Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

En skapad andes första avgörande

MIN FULLKOMLIGHET ÄR I MIN HELIGA TREENIGHET FULLÄNDAD OCH OFÖRÄNDERLIG i all EVIGHET! Så kan i all evighet enbart det absolut FULLKOMLIGA träda ut ur MIG utan att i det ringaste visa upp den minsta tillstymmelse av det ofullkomliga!
29
Hur kommer emellertid det ofullkomliga in i skapelsen om enbart det som är evigt fullkomligt kan träda ut ur MIG, kommer ni att fråga.
30
Mitt SVAR på detta skänker er lösningen, som samtidigt skall vara hopp och garanti för er att åter kunna komma hem till Mina himlar, den EVIGA KÄRLEKENS och det EVIGT FULLKOMLIGAS RIKE!
31
I det ögonblick då en FULLKOMLIGHETENS ANDE träder ut som en skapad ande ur MIG, GUD SKAPAREN, inträffar ett ögonblick som är utslagsgivande för denna skapade ande och avgör om den i likhet med MIG, SKAPAREN, förblir fullkomlig! Och detta moment är ÖDMJUKHETEN - ÖDMJUKHETEN att inte se sig själv som den ursprungligt skapade fullkomligheten utan att genast börja med att älska MIG, GUD, SKAPAREN, som DEN EVIGA KÄRLEKEN OCH FULLKOMLIGHETEN och att erkänna HONOM som DEN som skapade och kommer att bevara denna ande i all evighet!
32
Den fria viljan, det fullkomligas väsensdrag, ställer alltså den från MIG skapade fullkomliga anden genast inför det fria avgörandet att älska sig själv eller MIG i ödmjukheten att vara en skapad ande av MIG! Därigenom blir KÄRLEKEN ÖDMJUKHET INFÖR GUD, SKAPAREN, och ÖDMJUKHETEN är i detta ögonblick DEN SANNA KÄRLEKEN!
33
Pendlar avgörandet av den fria skapade anden till sig själv utan att älska MIG blir den ursprungligen RENA, FULLKOMLIGA KÄRLEKEN egenkärlek och ÖDMJUKHETEN som sann KÄRLEK blir högmod! Den fortsatta följden av denna självskapade orsak för en ande som egentligen skapats i fullkomlighet, är då vrångbilder av kärleken och anden!
34
Vidmakthåll det ständigt i ert hjärta, så att det står klart för er på vilket sätt och varför det ofullkomliga och slutligen det absolut ofullkomliga, det onda, kunde komma in i skapelsen fastän JAG, GUD, SKAPAREN, ÄR DEN EVIGA FULLKOMLIGHETEN!
35
Så kommer ni att så småningom begripa, varför och hur Min förstfödda ande Satana, fullkomlig i allt såsom JAG, SKAPAREN, och utrustad med alla egenskaper av Min FULLKOMLIGHET, alltså representerade härligheten själv i Min HÄRLIGHET, genom sitt fria avgörande till förmån för självgod egenkärlek kunde bli en motpol till MIG!
36
De övriga ur-andarna som i samma väsensfullkomlighet trädde ut ur MIN HELIGA FULLKOMLIGA TREENIGHET hade kunnat sätta stopp för Min förstfödda andes egenkärlek, därför att de var ett vittnesbörd om Min EVIGT FRAMFÖDANDE FULLKOMLIGHET.
37
Men Andens frihet tillåter varje avgörande, annars vore det ingen frihet!
38
Min förstfödda ande SATANA bestämde sig för den egna makten i den henne givna härligheten av Min HELIGE ANDE! Det betydde att hon bestämde sig för att vara sig själv nog. Följden var oöverskådlig för henne, men för MIG överskådlig in i sina avlägsnaste och sista konsekvenser.
39
Av den anledningen oöverskådlig för Min förstfödda ande Satana vid all henne tillägnad makt, kraft och härlighet, eftersom JAG SKAPAREN OCH ANDEN AV ALLA SKAPADE ANDAR ÄR DEN SOM JAG ÄR och som ni redan hörde -DEN OUTSINLIGE FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET I OÄNDLIGHETEN, som evigt bildar en rent andlig begränsande sfär runt omkring sig som ingen kan överstiga! Denna HELIGA SFÄR har bildats genom Min TREENIGHET och består av MIG, ER EVIGE GUD, SKAPARE, HERRE OCH HIMMELSKE FADER JESUS, Min ALLRA HELIGASTE, Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN och den oförstörbara, eviga VERKNINGSSFÄREN AV MIN HELIGE ANDE som Min ALLMAKT vilar på och är verksam i!
40
Så hade genom Min förstfödda andes avgörande en egensfär av hennes själv uppstått; till att börja med som en viljesfär, ännu inte som en verksamhets- och verkningssfär. Genom denna självbildade egensfär skilde sig i början Min förstfödda ande från Min HELIGA TREENIGHET! Barnet från Min HELIGA TREENIGHET började så att säga gå sina egna vägar.
41
En sak får hållas till godo för detta barn av Min HELIGA TREENIGHET: Eftersom JAG, HERREN GUD, var och förblev osynlig och ouppnåelig för detta högsta barn av Min HELIGE ANDE, var dess blick riktad på sig själv. Men Min OBEGRÄNSADE KÄRLEK till detta barn av Min HELIGA TREENIGHET, Min förstfödda ande, höljde in det med allt som låg i Min OÄNDLIGA ALLMAKT!
42
Och då Min HELIGA TREENIGHETSANDE visserligen inte är synlig men i gengäld desto mer kännbar i Andens väsenskärna - som är det ANDLIGA HJÄRTAT -och först kan bli synlig genom KÄRLEKEN till MIG, så har Andens frihet först därigenom fått beslutsförmåga och därmed möjlighet att ena den egna verkningssfären med MIN!
43
Denna URPRINCIP möjliggör sålunda KÄRLEKENS utveckling och uppstigande i oändlig mångfald! Denna UR-PRINCIP fick JAG, SKAPAREN, inte sätta ur kraft genom en ännu större KÄRLEK till Min förstfödda ande Satana, UR-BARNET av Min HELIGA TREENIGHET. Följden hade blivit en utarmning av KÄRLEKEN, en tröghet i ANDEN och en utarmande VILJA. Inte fria andar hade i fortsättningen trätt ut i Min skapelse utan ofria andar; inga fria väsen utan så att säga dockor utan sann KÄRLEK och utan VILJA till sann KÄRLEK!
44
Genom Min förstfödda ande Satana skulle den INOM MIG verkande UR-PRINCIPEN av Min TREENIGHET utgjuta sig ända in i all oändlighet i Min skapelse med all utifrån MIG verkande makt och härlighet. Så sändes det med denna förstfödda ande i likhet med Mitt VÄSENS TREENIGHET två UR-ANDAR för denna allra heligaste motsvarighet, skapade av Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN i fullheten av Min MAKT för oändligheten!
45
Så kunde en ny TREENIGHETSPRINCIP tränga igenom och uppfylla Min OÄNDLIGHETS- OCH EVIGHETSSKAPELSE. En ytterligare skapelseprincip var därför absolut nödvändig för detta och måste som ORDNING för Min HELIGA SKAPELSE träda in i det andliga verkandet av Min förstfödda ande Satana: grundsäkerheten av Mina EVIGA EGENSKAPER utan vilka JAG i Min EGEN ORDNING inte vore GUD och förutan vilka varken fortplantningsprincipen eller någon skapelseakt kunde genomföras, ej heller något annat som kunde mottaga det eviga livets verklighetsfläkt!
46
Ni världsmänniskor, lägg märke till detta noga! Då vet ni varför ni aldrig enbart genom förståndet kan skapa något för evigheten utan alltid enbart för förgängligheten och varför allt ert görande och låtande är underkastat ett slut. Enbart med färdigheterna och egenskaperna av Mitt GUDS-SJÄLV är det möjligt att utföra det som är EVIGT! Detta är möjligt i det sanna, fullkomliga äktenskapet, såsom ni snart kommer att förnimma . Dock nu fortsätter först det som gäller Min ANDLIGA URSKAPELSE:

Fotnoter