Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 7 -

Att undvika extrema tolkningar / Själens grundrening / Återfödelsen i elden av den HELIGA JESUS-MARIA-ANDEN, en händelse i skapelsen i himmelen som på jorden

Se, så ni till fullo stiger in i Mina HELIGA KÄRLEKSBUD och FÖRMANINGAR och ni på så sätt blir renaste, brinnande KÄRLEK, såsom den visades er i denna NYA BIBEL och JAG HERREN kan leda er in i MIN HELIGA JESUS-MARIA-ANDES ELD för uppnåendet av återfödelsen, så kommer ni även att utrustas med förmågan att se själarna i sina egenskaper för att därigenom kunna dra de rätta slutsatserna för ert verkande i den sanna, rena KÄRLEKEN. Så kommer ni då ej enbart att kunna bli de sanna pelarna för Mitt NYA JERUSALEM på jorden utan kan även uppnå det steg som JAG i början talade om!
55
Ni måste dock vid Min HELIGA HAND i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN i Min HELIGA JESUS-MARIA-ANDES ELD bestå prövningarna som är nödvändiga! Räds ej dessa prövningar, ty det är enbart prövningar av Min KÄRLEK, och det är prövningar av Min NÅD, eftersom ingenting annat omsluter er än enbart Min KÄRLEK, och Min NÅD vill skänka er det högsta som är uppnåeligt för ett sant BARN AV MIN KÄRLEK, såväl på jorden som i himmelen!
56
Ty
ÅTERFÖDELSEN
I MIN HELIGA
JESUS-MARIA-ANDES ELD
ÄR
EN SKAPELSE-TILLDRAGELSE SÅVÄL
I HIMMELEN SOM PÅ JORDEN
57
JAG HERREN säger, till och med en mycket sällsynt tilldragelse! Och alla Mina himlar jublar så snart en sådan tilldragelse äger rum; ty ett halleluja uppfyller alla Mina himlar, när en ande, fordom utgången från Mina himlar som ett BARN AV MIN KÄRLEK, som på jorden iklädde sig det fallnas mänskliga klädnad och som genom sin själs återfödelse och den högsta återfödelsen i Min HELIGA JESUS-MARIA-ANDES eld, har återvunnit GUDS ursprungliga BARNASKAP i FULLKOMLIGHETEN!
58
Ty en sådan ande som Mitt i sanning återfödda BARN AV MIN FULLKOMLIGA KÄRLEK har faktiskt övervunnit helvetet på jorden med alla dess frestelser och har kämpat sig fram till befrielse från alla tunga materiella bojor. Den har bestått alla strider, som såväl de tillåtna som de pålagda prövningarna fört med sig, för att framstå såsom ett sant GUDS OCH MIN EVIGA KÄRLEKS BARN.
59
Därmed har det då visat sig att icke enbart JAG, HERREN GUD, är DEN ALLSMÄKTIGE utan att varje BARN AV MIN KÄRLEK, såvida det i det obetingade uppfyllandet av Min HELIGA VILJA blir KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK, är allsmäktigt gentemot Min motpols värld, och den skapelsedagen en gång kommer, då alla andar från Mina himlar kommer att vara återfödda som Mina KÄRLEKENS BARN och motpolens skapelse såsom fallen ande från mina himlar kommer att ha upphört att bestå!
60
Så är varje fullbordad aterfödelse i Min HELIGA JESUS-MARIA-ANDES eld en allt överträffande tilldragelse i skapelsen med tanke på den tiden då fullkomlig förlösning av allt bundet och fallet kommer att ha uppnåtts.
61
Dock må ni veta att det finns olika grader i återfödelsen, av vilka den högsta graden är den, då en ande från Mina himlar har dragit ut i motpolens värld med den fria, självvalda uppgiften att i sin mänskliga klädnad och i sin själ föda in oänd-lighetspotenser och -aspekter av det fallna för att bära dem som ett högsta offer och att under ständig strid med motpolen övervinna dem och slutligen upplösa dem ända till den uppnådda återfödelsen i Min HELIGA JESUS-MARIA-ANDES flammande eld!
62
Att därigenom det allra största i Min skapelse fullbordas är väl lätt att inse, och vem som allena är kapabel till detta förutom JAG, SKAPELSENS HERRE, torde även vara lätt att begripa!
63
Men för er alla, Mina KÄRLEKENS barn, må återfödelsen i elden av Min HELIGA JESUS-MARIA-ANDE vara det högsta och underbaraste himmelsmål, som ni aldrig borde förlora ur sikte att uppnå med hela hjärtats glöd av er kärlek till MIG och MIN ALLRA HELIGASTE, eftersom det - säger JAG HERREN - går att uppnå! Och så ni aldrig förlorar detta himmelsmål ur sikte kan ni aldrig vackla, aldrig få återfall men fullborda allt.
64
Såvida ni människobarn betraktar denna er värld med detta himmelska mål för ögonen, begynner ni redan att se allt andligt och ej längre jordiskt, och ni ser att denna värld, när allt kommer omkring, är en skenvärld inför er GUDS OCH SKAPARES HELIGA ANLETE, som enbart genom synden har kommit in i tillvaron och som tack vare Min NÅD OCH BARMHÄRTIGHET får ha bestånd som förlösningsstjärna, så länge tills den sista synden har brutit samman och blivit upplöst!
65
Ty se, Mina KÄRLEKENS BARN, att genom denna er skenvärld, så ni redan har kommit så långt att ni kan se andligt, tittar den sanna, den fullkomliga världen av
MIN EVIGA KARLEK
fram.

Kommen till MIG
I alla som arbeten och ären betungade,
så skall JAG giva eder ro

 
(Matt. 11:28)

Så talade JAG en gång i tiden såsom
MÄNNISKOSONEN
I
JESUS KRISTUS
så som JAG nu idag
talar till er
GENOM HENNE
I VILKEN JAG HERREN GUD
HAR ÅTERKOMMIT TILL DENNA JORD
 
AMEN

Fotnoter