Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

De heliga grundförutsättningarna för ett Heligt äktenskap

Det sanna äktenskapet som det är helgat inför MIG, HERREN GUD, börjar inte först med giftermålet. Det börjar i det ögonblick när den i mänsklig klädnad inkarnerade själen genom Min ANDLIGA ARVEDEL inom sig blir medveten om att den måste sträva efter något högre och fullkomna sig! Men detta ögonblick är ännu ej uppfyllt av den rena vissheten att helt vilja stiga in i Min HELIGE ANDE. Det liknar det ögonblick - och vilket JAG redan har avslöjat för er beträffande Min förstfödda ande Satana - då en skapad ande från himlen trätt ut ur MIG och förmedelst sin viljas frihet måste avgöra om den vill älska MIG över allt och följa MIG i obetingad lydnad eller gå sina egna vägar.
101
Detta ögonblick inträder enligt Min HELIGA VILJA hos varje själ såväl den manliga som den kvinnliga själen. Men när detta ögonblick kommer över själen beror på så många processer i själen att de icke kan visas er; men detta ögonblick kommer över själen enligt Min ORDNING, och det kommer över den vid det tillfälle då det är till dess bästa. Så kan ingen själ ursäkta sig med att inte Min HELIGA HAND sträckts fram åt den för uppstigandet eller - allt efter omständigheterna - för omvändandet!
102
Denna Min NYA BIBEL kan eller skall medföra att detta ögonblick inte enbart kommer med större kraft och makt över själen utan att detta ögonblick till och med upprepas till själens fromma om den redan lättfärdigt skulle ha undanträngt detta ögonblick som kommit över den tidigare. I denna omständighet ligger en alldeles särskild NÅD för er människobarn som just under denna tid av allt mer graverande försyn-delser av man och kvinna, vill rädda er undan nedgången i Min motpols avgrunder och vill leda er in på det sanna äktenskapets höjdvägar.
103
Ju tidigare detta ögonblick kommer över själen, desto bättre är det för den; ty desto tidigare kan den beträda DE HELIGA VÄGARNA till det sanna, fullkomliga äktenskapet och undgå ett svårt jordiskt öde. Om själen emellertid redan bestämt sig för en felaktig riktning och detta ögonblick icke inträder förrän då, vilket mestadels även sker enligt Min HELIGA VILJA till dess mognad, så är det ändå inte för sent och Min LEDANDE HAND kan ännu gripas! Och detta är i synnerhet fallet i denna tid, då genom Min ÅTERKOMST på jorden i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, MARIA, Min HELIGA ARM till räddning ur varjehanda öde kan gripas!
104
Fördjupa er då, ni Mina människobarn, med hela ert allvar i allt det som uppenbaras, avslöjas och lärs ut åt er här, så att detta i sanning heliga ögonblick genomtränger er med fullheten av MIN KÄRLEK och gör er vare sig ni är manssjälar eller kvinnosjälar till sanna lärjungar av er GUD OCH HERRE i Hans HELIGA LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN och ett NYTT JERUSALEM kan upprättas på denna jord, i vilket det sanna, heliga äktenskapet levs!
105
Den som uppfylls av detta ögonblick i sin själ då han ännu inte har ingått något äktenskap, är delaktig av Min NÅD att föras in i ett sant, fullkomligt äktenskap, om han är beredd att uppfylla allt det som är Min HELIGA VILJA och nedskrivet i denna NYA BIBEL! Helgat är ett sådant äktenskap inför MIG, HERREN GUD, och skall få kallas för ett JESUS-M ARIA-ÄKTENSKAP!
106
Den som redan har påbörjat ett äktenskap när detta ögonblick kommer över hans själ, är delaktig av Min NÅD att upphöja detta äktenskap till det som ett sant äktenskap utgör inför Mitt HELIGA ANLETE!
107
Den som emellertid först i ett olyckligt äktenskap uppfylls av detta ögonblick i sin själ, är likaledes delaktig av Min NÅD att föras till ett nytt äktenskapligt liv, om han är beredd att förlåta sin äktenskapspartner allt och att stiga in i den obetingade lydnaden att göra det som är Min HELIGA VILJA för honom och så som det står skrivet i denna Min NYA BIBEL!
108
Och den som redan skildes från ett äktenskapligt liv, kan likaledes gripas av detta ögonblick i sin själ genom Min NAD, sa att han leds sa som det är till hans bästa enligt Min HELIGA VILJA!
109
Slutligen kan likaledes alla de själar som har gått och ännu går helt felaktiga vägar av helvetiska synder, gripas av detta NÅDENS ögonblick om de är beredda att blicka upp till MIG, HERREN i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, och att börja ett nytt liv utan att med så mycket som en tanke falla tillbaka in i de gamla felen och synderna!
110
Så bortses det inte från någon i Min JESUS-MARIAKÄRLEK som omfattar alla människobarn. Envar kan ledas och räddas och hela jorden renas för DET NYA JERUSALEM, som ligger redo enligt Min HELIGA SKAPELSEPLAN att bli verklighet på denna förlösningsjord! Tänk, ni människobarn, vad det betyder, i vilken NÅDETID ni lever och på allt vad er HIMMELSKE FADER AV DEN EVIGA KÄRLEKEN gör för er i SITT FÖRBARMANDE!
111
Så borde det bara återstå en sak för er, nämligen att nu med heligt allvar stiga in i dessa HELIGA BUD för ett sant, av MIG helgat och välsignat äktenskap och att fullständigt vända sig bort från det som Min motpols syndiga värld vill intala er!

Fotnoter