVIGHETENS RIKEDOM till skänks genom Min KÄRLEK OCH NÅD! Så lägg till er andel efter måttet av ert hjärtas kärlek och lägg den i
Offerskålen för
Min evigt givande KÄRLEK
på det att däri ert hjärtas offer må mångfaldigas genom MIN VÄLSIGNELSE till evigt mångfaldigande av KÄRLEKENS VERK OCH FRUKTER, på samma sätt som varje frö kan mångfaldigas in i det oändliga, om det frodas i den rena eviga KÄRLEKEN!
10
Välsignat vare varje offer av
er kärlek för
MIN NYA BIBEL
såsom en ständigt
sig mångfaldigande byggnadssten för
DET NYA JERUSALEM PÅ DENNA JORD
11
Ni må ock veta och kan läsa om det i den gamla bibeln att de första församlingarna av Mina apostlar bildade en enda offergemenskap av sann KÄRLEK. Utan denna den SANNA KÄRLEKENS GEMENSKAP hade på den tiden Min LÄRA AV DEN EVIGA KÄRLEKEN icke kunnat få något forfäste och icke kunnat breda ut sig.
12
Så gör efter Min HELIGA VILJA det som JAG HERREN här har lagt er om hjärtat och gå in i ledet av
DEN SANNA KÄRLEKENS
HJÄRTEGEMENSKAP
I MIN
LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN
KRISTI LJUSKRETS
Ty denna ger alla människobarn utan undantag det som är deras bestämmelse i Min skapelse: det sanna uppstigandet i friheten av ert själv och den sanna friden i tryggheten av Min EVIGA KÄRLEK OCH NÅD, om ni uppfyller Min ALLE-NARÅDANDE HELIGA OCH FULLKOMLIGA VILJA så som denna har kungjorts för er i denna Min NYA BIBEL!
13
Så frigör er från allt som icke kan bestå inför Mitt HELIGA ANLETE! Lägg fram inför MIG i Mitt ALLRA HELIGASTE, i Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN, allt det till upplösning som enligt uppenbarelserna i denna NYA BIBEL skiljer er från
MIG
DEN ENE OCH EVIGE GUDEN
AV HIMMELEN OCH JORDEN
JESUS KRISTUS
DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA
SOM I DENNA TID HAR ÅTERKOMMIT
TILL ER JORD
I MIN ALLRA HELIGASTE
MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL
AV DEN EVIGA KÄRLEKEN
14
Ty ingenting kan och skall bestå längre i Mitt NYA JERUSALEM som är självskapade åskådningar av Mina människobarn under inflytande av motpolsvärlden utan enbart det som denna värld skapade till sin förlösning, till sitt väl och sitt uppstigande och som uppehåller den:
 
MIN HELIGE ANDE
AV DEN EVIGA FULLKOMLIGHETEN
 
15
Men er vilja är fri, och aldrig antastas den av MIG, HERREN GUD! Den som emellertid vill överlämna sin vilja i den heliga friheten till MIG, ALLA TINGS SKAPARE, ända in i all evighet till sitt väl, må inordna sig i MINA SANNA BARNS HJÄRTEGEMENSKAP, för att medverka till
DEN EVIGA KÄRLEKENS
HELIGA
RÄDDNINGS- OCH FREDSVERK
I MIN
LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN
vilket erbjuder er skydd för den kommande jordetidens mörker och där ni skall uppleva

MIN JESUS-MARIA-KÄRLEKS
HELIGA LJUS
I ER GUDS OCH HERRES RIKE
PÅ JORDEN
DET NYA JERUSALEM

Fotnoter